Друштво књижевника Војводине
 
 


ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ДКВ у 2017. години Print E-mail

Друштво књижевника Војводине
Association des écrivains de Voïvodine
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
21000 Novi Sad, Brace Ribnikar 5 * Тel. 021- 6542432 (tel i fax) ; 6542 431
E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs

   Друштво књижевника окупља око 600 стваралаца из Војводине и Србије, а око 400 из града Новог Сада. Oсновни циљ ДКВ је афирмација савремене књижевности и књижевности уопште, као и развијање претпоставки за доприносе културној еманципацији, толеранцији, демократичности и развијању мултикултурализма.
Друштво књижевника је једно од најактивнијих удружења писаца у Србији које  афирмише и води рачуна о статусу писаца, ауторских права до укључивању у токове савремене књижевности. ДКВ афирмише оригинално књижевно стваралаштво, како савремено, тако и посвећује пажњу значајним и недовољно разматраним ауторима који припадају књижевној традицији. Такође, један од важнијих аспеката деловања ДКВ је афирмисање и успостављање веза са репрезентативним актерима књижевности у свету. У том смислу Међународни новосадски књижевни фестивал, као и часопис Златна греда представљају основне видове реализације таквих намера.
ДКВ осим часописа и фестивала организује низ других активности, од Светског дана поезије, књижевних трибина, књижевних вечери, каравана писаца, симпозијума о Лази Костићу,  симп. о Ђури Јакшићи Змају, Бранку Радичевићу, Критичкој књижевности, Јоану Флори, Војиславу Деспотову, Књижевности отпора, Књижевности и тржишту, Авангарди до Бранкове награде,  међународне сарадње, издавачке делатности... ДКВ развија међународну сарадњу са  Организацијом писаца из Петрограда, Савезом писаца Бугарске, Огранком Савеза писаца  Румуније из Темишвара...
У току 2016. ДКВ је организовало  преко 70 програма и активности: књижевних вечери, трибина, изложби, разговора, седница Управног одбора, седница жирија и комисија, конференција за штампу, додела награда, заседања Скупштине... издато је 12 бројева часописа Златне греде ( тј. 6 свезака), Једанаести пут је организован Међународни новосадски књижевни фестивал, на коме су  додељене  Међународна награда за књижевност «Нови Сад», угледном данском песнику  Томас Бобергу, добитнику најзначајнијих данских награда за књижевност и педесет шести пут Бранкова награда. На Фестивалу је представљено пет актера савремене данске  поезије  о којима је говорила Лоне Николајсен. Организован је симпозијум о Поезији и баналности представљено  низ писаца у преко 20 програма, организовано слем такмичење итд.
На фестивалу је учествовао велики број гостију из иностранства ( 23) , као и чланова Друштва, али и ствараоци из читаве Србије.
ДКВ се ангажовало у припреми и организовању активности за тзв. самосталне уметнике и учествовало у дискусијама за проблему просторија ДКВ, залажући се да се нађе трајно решење за нашу органзацију која представља једну од наззначајнијих културнух оргнизацију у граду Новом Саду  и Покрајини. Посебно се морају истаћи, осим великих проблема ДКВ око питања закупа, финансирање режијских трошкова и хонорари пословне заједнице Друштва.
Рад Управног одбора и радне заједнице (у хонорарном односу су само три радника) био је одговоран и оптималан упркос проблемима. И поред поменутих проблема мора се истаћи финансијска подршка Републике, Секретаријата за културу Покрајине  и града Новог Сада програмским активностима Друштва.


1.Дванаести  међународни новосадски књижевни фестивал

Непосредни учинци проистекли са једанаест одржаних Фестивала, видљиви су и вредни поштовања. Медијски одјеци, контакти, велики број посетилаца, значајни писци, награде, све то чини овај догађај, посебно у Новом Саду, као други град српске културе у коме, такође,  делују представници мађарске културе  и културе  осталих заједница које живе у Воводини. Неспорно је да би наш Фестивал  требало да буде предмет високе пажње јавности и одговарајућих институција које би ваљало примерено да вреднују овакве културне напоре и пројекте.
Међународни новосадски књижевни фестивал је у досадашњем трајању представио преко 800 песника и књиженика ( од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са изузетно књижевном културом. Фестивала је постао изузетно познат и поштован од САД, Мексика, Русије, Француске, Пољске до Данске, Румуније или Бугарске.
Фестивал ће се ове године одржати од   28. августа до 01. септембра. Места одржавања ће бити Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Свечана сала Сану у Новом Саду, Ка­фе Би­стро, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Ма­ги­стра­т у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Сомбор, Бачки Петровац, Срем­ска Митро­ви­ца и Београд.

 Преко  30 стра­них пи­са­ца (из Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Не­мач­ке, Ру­си­је, Мексика, Пољ­ске,  Италије, Ма­ђа­р­ске, Ру­му­ни­је, Данске, Исланда, Македоније, Мексика, Бугарске, Колумбије,  и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће су у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 пре­во­ди­ла­ца, као и 20 мла­дих пе­сни­ка у Слем такмичењу. Учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра. Гост фестивала биће Шведска.
Шведска поезија ће бити представљена у свечаној сали САНУ/ или у Градској библиотеци/ у Новом Саду. Биће објављена  и  Антологија савремене шведске поезије ( дванаест песника) у избору Ан Лингебранд . Сваки песник у антологији биће представљен са 10 песама у преводу наших преводилаца Никола Перишић,  Дејан Купрешанин, Милена Подолшак   и Валентина Клинко.
Песници заступљени у антологији: Göran Sonnevi (1939), Katarina Frostenson (1953),Ann Jäderlund (1955),Jörgen Lind (1966), Johan Jönson (1966), Aase Berg (1967), Pär Hansson (1970), Ida Börjel (1975), Johannes Anyuru (1979), Athena Farrokhzad (1983), Matilda Södergran (1987), Jenny Tunedal ( 1973).
Биће заступљена око 22 песника из иностранства Петер Лаугесен/ Данска/, Грета Стодарт и Рут Падел / Енглеска/, Зита Мурањи / Мађарска/, Твм (Том) Морис / Велс/, Света Литвак, Анатолиј Кудрјавитски /Русија/, Ханс Тил  и Ролоф Маркус / Немачка/,  Мауро Понци /Италија/, Валери Розо /Француска/, Разван Вонку/ Румунија/, Горан Соневи, Катарина Фростенсон, Ан Једерлунд , Јерген Линд , Ан Лингебранд /Шведска/ Аурора Луке и Антонио Кабрера / Шпанија/, Кармен Виљоро /Мексико/, Цветанка Еленкова / Бугарска/, Тадеуш Дабровски /Пољска/ и шест песника из  Србије Шајтинац Радивој, Радомир Миљојковић , Маурич Ференц, Звонко Сарић, Живорад Недељковић и Радмила Лазић.
Са конкурса за слем поезију биће изабрано 10 аутора који ће наступати 31. авггуста у Кафеу Бистро.
Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Поезија- речник или синтакса. Уче­ствоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Никола Грдинић, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Горана Раичевић, Вељко Станић, Стеван Брадић, Милена Владић, Виктор Радун  Теон, Душан Пајин,  Бојан Јовановић,  Желидраг Никчевић,  Дамир Смиљанић,   Драгана В. Тодоресков, Валентина Чизмар.
Доминација вокабулара или синтаксе различито одређује и посредује смисао и значење поезије. У историји књижвности можемо да уочимо врло често напет однос између заговерниа поезије као речи, магије речи, уметности речи и посебнех вредности песничког речника и концепата који се заснивају на уотеби речи, на синтакси, системи или идеологији која промовише поезију у особеним финкцијама граматике. Статус поезије се битно мења зависно од тога да ли доминирију речи или синтакса. Те вредности се очитују и у уметности авангарде и неоавангарде, тако у свим аспектиома модерне, од си,болизма до експресиониозма.
Биће ор­га­ни­зо­ва­но дијалошко представљање писаца у кафеу Абсолут у Змајјовиној. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Зоран Ђерић, Драган Бабић, Душка Радивојевић и Милица Станковић.
Дванаести пут ће бити уру­че­на Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књи­жев­ност Но­ви Сад. У окви­ру фе­сти­ва­ла је биће до­де­ље­на 57. Бран­ко­ва на­гра­да у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­стра­та/ или у Градској библиотеци.
Јед­на од ва­жних та­ча­ка Фе­сти­ва­ла  је Слем так­ми­че­ње за нај­бо­љег сле­ме­ра Ср­би­је. Так­ми­че­ње ће се се одр­жа­ти девети пут у Ка­феу Би­стро.
Такође, биће представљена и три издавача која су у последњој деценији допринели афирмацији наше књижевности у другим језицима Lepziger literatur Verlag/преводи на немачки (Виктор Калинке); Арка/ преводи на македонски ( Ристо Василевски) и  Агава/ преводи на пољски (Гжегож Латушињски). Фестивал жели да подржи издавачку и преводилачку радозналост других култура и афирмацију наше књижевности у свету. Ови издавачи су у последњих 10 година објавили око седамдесет књига преведених са српског језика и три обимне антологије.
На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности.
Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у две богате свеске Златне греде.
Биће штампан Каталог фестивала,  плакате, мајице, заставе. У Змај Јовиној биће постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада биће постављен видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм Фестивала. Фестивал ће организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.

Трошкови пансиона  180 пансиона/ страни и домаћи гости/                630.000,00  динара                                                               
Награда Нови Сад                                                                                       300.000,00 динара
Трошкови симп. о поезији                                                                        160.000,00 динара    
Муз.програми 15 x 3 музичара                                                                 150.000,00 динара                                                                                            
Антологија шведске поезије ( књига која представља
12 шведских песника земље госта, ауторски хонорари
приређивача и преводилаца)                                                                     320.000,00 динара
2 тематска броја Златне греде посвећене Фестивалу/
трошкови превода/                                                                                     250 000,00 динара
Трошкови хонорара за учеснике на Тргу
 / домаће и стране песнике- 30/                                                             340.000,00 динара                   
Трошкови превођења ( текстови учесника,
консекутивни преводи, преводи
и вођење разговора)                                                                                   210. 000,00 динара
Каталог, плакати, разгледнице, дипломе, позивнице,
мајице, заставе                                                                                           290.000,00 динара                                                                                         
Путни трошкови страних и домаћих
учесника / авион, воз/                                                                                650.000,00  динара                                                                                                            
Трошкови за учеснике Слем такмичења ( дневнице,
путни трошкови  )                                                                                      120.000,00 динара                                                                                
Трошкови транспорта до аеродрома у Београду,  
организације излета на Фрушку гору и Сремске Карловце као и
путовања у Сомбор, Митровицу, Београд                                                140.000,00 динара                                                                                                                                                                                                                               
Трошкови Интернет  комуникације, одржавања сајта,
веб дизајна, видео бима, фејсбука, конференција за штампу,
рачуноводство, уговори, адм. трошкови                                                   170.000,00 динара
Трошкови озвучења и расвете                                                                     80.000,00 динара                                                                                                       
За орг. Фестивала, за орг.  Слем такмичења,  
Рад у жиријима,  технички послови,
физички послови и др                                                                                 460.000,00 динара  
                                                                                                                                                                         
Укупни трошкови                                                                                  4.270.000,00 динара    

2. Бранкова награда
Бранкова награда се додељује 57. пут,  најзначајнија је награда за прву књигу на српском језику за песнике до 29 година. У Ср­би­ји по­сто­ји мно­го књи­жев­них на­гра­да, али мо­жда ни­јед­на дру­га, као што то чи­ни Бран­ко­ва, не ме­ња жи­вот сво­јих до­бит­ни­ка. Она ни­је пу­ки ин­стру­мент кри­ти­чар­ског вред­но­ва­ња, ни­је адут у ин­три­га­ма књи­жев­ног жи­во­та, ни­је са­мо зго­дан по­да­так за би­о­гра­фи­је, ни­је ма­мац за ин­тер­вјуе ша­ре­ним ма­га­зи­ни­ма или те­ле­ви­зиј­ским ста­ни­ца­ма. Она од мла­дих љу­ди, ко­ји пре­ми­шља­ју, не­си­гур­но и не без уну­тра­шњег бо­ла, да ли да се ода­ју по­е­зи­ји или окре­ну дру­гим жи­вот­ним мо­гућно­сти­ма, из­гле­ди­ма и обе­ћа­њи­ма, ства­ра пе­сни­ке. Добитници награде су и Александар Тишма, Васко Попа, Борислав Радовић, Рајко Петров Ного, Тања Крагујевић, Драган Јовановић Данилов и др. Награда се уручује крајем августа у Магистрату у Сремским Карловцима, уз учешће добитника, председника жирија, чланова жирија председника ДКВ, директора Фестивала, добитника Међународне награде Нови Сад и преводиоца са енглеског.
У програму, који ће се одржати  29. августа у Магистрату у Сремским Карловцима/ или у Градској библиотеци у Новом Саду/ учествују и млади новосадски музичари. Свечаности присуствују представници медија, учесници Фестивала, гости из Сремских Карловаца и Новог Сада.
Средства су намењена за део трошкова награде; за хонорар добитнику награде, за израду дипломе, за хонорар члановима жирија, за озвучење, за трошкове изнајмљивања аутобуса за превоз од Сремских Карловаца до Фрушке горе на излет и свечани ручак у част добитника награде

ТРОШКОВИ
1. Трошкови  награде                                                          120.000,00 динара  . бруто
2. Хонорари и трошкови седница  за жири                         60.000,00 динара  .
3. Штампа  дипломе   и мапа                                                20.000,00 динара  
4. Трошкови организације, дневнице,                                 48.000,00  динара  
     глумци, музичари
5. Хотелски трошкови и путни трошкови за добитника   20.000,00 динара                                                             6. Трошкове аутобуса  до Сремских Карловаца                15.000,00 динара  

                                                Укупни трошкови:           283.000,00 динара

3. Часопис Златна греда, редовно месечно излажење
                                трошкови за једну свеску: 391. 000,00 дин.
                                   за 6 свезака: 2.346.000,00 дин.
Формат 28,5/21,5. Хартија 80 гр. офсетна. 1/1. Корице , кунстдрук 135 гр. 4/4. Страна 86 -100 Тираж 800-1000.
ТРОШКОВИ ПО ДВОБРОЈУ
Припрема, лектура, коректура                                                        46.000,00 динара
Штампарски трошкови                                                                    75.000,00 динара
ауторски хонорари за гл. уредника   гл. ур 2x 55,000,00 бр       110.000,00 динара бруто   
за сараднике                                                                                       95.000,00 динара бруто   
административни  и пошт.трошкови                                              35.000,00 динара
осветљавање филма за штампу                                                         5.000,00 динара
телефонски трошкови                                                    
контакати са сарадницима,
установама, дистрибуција                                                               25. 000,00 динара бруто
                                                                                       ______________________________
                                                                                      Свега:         391.000,00/ динара
Месечни хонорар уредника  укључен у износ     12 x 50.000,00 бруто

Укупно за 6 свезака/  дванаест бројева                        2.346.000,00 динара
          
        Часопис Златна  греда је утемељен у заступању савремене књижевности у нас, у отворености према светским културама, у афирмацији теоријских и аналитичких идеја, тумачењу друштвених појава и улоге уметности и књижевности у њима. Ширина захвата коју негује овај часопис отвара путеве упознавању савремене америчке књижевне сцене, енглеске, француске, руске бугарске, румунске, али и норвешке, данске,  холандске, тибетанске, тамилске... Такође, на страницама Греде срећемо нова тумачења дендизма, спектакла, савременог романа, Црњанског, Раичковића, Миљковића,  Албахарија, Валерија, Дучића, и мноштво нових песничких текстова и прозних прилога наших и светских аутора. Часопис има и ревијски карактер,  информације о светским наградама, положају књиге, борби интелектуалаца за слободе, тржишту културе итд, као и различите критичке прилоге о нашој савременој књижевности.
У сваком броју Греда настоји да реализује концепт који подразумева истраживање стварности оличене у култури, књижевним творевинама, уметности и реалитетима везаним за друштво и његове идеологије. Књижевност није одвојена, нити затворена у кулу од слонове кости, те сматрамо да неплодни формализам не може помоћи разумевању уметности, ни друштвене реалности. Књижевност је повезана, како са другим уметностима, тако и са светом друштвених реалитета, историјом и са сопственим идеологијама и историјом облика.
У Греди се са мером заступају и светски аутори и аутори наше културе и књижевности. Такође, Греда представља и актуалну поезију у прозу, као и теорију, филозофију и друштвене науке.
Греда се афирмисала као један од најбољих часописа у земљи. Часопис у врло тешким условима, у сталној оскудици, окупља велики број писаца и преводилаца, омогућујући актуелни увид како у домаће књижевне токове, тако и у књижевност у свету.
Часопис окупља писце прозе, поезије, књижевне науке, теорије, филозофије, естетике, антропологије, социологије итд.  Oд Владимира Гвоздена, Алпара Лошонца,  Драгана Прола, Дамира Смиљанића, Душана Пајина,  Жарка Требјешанина, Бојана Јовановића, Драгана Јовановића Данилова, Цере Михаиловића, Зорана Ђерића до Ивана Негришорца, Ласла Вегела, Пала Бендера, Фрање Петриновића... и многих других. Али и  изузетне преведене текстове из области књиижевне критике, есеја, филозофије, историје уметности и др. На страницама Греде објављени су текстови Дејвида Харвеја, Бадјуа, Жака Рансијера, Бодријара,  или Пола Малдуна, Дурса Гринбајна, Љубомира Левчева, Свете Литвак итд. Греда, такође, критички прати најзначајније ауторе српског језика у жанровима прозе, поезије, филозофије и др (С. Басаре, Алексића, Р. Рисојевића, П. Бендера, Д. Ј. Данилова, Д. Новаковића, Д. Албахарија, С. Тонтића, Д. Прола, М. Беланчића,  А. Лошонцa и др.).
Поједини бројеви часописа биће посвећени филозофији књижевности, тумачењу новијих појава у светској поезији, нашој авангарди, односу авангарде и неоавангарде, промишљању положаја уметности у условима тржишта, политике, економије до утицају друштвених идеологија на књижевност и уметност.
Критичка рубрика је посвећена савременој књижевности. Такође, на страницама Греде биће писано о савременој прози у свету, као и о нашој прози.
Греда ће, такође, пратити најзначајније мислиоце и њихов однос према савременим друштвима и култури.
Часопис, такође, прати Међународни новосадски књижевни фестивал и посвећује му два броја. Један број биће посвећен поезији, страним и домаћим учесницина, са посебним прилозима о добитницима  Награде Нови Сад и Бранкове награде. Други број је посвећен актуалном симпозијуму, разговорима са ауторима у Клубу Абсолут, представљању актуалне антологија посвећене нацоналној књижевности која је гост  Фестивала итд.
Часопис се штампа од 800 до 1000 примерака и сваки број се дистрибуира у важније културне центре у Србији ( Нови Сад, Суботица, Београд, Ниш, Чачак, Крагујевац и др)  у преко 30 књижара. Преко 200 примерака се шаље сарадницима, појединим члановима ДКВ, штампи и установама. Часопис нема ремитенду.
Укупни трошкови за израду листа "Златна греда" по броју 391.000,00/ динара а укупно за шест свезака износе око 2.346.000,00 динара.
Лист има сто педесет претплатника. Преко 400 примерака се дистрибуира књижарама, а  Библиотека града Београда откупљује 34 примерка месечно или 340 примерка часописа у току године. У иностранство се шаље преко 100 примерака месечно. Велики  број примерака шаље се штампи и електронским медијима, сталним сарадницима, спонзорима, културним институцијама и члановима ДКВ.
Пошто је Греда некомерцијални часопис (што је случај са књижевном периодиком свуда у свету), очекујемо да ћете, полазећи од његовог значаја за српску књижевност и нашу културу,  као и за Нови Сад и Војводину, подржати на одговарајући начин његово излажење.
Часопис ће током 2016 прећи преко 170 бројева, што говори о његовом континуитету и пре свега о вредности. Главни и одговорни уредник: Јован Зивлак, Заменик: Владимир Гвозден, Редакција: Зоран Ђерић, Алпар Лошонц и Стеван Брадић.  
4. НАГРАДЕ ДКВ
Редовна скупштина се одржава сваке године у фебруару или марту. На скупштини се подноси програмски и финансијски извештаји и усваја финансијски и програмски план делатности за текућу годину. Скупштини се предочава и одлука УО о пријему нових чланова.
Скупштина  се одржавава у складу са Статутом и законом и са  намером да се афирмише ДКВ и његова делатност, да се чланству предоче оквири и начини унутар којих је УО водио и развијао програмску делатност ДКВ.
На скупштини се уручују годишње награде за најбољу књигу писаца објављених на различитим језицима, чланова ДКВ, о чему одлучују стручни жирији.
Друштво сваке године додељује награде својим чланове за најзначајније доприносе у издавачкој години. О наградама одлучују компетентни жирији које бира Управни одбор ДКВ. У конкуренцији за награде на српском језику учествује сваке године преко 20 аутора. За награде за књиге националних мањина учествује такође толико ( за мађарски се награда додељује тријенално, а за остале језике – квартално). Вредност књижевности коју стварају чланови ДКВ је на врло високом нивоу. О томе говори чињеница да су чланови наше организације добијали најзначајније награде у земљи. Нинову, више од четири пута; Виталову, Миљковићеву, Дисову, Душан Васиљев, Бранкову, Змајеву, Никола Милошевић итд.
Средства за реализацију награда се троше на награду добитнику, за трошкове жирија, путне трошкове, израду дипломе  и за трошкове уручења.
а. Награда ДКВ за књигу године на српском језику. Додељује се годишње.
О награди одлучује трочлани жири.
                                          трошкови реализације: 100.000 динара  
б. Награда ДКВ за књигу године на језицима народности додељује се сваке године  припаднику друге књижевности
 О награди одлучује трочлани жири.
                                           трошкови реализације: 100.000 динара  
в. Награда ДКВ за превод године. Награда се додељује годишње за превод на српски и на друге језике у Војводини. Награђују се и најбољи преводи са страних језика, са посебном пажњом према преводима са језика националних мањина. О награди одлучује трочлани жири.
                                                                        трошкови реализације: 100.000 динара  
г. Награда ДКВ за животно дело
Награђују се допринос аутора који имају преко 70 година. У конкуренцији учествују аутори припадници свих језичких група.О награди одлучује седмочлани жири.
                                                                             трошкови реализације: 100.000 динара  

                                                                                  УКУПНО:            400.000,00 динара                            
5. Сарадња са организацијом писаца из Петрограда
Сарадња са секцијом писаца из Петрограда настала је на основу уговора, који подразумева да по два писца из Русије и Србије, тј. из Петроградског и Војвођанског удружења учествују на изабраним манифестацијама у наше две земље. Руски писци учествују на нашем Међународном новосадском књижевном фестивалу, трошкове пута сносе гостујуће организације, а трошкове боравка домаћини.
Наши писци ( Мирослав Алексић и Селимир Радуловић) учествовали су на манифестацијама Сајма књига у Петрограду у организацији  Секције петроградских писаца Руског савеза писаца  у мају месецу. Руски писци сносе трошкове боравка а ДКВ би требало да плати путне трошкове.
Ова сарадња подразумева различите типове наступа, превођење књижевних текстова гостију, њихово објављивање у часописима обе земље, као и разговоре о руско – српским везама.
Значај ових сусрета је врло важан, утолико више, јер ће током сарадње ови сусрети допринете да се појави неколико публикација о српској и руској књижевности и у Србији и у Русији.

ТРОШКОВИ                                                                               
Путни трошкови пута за Петроград  2 повратне авионске карте
( авион: Београд – Москва – Петоград)                                                            125.000,00  динара                                                       
Трошкови четири дневнице                                                                                16.000,00  динара
                                                            
Укупни трошкови                                                                               141.000,00 динара   

6. Караван писаца
Друштво књижевника сваке године завршава годину са две значајне програмске активности : Караван писаца и Књижевни салон.
Књижевно караван је традиционална манифестација, већ неколико деценија, где истакнути писци чланови Друштва наступају у градовима Војводине. Зависно од финансијских могућности писци наступају у више или мање градова. Најчешће су гостовали у Сремској Митровици, Сомбору, Старој Пазови, Суботици, Бачкој Паланци, али и у Кикинди,
Панчеву, Темерину, Врбасу, Зрењанину итд. Ове године писци ће гостовати У Кикинди, Сремској Митровици и  Бачкој Паланци. Основна идеја је да се представе са новим радовима и да разговарају са поштоваоцима књижевне речи, као и да афирмишу савремену књижевност и мултикултуралност која каректерише књижевну и културну сцену у Војводини. Караван се показао као добра и утемељена манифестација, јер у највећој мери писци наступају пред већим бројем посетилаца.
Трошкови наступа у три града у Војводини
Ауторски хонорари                                                                                              80.000,00 динара
Путни трошкови                                                                                                   15.000,00 динара
Укупни трошкови                                                                                  95.000,00 динара

7. Манифестација Светски дан поезије

Манифестација Светски дан поезије, која је уврштена у календар УНЕСКА, обележава се 21. марта сваке године, у свим значајнијим културним центрима света.
Организација уједињених нација за просвету, науку и културу-УНЕСКО, 1999. године прогласила је 21. март за Светски дан поезије. Циљ је да се ода признање националним, регионалним и интернационалним поетским покретима, кроз промовисање и подстицање читања, писања, објављивања и проучавања поезије широм света. Овај дан осмишљен је с намером да се јавност подсети на снагу и важност песничке речи, која је на маргини друштвеног интересовања, а такође и да се подржи језичка разноликост.
Овај догађај  је прихваћен и у Србији, па се обележава на више места. Друштво књижевника Војводине већ пету годину у Новом Саду обележава Светски дан поезије. Програм је одржан у подне, на платоу испред седишта ДКВ, у улици Браће Рибникар, између бројева 1 и 3 и почео је радиофонским записима стихова Езре Паунда и Милоша Црњанског који је говорио „Стражилово“.
Трошкови организације Светског дана поезије
Ауторски хонорари                                                                                 35.000,00 динара
Путни трошкови                                                                                       15.000,00 динара
Трошкови штампе плаката                                                                       10.000,00 динара
Укупни трошкови:                                                                                 60.000,00 динара

8. Организовање књижевних трибина и Књижевног салона
Редовне књижевне трибине у просторијама ДКВ, Трибине писаца и  Секција писаца, програм Секције русинских писаца, програм Секције румунских писаца, програм Секције словачких писаца, програм Секције мађарских писаца, програми на српском и страним језицима. Годишње се планира 20 трибина. Представљање нових књига, разговори о битним темама књижевности националних заједница. Представљање часописа. Разговори о о статусу удружења, књижевности и издавачке делатности.
Књижевни салон се одржава већ седми пут  у клубу ДКВ. Наступа се са идејом да се представи већи број писаца, да се афирмише књижевност као и само Друштво и да се симболички заврши година једним догађајем у којем учествује у просеку око четрдесет писаца. Поред читања овом манифестацијом се наглашава заједничко деловање писаца у стварима књижевности, њихов интерес да се књижевност разумева као основа еманциповане културе и упућеност писаца једних на друге као актера који деле сличну судбину у модерном друштву које често не разуме и недовољно подржава савремено књижевност и савремено стваралаштво.
Караван и Књижевни Салон се одржавају од 26. до 28. децембра. У ове две манифестације укључено је преко шездесет писаца.

Трошкови организације Књижевних трибина и Књижевног салона
Уреднички хонорари                                                                                    45.000,00 динара
Хонорари учесника                                                                                     120.000,00 динара
Путни трошкови                                                                                            30.000,00 динара
Трошкови штампе плаката                                                                            50.000,00 динара
Укупно                                                                                                   245.000,00 динара
9. Самостални уметници и националне пензије
Чланом 56. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), прописано је да уколико у једној културној делатности постоји више регистрованих удружења, статус репрезентативног удружења у култури за територију Републике Србије (у даљем тексту: репрезентативно удружење у култури), на предлог Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури, решењем утврђује министар.
Чланом 67. тог закона прописано је да се послови утврђивања статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, послови издавања уверења и вођења евиденције, које репрезентативна удружења у култури обављају у складу са овим законом, врше као поверени послови.
Бачка Паланка                                                                                   200.000,00 динара
Нови Сад                                                                                               800.000,00 динара
Укупно                                                                                                1.000.000,00 динара
ЗАКЉУЧАК
1. 12. Међународни новосадски књижевни фестивал         4.270.000,00 динара             .
2. 57. Бранкова награда                                                             283.000,00 динара
3. Часопис Златна греда                                                         2.346.000,00 динара
4. Сарадња са организацијом писаца из Петрограда             141.000,00 динара
5. Годишње награде ДКВ                                                          400.000,00 динара
6.  Књижевни караван ДКВ                                                        95.000,00 динара
7. Светски дан поезије                                                                 60.000,00 динара
8.  Трибине и Књижевни салон ДКВ                                       245.000,00 динара
9.  Поверени послови о евиденцији и спровођењу
     процедуре за самосталне уметнике
     и кандидате за посебна признања, тј.
     за националне пензије                                                        1.000.000,00 динара
10. Трошкови текућих раскода и издатака                            1.627.000,00 динара
___________________________________________________________________
Укупно за  делатност ДКВ                                                  10.467.000,00 динара  
Тражена средства од  од Града, Покрајине, Министарства културе и информисања    Србије  10.467.000,00 динара  

Друштво књижевника Војводине
Association des écrivains de Voïvodine
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
21000 Novi Sad, Brace Ribnikar 5 * Тel. 021- 6542432 (tel i fax) ; 6542 431
E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs

ПРОГРАМ РАДА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017.

Јануар
Рад на планирању часописа Зладна греда. Рад на селекцији прогама 12. међународног књижевног фестивала.
Завршетак извештаја о годишњем раду ДКВ.Припрема образложења и калкулација за годишње конкурсе у Републици, Покрајини и Граду.
Сређивањае документације за самосталне уметнике.
Припреме међународне размена са Секцијом удружења писаца  Русије у Петрограду.

Фебруар
Рад на планирању часописа Зладна греда. Рад на селекцији прогама 12. међународног књижевног фестивала.
Припрема дневног реда и одговарајућег материјала за одржавање седнице управног одбора ДКВ.
Завршетак извештаја о годишњем раду ДКВ. Припрема образложења и калкулација за годишње конкурсе у Републици, Покрајини и Граду.
Организовање документације и превода за наше представнике у размени са Секцијом удружења писаца  Русије у Петрограду.

Март
Рад на планирању часописа Зладна греда. Рад на селекцији програма 12. међународног књижевног фестивала.
Поводом  Светског дана поезије,  Друштво књижевника Војводине традиционално обележава 21. март програмом који почиње у 12,00 часова у просторијама  ДКВ, Браће Рибникара 5 у Новом Саду.
Манифестација Светски дан поезије, која је уврштена у календар УНЕСКА, обележава се 21. марта сваке године, у свим значајнијим културним центрима света.
Организација уједињених нација за просвету, науку и културу-УНЕСКО, 1999. године прогласила је 21. март за Светски дан поезије. Циљ је да се ода признање националним, регионалним и интернационалним поетским покретима, кроз промовисање и подстицање читања,писања,објављивања и проучавања поезије широм света. Овај дан осмишљен је с намером да се јавност подсети на снагу и важност песничке речи, која је на маргини друштвеног интересовања, а такође и да се подржи језичка разноликост.
Овај празник је прихваћен и у Србији, па се обележава на више места.
Друштво књижевника Војводине је већ седму годину у Новом Саду обележило Светски дан поезије.

Април
Рад на планирању и издавању часописа Зладна греда. Рад на селекцији програма 12. међународног књижевног фестивала.
Ванредна  годишња Скупштина ДКВ одржаће се у априлu.  У раду Скупштине учествоваће преко 100 чланова ДКВ из Новог Сада и Војводине. Скупштина ће расправљати и усвојити Извештај о раду ДКВ у 2016, Финансијски извештај  ДКВ за 2016, као и План делатност за 2017. годину.
На  Скупштини ће бити одржана свечаност уручења годишњих награда ДКВ које су донели надлежни жирији (за превод године, књигу године и животно дело),
На скупштини ће, такође, бити изабрани радно председништво  Супштине, верифкациона комисија, надзорни одбор и усвојен дневни ред.
На истој седници ће бит саопштена одлука о пријему нових чланова по одлуци Комисије за избор председника и нових чланова Управног одбора.

Мај-септембар
Активности везане за организацију и реализацију 12. Међународног новосадског књижевног фестивала (организација транспорта за госте, међународна преписка, хотелске резервације, закуп аутобуса за посету Сремским Карловцима, конференције за штампу, штампање каталога, плаката и издања везаних за 12. МНКФ, музички програм, програмске активности...)
Међународни новосадски књижевни фестивал ДКВ је основао 2006. године, као манифестацију која афирмише модерну књижевност и развија везе и размену идеја између писаца светске, европске и књижевности у Србији.
Нови Сад је са овим фестивалом постао значајан центар актауалне  књижевности и књижевне мисли.
Mеђународни новосадски књижевни фестивал је јединствени догађај овакве врсте у Србији,  окупљајући око 70 значајних страних и домаћих писаца, који током пет дана читају песме на отвореном простору, на платоу Трга младенаца. Фестивал се одражава свaке године последње недеље августа.
Дванаести међународни новосадски књижевни фестивал одржаће се  од 28. до 01. септембра. Посебан гост ове године биће Краљевина Шведска. На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство беликог броја поштовалаца књижевности. Репрезентативан избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у две богате свеске Златне греде. Штампаће се Каталог фестивала,  плакати, мајице, заставе. У Змај Јовиној ће бити постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм. У току трајања фестивала биће  уручене  три награде: Међународна награда за књижевност „Нови Сад“, „Бранкова награда“ и  Награда за најбољег слемера Србије. Биће одржан научни симпозијум као и представљање данске књижевности (са пратећом антологијом).
Места читања поезије и разговора на Фестивалу биће на Тр­гу мла­де­на­ца, у Библиотеци града Новог Сада, Свечаној сали Сану у Новом Саду, Ка­фе Би­строу, Клубу Абсолут, балконима  у Змај Јовиној, Ма­ги­стра­ту у Срем­ским Кар­лов­ци­ма и у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.Фестивал ће и ове године подржати издавачку и преводилачку радозналост других култура и афирмацију наше књижевности у свету. У касним вечерњим часовима у кафеима Новог Сада, уз велико и динамично учествовање публике, биће организовано дводневно такмичење у слем поезији за територију  Србије. За учеснике ће бити организован излет  до Сремских Карловаца, манастира Фрушке горе и посета Петроварадинској тврђави.

Децембар
 
     
Одржаће се 9. Књижевни салон Друштва књижевника Војводине. Том приликом, око 50 писаца читаће  нове текстове у посебним околностима, са привилегијом да се обраћа својим књижевним колегама.
Припрема и реализација симпозијума о односу књижевности и тржишта.
ДКВ је такође, као и увек, срдачно ће дочекати и књижевну публику чија ће драгоцена пажња увеличати и овај Књижевни салон.
Током читаве године, ДКВ има активности везане за часопис Златна греда (уредник, лектор, прикупљање материјала, преводи, штампа, диструбуција у Новом Саду и земљи), самосталне уметнике (евиденција, уверења, исплате, текућа питања) као и за своја организацијска, програмска и адмистративна питања и послове. Такође, постоје и деловања у вези са непрестаним проблемима дуговања односно плаћања месечних трошкова Пословном простору. Напомињемо да ДКВ и даље нема могућности за стално запослене и има три хонорарна сарадника – ликивидатора, књиговођу и техничког секретара, који примају симболичне надокнаде на месечном нивоу (2х10,000.00 и 22,000.00 динара). Те накнаде се исплаћују нередовно и са честим изостанцима исплата.
Такође, нередовне су исплате хонорара главном уреднику Греде, као и лектору за све послове које обавља, од Греде до свих публикација Фестивала.    
Друштво књижевника Војводине
Association des écrivains de Voïvodine
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
21000 Novi Sad, Brace Ribnikar 5 * Тel. 021- 6542432 (tel i fax) ; 6542 431
E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs


Садржина и обим програма делатности Удружења у последњих пет година  2011-2016, остварени значајни програми/пројекти и културни ефекти ових програма/пројеката,  чланство у међународним организацијама

ДКВ је током пет година издало око шездесет бројева  часописа „Златна греда“, одржало пет Међународних књижевних фестивала, са око 450 учесника, обележило пет пута Светски дан поезије, одржало преко педесет  књижевних трибина, четрдесет седница Управног одбора, око педесет изложби, двоструко више седница комисија и жирија које су одлучивале о наградама, пријему у ДКВ, различитим проблемима везаним за статус ДКВ или његових чланова, доделило преко двадесет награда својим члановима, доделило пет Бранкових награда, пет међународних награда Нови Сад, успоставило сарадњу са бугарским, мађарским и румунским писцима итд. Претпоставља се да је ДКВ ангажовало током пет година  око 2000 сарадника и око 100 000 читалаца часописа и различитих издања ДКВ, као и посетилаца многих програма, од трибина, слем такмичења до Међународног новосадског књижевног фестивала.
Најзначајније активности Друштва су Међународни новосадски књижевни фестивал, свакако најпрестижнији књижевни фестивал у Србији, часопис „Златна греда“ који, упркос финансијским потешкоћама, редовно излази и ускоро ће достићи двестоти број, књижевни сусрети у градовима Војводине, Бранкова награда и Међународна награда Нови Сад, као и стално подизање угледа нашег Друштва, те репрезентативни симпозијуми у оквиру Фестивала, као и нова афирмативна  оријентација у политици годишњих  награда ДКВ. Награде су додељене значајним писцима ...
Својим активностима ДКВ се доказало као једна од значајнијих културних асоцијација у Покрајини и Републици. ДКВ мора остати неполитична, али одговорна организација са интегритетом која афирмише књижевност, сарадњу, демократичност, мултикултуралност, као и статус домаћег писца у контексту експанзије издавачке нискожанровске индустрије.
ДКВ је успело да опреми своје просторије и да технички унапреди свој рад, да постави и одржава ефикасан и квалитетан сајт, да у Клубу ДКВ покрене динамичну културну активност и поред  врло тешког периода у свом деловању.
Најзапаженије активности ДКВ су изванредни Међународни књижевни фестивал, који је од августа 2011. до септембра 2016. године одржан пет пута, Међународна награда петорици реномираних европских писаца Мирћи Картареску, Кши­штофу Ка­ра­секу из Пољске, Антонију  Делотру из Мексика, Ги Гофету из Француске и Томасу Бобергу из Данске. „Златна греда“, као први континуирани и висококвалитетан часопис у издању ДКВ који  има близу двесто бројева, додела пет Бранкових награда Жељку Јанковићу, Ањи Мрковић, Данилу Лучићу, Јелени Блануши, Срђану Гагићу, додела годишњих награда ДКВ, гостовања страних писаца,  четири  симпозијума   / О Васиљеву, Змају, Неоавангарди, Баналности/, издавање пет песничких антологија/ Румунска, Пољска, Мексичка, Француска и Данска/и  антологије посвећене десетогодишњици Фестивала са прилозима око 400 песника/, покретање иницијативе за посебна признања писцима, стварање претпоставки за регулисање пензионог и социјалног статуса слободних писца, чланова ДКВ... а као последица тога  изузетна афирмација нашег Друштва, које је по својим активностима и културним  доприносима, сигурно, најбоље организована организација писаца у Србији.
ДКВ је организовало и пет манифестација посвећених  Светском дану поезија са око 70 учесника и пет Књижевних салона са скоро  200 песника, чланова Друштва и гостију.
ДКВ је деловао у најтежим условима последњих година. Многа удружења и организације писаца и уметника су, у постојећим околностима финансијске кризе, биле на ивици да прекину делатност. Управни одбор ДКВ је, међутим, са изузетним ангажовањем, и рационалном политиком успео петогодишњи период да обележи значајним и континуираним активностима.Друштво књижевника Војводине
Association des écrivains de Voïvodine
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
21000 Novi Sad, Brace Ribnikar 5 * Тel. 021- 6542432 (tel i fax) ; 6542 431
E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs
ОПИС СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ДЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА ЗА
 НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА   2017 – 2022


ДКВ је као организација писаца основано да  унапређује и афирмише оригинално књижевно и преводилачко стваралаштво и културу народа и националних заједница у Војводини, да штити слободу књижевног стваралаштва и залаже се за повољан материјални и друштвени положај књижевних стваралаца и књижевног стваралаштва у Војводини, да води бригу о заштити моралних и материјалних ауторских права својих чланова, да се залаже  за културну, националну, језичку, верску, етничку толеранцију, толеранцију уверења и равноправност, да приређује књижевне расправе, организује националне, регионалне и међународне манифестације, обележава јубилеје и значајне догађаје културе и књижевности, организује семинаре,  скупове и трибине; бави се непрофитном издавачком делатношћу у циљу унапређивања и популаризације и ширења књижевности и стваралаштва и да уопште сарађује са другим удружењима књижевних стваралаца, уметничким и културним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству.
Основни правци деловања ДКВ у наредних пет година су концепцијско и програмско усавршавање Међународног новосадског књижевног фестивала, регионална и европска афирмација фестивала и Међународне награде за књижевност Нови Сад, проширење међународне сарадње (споразуми о размени писаца на фестивалима са руским, пољским, румунским, бугарским и другим организацијама), радна размена писаца са организацијама писаца у Европи на период од три месеца до годину дана, настојање да се установи  функција писца – резидента у Новом Саду и у другим културним центрима у Војводини и да се установи материјална потпора ради креативног рада на период од три месеца до годину дана, решавање стаусних проблема писаца ( слобдни уметници и социјално и пензионо осигурање), развијање и даље афирмисање Златне греде и њено шире укључивање у међународну размену са другим часописима у иностранству, неговање функционалних облика издаваштва ( зборници са симпозијума, панораме и представљање писаца националних заједница), гостовање писаца ДКВ у градовима Војводине, неговање награда ДКВ, континуирани рад на афирмацији књижевности на трибинама ДКВ, укључивање ДКВ у све јавне дискусије које се тичу улоге књижевности у нашем друштву итд.


Друштво књижевника Војводине
Association of Writers of Vojvodina
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад  
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs* 6542 432
___________________________________________________________________

 
ПРИХОДИ:    Динара       
Из буџета Р. Србије    1.725.000,00       
Из буџета АПВ (Секретаријат за културу)    2.583.000,00       
Из буџета Града Новог Сада    2.370.000,00       
Приходи од чланарина    125.000,00       
Остали приходи
Из буџета АПВ –режијски трошкови
Из буџета Града Новог Сада-–режијски трошкови
Из буџета Р. Србије-–режијски трошкови
Из буџета Града Новог Сада и Бачке Паланке    1.021.000,00
810.000,00
409.000,00
408.000,00
1.000.000,00       
СВЕГА ПРИХОДИ    10.467.000,00        
РАСХОДИ ДЕЛАТНОСТИ:           
12. Међународни новосадски књижевни фестивал         57. Бранкова награда
Часопис Златна греда
Сарадња са организацијом писаца из Петрограда                                                                      
 Годишње награде ДКВ
 Књижевни караван ДКВ                                                            4.270.000,00               
283.000,00                       
2.346.000,00                  
141.000,00                      
400.000,00                    
95.000,00                                     
                
           
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:           
закуп простора за рад                                                       360.000,00       
телефони, интернет                        97.000,00       
трошкови за електричну енергију,                                     30.000,00       
трошкови за централно грејање                                170.000,00       
комуналне услуге                                    60.000,00       
-трошкови административних услуга (књиговодствене, рачуноводствене, секретарске, руковођење радном заједницом  и остале административне  услуге).                                  910.000,00       
               укупнИ ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ                           1.627.000,00       
УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗА 2017. ГОДИНУ    10.467.000,00      


 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432