Друштво књижевника Војводине
 
 


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДКВ У 2016. ГОДИНИ Print E-mail
Друштво књижевника Војводине
Association des écrivains de Voïvodine
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 5 * Тел. 021- 6542432 (тел и фаx) ; 6542 431
E-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs
Друштво књижевника Војводине* Association of Writers of Vojvodina
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад* This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it *www.dkv.org.rs*6542 432ДКВ унапређује и афирмише оригинално књижевно и преводилачко стваралаштво и културу народа и националних заједница у Војводини, заступа слободу књижевног стваралаштва и залаже се за материјални и друштвени положај књижевних стваралаца и књижевног стваралаштва у Војводини, тј. у Србији, води бригу о заштити моралних и материјалних ауторских права својих чланова, залаже се  за културну, националну, језичку, верску, етничку толеранцију, толеранцију уверења и равноправност.
ДКВ  приређује књижевне расправе, организује националне, регионалне и међународне манифестације, обележава јубилеје и значајне догађаје културе и књижевности, организује симпозијуме,  скупове и трибине; бави се непрофитном издавачком делатношћу у циљу унапређивања и популаризације и ширења књижевности и стваралаштва и сарађује са другим удружењима књижевних стваралаца, уметничким и културним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству.

Управни одбор и Скупштина
Рад у  УО захтева од писца одговоран и стручан ангажман, са развијеним организационим способностима и са осећањем за вредности. У данашњем тренутку рад у ДКВ подразумева многе захтеве, од разумевања финансија, преговарачких вештина, способности за планирање, познавање закона и прописа и посебно познавање сложених културних и друштвених прилика. Без тога је тешко да се неко прихвати рада у Управном одбору, јер то више није формална и почасна улога.
УО се бори да створи боље услове за рад ДКВ, како финансијске тако и кадровске. И поред чињенице да су сви наши стручни сарадници хонорарно ангажовани са ниским хонорарима, ми смо успели да реализујемо већину наших планова. Међутим, то захтева много напора и велики и неуобичајен ангажман за неколицину чланова УО. Тај проблем се мора решавати запошљавањем једног компетентног техничког секретара. Такође, и у Републици Србији,  Покрајини и у граду Новом Саду требало би се изборити за бољу финансијску позицију наше књижевничке организације. Она то свакако по свом значају и доприносима заслужује. Међутим,  ДКВ је суочено  са неодговарајућим и критичним финасирањем текућих трошкова. Друштво нема средства да редовно измирује трошкова за закуп, елементарне текуће трошкова и минималне хонораре за рачуновођу  и књиговођу, као ни за техничког секретара. Друштво нема ни средства за главног уредника  Златне греда, као ни накдокнаду за послове читаве финасијске и менаџментске организације ДКВ, од планова делатности до извештаја, од припрема  скупштина и одбора ДКВ до Фестивала,  коју обавља поменути уредник. Друштво је на неодговарајући начин финасирано и за своје најзначајније пројекте / за Међународни фестивал и за Златну греду/. Несхватљиво је да надлежни не увиђају културни значај поменутих пројеката и немар према високој култури. Друштво је за ове пројекте финансирано често и са 50% од најскромнијих захтева. Фестивал се финасира са просечних 23 000 евра, а потребно је најмање  60.000,00 евра. Као поређење нека послужи буџет од 400.000,00 евра за Струшке вечери или за неки трећеразредни филм који се финасира у нашој средини са износом од 100.000,00 евра.
УО се, са својим комисијама, одборима, жиријима, те са највећим ангажовањем директора Фестивала  и др,  драматично  носи  са обавезама организације Фестивала, часописа „Златна греда“, трибина, решавања социјалних проблема писаца, међународне сарадње, афирмације културе и књижевних доприноса националних заједница, као и високоуметничке књижевности у условима тржишта и тривијализације културе.
Важну улогу у решавању опште оријентације друштва, њеног положаја у новим условима и у борби за афирмацију књижевности има Скупштина. Она би требало да буде место договора и разумевања деликатне улоге књижевности и писаца у контроверзном времену, а не раздора и партикуларних и краткорочних интереса.
УО је имао шест седница на којима је расправљано о свим битним питањима у надлежности ДКВ. Од проблема самосталних уметника, пријема у ДКВ,  међународне сарадње, Књижевног салона, Светског дана поезије, издавачке делатности, Златне греде, жирија и награда ДКВ, Међународног фестивала, Бранкове награде, планова и извештаја о раду, финансирања  и односа према нашим финансијерима, административних послова, Републици Србији,  Покрајини,  Граду, те обавеза према пословном простору, текућим трошковима и сл. То је само део послова о чему је одлучивао УО а реализовао  у највећој мери потпредседник ДКВ, потом председник и технички секретар.
Највећи проблем и даље представља  финансирања стручних служби и текућих трошкова, посебно смо изложени сталним претњама  о деложацији ДКВ из постојећих просторија и сталном одлагњу секретарија, управа за културу Града и министарстава да се проблеми реше на елементаран и пристојан начин. Због тешкоћа и неуспешних напора да се наведени проблеми реше оставку је поднео председник ДКВ. О том гесту УО се није изјашњавао и прихватио је оставку са свешћу да је председник постигао свој лимит и да се мора наћи боље решење.
УО је у преговорима са  градским, покрајинским  и републичким властима о томе да прихвате да финансирају део текућих трошкова, у складу са Законом о култури Републике Србије. То су средства за трошкове грејања, информатику, ел. енергију, канцеларијски материјал, ситни  инвентар, хонораре књиговође, рачуновође, техничког секретара, трошкове транспорта, горива, тв претплате, смећа,  путних трошкова чланова који раде у органима и комисијама  ДКВ и др. Средства која добијамо су недовољна и на жалост, и поред чињенице што смо репрезентативно удружење, које има важну улогу у култури Града, Војводине и Србије, изложени смо великим проблемима и опасностима да будемо исељени или да се принудним путим врши наплата са позиција за пројекте и тиме угрожава наш опстанак.
Надамо се да ће ове године бити дефинитивно пронађено задовољавајуће решење.
Техничка оспособљеност ДКВ је на врло ниском нивоу. У последњих шест година нисмо обновили, нити набавили ниједан компјутер или неко друго техничко средство неопходно за рад. Нисмо у последњих десет година окречили просторије, иако су нам чести гости, не само чланови, него и многи угледни страни писци.  Наша дуговања према Пословном простору и Информатици су преко осамсто хиљада динара, са дуговањима сарадницима износе више од милион динара.
Недавним променама  Законо о култури на Скупштини Републике Србије  враћене су  тзв. националне пензије и наговештено је да ће се финасирати текући трошкове репрезентативни удружењима. Надамо се да ће се ситуација делимично поправити.
Такође, позиција самосталних уметника је и даље проблематична, само град Нови Сад и Бачка Паланка имају позитиван однос према овом проблему а остале општине у Војводине немају намера да плаћају трошкова за самосталне уметнике.

РАДНЕ АКТИВНОСТИ У ДРУШТВУ КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ у 2017. години

Друштвом књижевника Војводине руководи председник Друштва, потпредседник Друштва је у функцији руководиоца радне заједнице, припрема, такође, седнице Управног одбора и др.
Због финансијских тешкоћа немамо стално запослена лица већ их хонорарно ангажујемо јер су мањи доприноси и  тиме избегавамо санкције и строге рокове око уплата пореза и доприноса.
Наши пројектовани хонораи за сараднике су:
·    Руководилац радне заједнице 82.000,00 бруто  годишње
·    Секретар Друштва   480.000,00 бруто  годишње -  12x 25,000,00 нето                                
·    Књиговођа-ликвидатор Друштва 198.000,00 бруто годишње
Завршни рачун и књижења води књиговодствена агенција Стеч-биланс 150.000,00 годишње бруто
Руководилац радне заједнице координира рад ангажованих лица, даје налоге за исплату, потписује и одређује хонораре, прави финсијски план ДКВ, прави калкулације за све активности ДКВ,   припрема седнице УО, Скупштину и др.
Секретар Друштва теба да буде ангажован са пуним радним временом / тренутно ради знатно мање/ и да обавља следеће послове: да комуницира са члановима ДКВ свакодневно, води записник УО, припрена седнице, помаже око уређивања сајта ДКВ и Фејсбук  странице, води коресподенцију по налогу руководиоца  ДКВ, обавља све техничке послове, води коресподенцију, води дневник чланарина, води комункација са сарадницима часописа, ради све техничке послове око Фестивала, води записник и евиденцију на књижевним вечерима и конференцијам за штампу, води комуникацију са медијима  и др.
Књиговођа-ликвидатор Друштва је ангажован са половином радног времена и обавља следеће послове: прима књиговодствену документацију (улазне фактуре) и припрема је за књижење, помаже око израде конкурсне документације по отвореним конкурсима за програме  као и  правдања примљених средстава по програмима (прилагање извода, ауторских уговора, пореских пријава, фактура), одлазак у банку ради  пуштања налога или подизање готовине. По приливу средстава за самосталне уметнике уплаћује им порезе и доприносе и правда примљена средства према Граду Новом Саду и Бачкој Паланци.

*
Међународни новосадски књижевни фестивал ДКВ је основао 2006. године, као манифестацију која афирмише модерну књижевност и развија везе и размену идеја између писаца светске, европске и књижевности у Србији. У оквиру фестивала додељује се Међународна награда за књижевност Нови Сад која се уручује на Тргу младенаца истакнутим песницима,  који су дали допринос савременој уметничкој књижевности у свету и у Србији. Први добитник је Кристоф Мекел, познати немачки песник. Добитник 2007. године је Жан Пјер Фај, а 2008. године награду је добио Бен Окри, познати нигеријски писац. Добитници су и истакнути песници Шон о Брајен, Љубомир Левчев, Мирча Картареску, Анонио Делторо и др. 
Једанаести међународни новосадски књижевни фестивал био је јединствени догађај овакве врсте у Србији. Око 100 страних и домаћих писаца током су четири дана читале своје песме на отвореном простору.
Фестивалу је у досадашњем трајању представио преко 850 песника и књижевника ( од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са озбиљном књижевном културом. Фестивала је постао изузетно познат и поштован у САД, Мексику, Русији, Француској, Пољској до Данској, Румунији или Бугарској.
Фестивал  се одржао од   28. августа. до 01. септембра. Места одржавања су  Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Свечана сала Сану у Новом Саду, Ка­фе Би­стро, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Ма­ги­стра­т у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Брод  театар, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
Преко  20 стра­них пи­са­ца (из Фран­цу­ске, Мексика, Не­мач­ке, Шпаније, Енглеске, Ирске, Ру­си­је,  Пољске, Луксембурга, Ма­ђа­р­ске, Ру­му­ни­је, Данске,  Бугарске...  и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступало је у средишњим програмима Фестивала. У процес је било укључено 15 до 20 пре­во­ди­ла­ца, као и 20 мла­дих пе­сни­ка у Слем такмичењу. Учествовало је и око 30 му­зи­ча­ра. Гост фестивала била је Данска пет песника: Томас Боберг, Кристел Винблад, Глен Кристијан, Пиа Јул  и  Лоне Николајсен, критичар. Поезију на српском говорио је Емил Курцинак, глумац Позоришта младих.
Из Велике Британије учествовали су Морис Риордан и Метју Кели,  Жерар Нуаре / Француска/,   Хавијер Вела / Шпанија/, Педро Серано (Мексико), Јан Кшиштоф Пијасецки /Пољска/, Марија Алкантариља / Шпанија/, Габријел Кифу / Румунија/, Наливијко Николај Петрович, Игор Лазуњин Анатовлевич / Русија/, Михаел Шпајер, Румиана Еберт / Немачка/, Золтан Сиђи ( Мађарска), Славомир Гвозденовић ( Румунија), Левена Филчева ( Бугарска), Мирослав Цера Михаиловић , Рале Нишавић, Миљурко Вукадиновић, Валентина Чизмар ( Србија) и др.
Данска поезија је представљена у свечаној сали САНУ у Новом Саду. Објављена је и Антологија савремене данске поезије (дванаест песника) у избору Камиле Лефстрем.
Сим­по­зи­јум је био по­све­ћен теми Поезија и баналност. Уче­сници: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Драгана Тодоресков, Корнелија Фараго,  Срђан Дамјановић, Милена Владић Јовановић, Никола Страјнић, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић, Драган Бабић, Виктор Радун и Бошко Томашевић.
Истакнути писци Морис Риордан, Педро Серано, Хавијер Вела, Пиа Јул и др.  су представљени у кафеу Абсолут у Змајјовиној. Разговоре са њима су  водили критичари и преводиоци, Драган Бабић,Милица Станковић, Душка Радивојевић и др.
Једанаести пут је уру­че­на Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књи­жев­ност Но­ви Сад на Тргу младенаца Томасу Бобергу, добитнику награде Данске академије за поезију и других најистакнутијих награде Данске.
У окви­ру фе­сти­ва­ла је уручена 56. Бран­ко­ва на­гра­да Срђану Гагићу, у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­стра­та.
Јед­на од ва­жних та­ча­ка Фе­сти­ва­ла  је Слем так­ми­че­ње за нај­бо­љег сле­ме­ра Ср­би­је. Так­ми­че­ње  је одржано одр­жа­но осми пут у Ка­феу Би­стро, добитник награде је Симонида Бањеглав.
Фестивал жели да подржи издавачку и преводилачку радозналост других култура и афирмацију наше књижевности у свету. На Фестивалу током четири дана одржано је преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности. У склопу Једанаестог међународног новосадског књижевног фестивала одржано је  ЧИТАЊЕ СА  БАЛКОНА АБСОЛУТ . Песнички балкон се налази на првом спрату у једној од најстаријих новосадских градских улица ( 18. и 19. век) у Змајјовиној на броју 12, припада  Клубу  Абсолут.
Репрезентативан избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, објављен је у две богате свеске Златне греде. Штампан  је Каталог фестивала,  плакате,  заставе. У Змај Јовиној постављено је преко 25 застава. Фестивал је организовао представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку. Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.
За учеснике су организовани излети до Сремских Карловаца и посета Петроварадинској тврђави и Фрушкогорским манастирима.
Низ текстова је  објављен о Фестивалу у часописима и књижевним листовима у иностранству, дневној штампи на на телевизији. Фестивал је имао сарадњу са Студентским културним центром у коришћењу брода на Дунаву и помоћи у оглашавању Фестивала.
Средства додељена од Покрајинског секретаријата АП Војводине за културу, Министарства културе Републике Србије, Градског већа Новог Сада била су, нажалост,  недовољна, посебно је Покрајина, поред обећања да ће издвојити 2.000.000,00, накнадно су издвојила само  25% обећаних средстава. У таквом поретку ДКВ није могао да испуни своје обавезе према штампарији, према двадесетак преводиоца, свих учесника  Симпозиума, учесника на Тргу– песника из Србије, награђеног учесника са Слем такмичења, добитника Бранкове награде, хонорара за директора Фестивала / за селекцију, организацију, дизајн плаката, застава, рад у жирија главне награде, каталог, сарадњу са преводиоцима, сценариј Фестивала, уређење антологије Фестивала, контакти са медијима и др/. Очекујемо да, ипак, добијемо та средства, захваљујући председнику владе Војводине Игору Мировићу и тако доведемо  Фестивал у релативно подношљиву ситуацију.

*
Златна греда је изашла у 6  двоброја, са свескама у просеку од 100 страница у формату 28,5/21,5. Хартија 80 гр офсетна. 1/1. Корице , кунстдрук 135 гр. 4/4. Страна 96 -100. Тираж 800-1000. Свака свеска је садржавала преко 340 ауторских страница.
Греда је часопис за књижевност, уметност, културу и мишљење. У складу са тим часопис је заступао широки опсег тема и дисциплина. Најприсутнија је књижевност, потом општи текстови из уметности и мишљења (од филозофије, културне историје, естетике, антропологије идр).
Греда се афирмисала као један од најбољих часописа у земљи, због интердисциплинарности и компетентног праћења савремене књижевности и савремених идеја ( од теорије до филозофије).Часопис у врло тешким условима, у сталној оскудици, окупља велики број писаца и преводилаца, омогућујући актуелни увид како у домаће књижевне токове, тако и у књижевност у свету. У највећој мери хонорари се плаћају преводиоцима,  писцима критичких текстова а ређе писцима  оригиналних текстова.  Греда не плаћа секретара редакције, што отежава рад и функционисање часописа.
Часопис окупља писце прозе, поезије, књижевне науке, теорије, филозофије, естетике, антропологије, социологије итд.  Од Владимира Гвоздена, Алпара Лошонца, Драгана Пролеа, Дамира Смиљанића, Душана Пајина,   Бојана Јовановића, Драгана Јовановића Данилова, Зорана Ђерића, Ивана Негришорца, Пала Бендера,  Енеса Халиловића, Фрање Петриновића, Драгане В.Тодоресков, ... и многих других. Али објављује и стране ауторе изузетне из области књижевне критике, есеја, филозофије, историје уметности и др. На страницама Греде објављени су текстови Жана Пјера Дипија, Фредерика Лордона, Рут Џенисон, Џефрија Кантариса, Евана Маура, Алена Бадјуа,  Петера Биргера, Жана Бодријара, или Џона Ешберија, Филипа Делавоа, Габријела Кифуа,  Рихарда Крињицког итд. Греда је објавила већи број изузетних приповедача и песника: Јевгенија Лукина,  Дмитрија Горшева, Валерија Роњшина, Михаела Шпајера, Бориса Параманова, Роуз Тремејн, Драгана Радованчевића, Рајка Лукача,  Бећира Вуковића и др. Писано је о значајним ауторима наше модерне књижевности од Владимира Петковића Диса, Васиљева...
Греда је издала и два броја посвећена XI Међународном новосадsком књижевном фестивалу, у којим је су обајвљене песме добитника награде МНКФ  ''Нови Сад'' за 2016 Томаса Боберга, и добитника награде  Данске академије за поезију, затим, Пије Јул, Педра Серана, Мориса Риордана, Метјуа Келија, Хавијера Веле, Мирослава Цере Михаиловића, Срђана Гагића...Објављени су и интервјуи са Морисом Риорданом, Педром Сераном, Томасом Бобергом и др. и текстови са симпозијума ''Поезија и баналност'', одржаном у оквиру ХИ МНКФ аутора Алпара Лошонца, Драгана Прола, Драгане В. Тодоресков, Владимира Гвоздена, Срђана Дамњановића, Милене Владић-Јованов...
Објављена су и два посебна броја посвећена генерицији осамдесетих у Србији / проза, поезија/ и женским ауторима осамдесетих у Србији. Пројекте су реализовали Стеван Брадић, Драган Бабић и Драгана В. Тодоресков.
Греда настоји да реализује концепт који подразумева истраживање стварности, оличене у култури, књижевним творевинама, уметности и реалитетима везаним за друштво, политику,  и савремене идеологије.
У Греди се са мером заступају и светски аутори и аутори наше културе и књижевности. Такође, Греда представља и актуалну поезију у прозу, као и теорију, филозофију и друштвене науке.
Критичка рубрика је посвећена савременој књижевности, праћене су најзначајније књиге наше савремене књижевности у жанровима прозе, поезије, критике, теорије, филозофије, друштвене мисли и др. Објављено је око педесет критичких текстова.  Часопис се штампа од 800 до 1000 примерака и сваки број се дистрибуира у важније културне центре у Србији ( Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Београд, Ниш, Чачак, Крагујевац и др)  у преко 30 књижара. Преко 200 примерака се шаље сарадницима, појединим члановима ДКВ, штампи и установама. Часопис нема ремитенду. Лист има сто педесет претплатника. Преко 400 примерака се дистрибуира књижарама, а  Библиотека града Београда откупљује 34 примерка месечно или 340 примерка часописа у току године. У иностранство се шаље преко 100 примерака месечно. Велики  број примерака шаље се штампи и електронским медијима, сталним сарадницима, спонзорима, културним институцијама и члановима ДКВ.
*
Светски дан поезије
Поводом  Светског дана поезије,  Друштво књижевника Војводине је традиционално обележило 21. март 2017.  програмом који је почео у 12,00 часова.   Манифестација Светски дан поезије, која је уврштена у календар УНЕСКА, обележава се 21. Марта. Организација уједињених нација за просвету, науку и културу-УНЕСКО, 1999. године прогласила је 21. март за Светски дан поезије.
Друштво књижевника Војводине је већ осму годину обележава Светски дан поезије. Пред бројном публиком песме су читали: Мирослав Алексић, Зоран Ђерић, Бранислав Живановић, Виктор Радун, Анђелко Ердељанин, Ева Ваш Харкаи, Ладислав Чањи, Будимир Фрка. Поред песама на српском језику – у оригиналу или у преводу – чули су се и стихови на мађарском и словачком језику. Почитане су и песме Владислава Петковића Диса и Мулутина Бојиће, поводом сто године од њихове смрти.
Скуп посвећен Светском дану поезије одрћан је пред публиком која је испунила простор платоа испред Друштва књижевника Војводине.
*
Читање поезије на данима Теодора Павловића у Новом Милошеву 24.12.2016. године.
Друштво књижевника Војводине је први пут учествовало на данима Теодороа Павловића. У пограму су учествовали песници и критичари – чланови ДКВ: Душан Радак, Стеван Брадић, Јован Зивлак, Драгана В. Тодоресков, Фрања Петриновић,  Весна Кораћ, Драгомир Шошкић и Саша Нишавић.

*
КЊИЖЕВНИ САЛОН
15. децембра 2016. године, са почетком у 18,00 часова одржан је 8.  Књижевни салон Друштва књижевника Војводине. Том приликом, око 30 писаца читало је нове текстове у посебним околностима, са привилегијом да се обраћа својим књижевним колегама.
ДКВ је такође, као и увек, срдачно дочекало и књижевну публику чија је драгоцена пажња увеличала и овај Књижевни салон.
Текстове су говорили књижевници: Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Мирослав Алексић, Маја Фамилић, Јованка Николић, Иванка Радмановић, Александар Павић, Душан Радак, Драгомир Шошкић, Фрања Петриновић, Милена Летић, Радомир Миљојковић, Дивна Бијелић, Невен Шијаков, Давид Кецман Дако, Бранислав Зубовић и Виктор Радун Теон.
Модератор  салона био је  Виктор Радун Теон.
*
Представљање књиге Будимира Фрке
Представљање  књиге песама ‘’Зидине сузорочних погледа’’ песника Будимира Фрке, одржано је 25.11.2016. у Галерији Друштва књижевника Војводине, Браће Рибникара 5, са почетком у 17,00 часова
*
Међународна сарадња
У оквиру међународне сарадње са писцима Петрограда чланови Друштва књижевника Војводине, песници Мирослав Алексић  (Врбас) и Селимир Радуловић(Нови Сад), представљали су Србију и нашу организацију на Деветом салону књига и 5. Међународном књижевном форуму у Санктпетерсбургу, који је од 20. до 25. септембара 2016. године, организовао огранак Савеза писаца Русије из овога града.
Алексић и Радуловић  су са колегама из Белорусије и Русије у програму "Сусрет словенских писаца", где су читали своје најновије радове и говорили на тему сродности и проблемима који прожимају словенске културе.
*
ДКВ додељује годишње и јубиларне награде својим члановима за допринос у књижевности. Награде за најбољу књигу и за најбољи превод године, као и награда за животно дело су већ широко афирмисане. Раније су поменуте награде су укључивале у конкуренцију дела свих националних заједница. Међутим, у таквој констелацији је немогуће постићи правичан и књижевно релевантан став. Због тога су основане посебне награде за достигнућа у књижевностима националних мањина.
Жири за доделу награде за животно дело Друштва ДКВ у саставу Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Зденка Валент Белић и Ђезе Бордаш на основу правилника о додели те награде донело је одлуку да се награда за 2016. годину додели књижевнику Ото Толнаију,  истакнутом војвођанском мађарском писцу. ОТО ТОЛНАИ је рођен је у Кањижи 1940. године. Песник, приповедач, драмски писац, есејиста. Превођен је на српски, немачки, пољски, енглески, холандски, словачки, француски, италијански језик. Ото Толнаи је најплоднији и најсвестранији стварлац у књижевности војвођанских Мађара.
Жири за књигу године Друштва књижевника Војводине, донео је одлуку да се награда за књигу године у 2017. години  додели Селимиру Радуловићу за збирку  песама Сенка осмог еона (Културни центар Новог Сада). Жири је  радио је у саставу: Фрања Петриновић (председник), Драгана В. Тодоресков и Бранислав Живановић (чланови).
Жири за превод године Друштва књижевника Војводине, донео је одлуку да се награда за  2017. годину додели Рељи Дражићу за превод две књиге Едена фон Хорвата, Омладина без бога (2016) и Дете нашег доба (2016).
*
Пријем нових чланова
У складу са политиком пријема нових чланова коју заступа УО, залажући се за пријем квалитетних нових стваралаца који задовољавају прописане критерије и залажући се за афирмацију нових писаца у мањим срединама, Комисија за пријем је предложила УО следећи списак: Ана Берта, Инђија; Драгутин Бег,  Бачка Паланка; . Жељко Цеснак, Пландиште;  Љиљана Фијат, Нови Сад; Снежана Алексић Станојловић,Нови Сад;  Лидија Ћирић,Београд;  Милосава Павловић,  Панчево;  Нада Ђурђевић,Нови Сад;  Горан Јовић,  Бачка Паланка;  Харгита Хорват Футо, Србобран;  Кристина Оровец,Нови Сад;  Милутин Ивановић,Нови Сад;  Срђан Малешевић,  Шид;  Аница Гарић, Српска Црња;  Деана Саиловић, Сремски Карловци;  Горан Сегединац, Нови Сад; . Реља Дражић, Нови Сад;  Силвиа Дражић, Нови Сад;  Моника Чик, Суботица;  Шандор Золтан, Суботица; Никола Оравец, Петроварадин;  Наташа Бундало Микић, Нови Сад;  Љубиша Војиновић, Петроварадин;  Милан Ковачевић, Нови Сад;  Милош К. Илић, Панчево;  Катарина Моснак Багљаш, Бачки Петровац;  Мирослава Дудкова, Футог;  Михал Бабјак, Кулпин;  Душка Радивојевић, Тител;  Оршоља Бенчик, Бачка Топола;  Ана Терек, Бачка Топола, Милена Алексић, Нови Сад
Као почасни чланови у ДКВ су примљени аутори који су доприносили афирмацији Друштва књижевника, а посебно Међународног новосадског књижевног фестивала, у свету: Жан Портант, Луксембург; Ханс Михаел Шпајер, Немачка; Василиј Соколов, Русија; Рајнер Кунце, Немачка и Гжегож Латушињски, Пољска.
УО је предложио да због доприносу у афирмацији Друштва, посебно Међународног новосадског књижевног фестивала почасне дипломе добију следећи новинари и јавни радници: Драган Којић, директор Библиотеке града Новог Сада; Јованка Симић, новинар  Вечерњих новости; Нада Зорић, новинар ТВ Војводине; Радмила Лотина, новинар листа Дневник и Борис Павлов, новинар ТВ Нови Сад.
*
Годишња чланарина
Одлуком УО, на седници одржаној децембра 2015, износ годишње чланарине је 1.500,00 динара. Плаћање чланарине је статутарна обавеза (члан 10 и 11. Статута ДКВ). Уколико  члан не плаћа чланарину губи право да учествује у раду Скупштине и осталих органа ДКВ, као и право да буде биран у органе ДКВ (на основу Статута и Правилника о чланству из 2010. године), тј. губи статус активног члана.Чланови који нису плаћали чланарину четири године или дуже, да би стекли статус активног члана, требало би да плате најмање три чланарине. Према члану 8. Правилника о чланству плаћања чланарине су ослобођени  чланови чији су месечна примања нижа од минималних примања на територији Републике Србије, чланови старији од 75 година, и чланови који су ангажовани у органима ДКВ. Новопримљени чланови поред чланарине плаћају и трошкове уписа у чланство у износу од 500,00 динара. Чланарину од 600 чланова плаћа око 150 писаца. Рачунајући писце у органима ДКВ, старије од 75 године, оне који не могу да због социјалних разлога испуне своје обавезе, чланарину не плаћа око 200 писаца. Чланарина се плаћа добровољно, плаћањем чланарине писац изражава свој интерес да учествује у раду своје организације. Онима који не плаћају чланарину нико не може одузети статус писца, али они не могу да одлучују о заједничким стварима  у органима ДКВ.

*
 
      
      
     
Изложбе у Галерији ДКВ
ДКВ је ради афирмације културе наставио са неговањем галеријске активности. Ради подизања њеног нивоа залагаће се за обезбеђење финансијских услова, што досад није био случај. Галерија је излагала широки спектар уметничко – визуалних дисциплина од  уља, графика, цртежа, скулптура, радова примењене уметности, инасталација до фотографија. Повремено ће се организовати изложбе на којима ће своје радове излагати и писци, чланови књижевних удружења у Србији. Прошле године организовано је седамнаест изложби. Од појединачних, ауторских, до колективних. Од изложби студената АЛУ до истакнутих аутора.

1.        Изложба таписерија „Дрви и вуна“, аутор Чизмар Луција, Нови Сад, април 2016.
2.    Изложба слика „Простор Русије“, група под називом Међународна уметничка организација „Савез педагога – уметника“, 9 уметника из градова Русије, 4. април 2016.
3.    Изложба слика „Перпетум мобиле“ Јадранка Ђурић и Јасна Поповић, Нови Сад, мај 2016.
4.    Друштво акварелиста „Вир“ Нови Сад, изложба акварела (18 учесника), председник и секретар Бранислав Марковић Умбра АК. Сликар, Нови Сад, мај-јун 2016.
5.    Изложба слика и цртежа „Путовање из себе“ аутор Зорица Стојић, Нови Сад, јун 2016.
6.    Удружење ликовних стваралаца Н. Сад „Наш град Нови Сад“, изложба слика, графика и цртежа (16 учесника) Нови Сад, јул 2016.
7.    Изложба слика Милкица Пеулић, Нови Сад, септембар 2016.
8.    Четврта међународна изложба малог формата Удружење независних уметника Н. Сад (26 учесника) Нови Сад, октобар 2016.
9.    Изложба слика Удружење „Ликум“ Нови Сад, Зорица Дрча, октобар, 2016.
10.    Јесења изложба Удружење „УЛС“, Нови Сад, (20 учесника), новембар, 2016
11.    Соња Папуга, Изложба енкаустике „Трагови“, Друштво за русински језик, књига и култура, Нови Сад, децембар 2016.
12.    Татјана Вељковић, прва самостална изложба слика „Град идентитета“, Нови Сад, децембар 2016.
13.    Година српског књижарства Мала велика књига, Нови Сад
14.    Невенка Петровић, „Заустављен тренутак – прича о вечности“, изложба слика, Нови Сад, јануар 2017
15.    Изложба фотографија „Свашта нешто лепо“ аутор Борис Вратњан, фотограф, Нови Сад, фебруар, 2017.
16.    Мирјана Панчић „Животација“ аутотипија и слике, март, 2017. год
17.    Изложба графика и цртежа Ненад Костић академски графичар, „Крст и орнаменти у православној уметности“, март 2017
*
Положај писаца и њихових удружења
Важан аспект деловања ДКВ је борба за регулисање статуса самосталних уметника, тј. укључивање Покрајине и локалних заједница у стварање услова да се поменута проблематика реши, те оспособљавање наше организације да се систематски брине о том важном проблему.
Значајно је да ДКВ даље обавља послове око посебних  признања, тј. тзв. националних пензија, чиме ће се једном делу значајних писаца омогућити оптималнији материјални услови.
Један од важних залагања ДКВ биће да се створе услови да град Нови Сад или Покрајина установе тромесечну или годишњу награду за писца резидента, чиме ће се омогућити да по један писац, члан ДКВ, слично као у многим земљама Европе, прима плату у сврху да пише или заврши започето књижевно дело, и да при том буде ослобођен материјалних брига.
ДКВ мора значајније да буде присутно у културном животу Војводине и Републике и отуда се мора борити за повољнији материјални положај, што ће непосредно произвести и бољи положај писаца и лакше остваривање њихови права.
*   
ДКВ ће у наредном периоду настојати да обогати и прошири међународну сарадњу. Регулисаће се сарадња са  фестивалом У Сате Мареу, тј. размена, као и са Савезом писаца Бугарске и Словачке. ДКВ има намеру да покрене поступак установљења радне размене, где бисмо прихватили годишње два писца из суседних земаља, укључујући и Аустрију, да бораве као гости три месеца у Новом Саду, а с друге стране да наши писци, такође, исти период бораве у једној од суседних земаља. ДКВ ће настојати да створи услове да најмање петнаестак наших писаца борави на различитим фестивалима или у радним боравцима у суседним или осталим европским земљама.
*
У четворогодишњем периоду ДКВ је организовало четири Фестивала, са око 100 програма, издало преко четрдесет  бројева Греде, тј. око 24 свеске, објавило десет књига, одржало 10 симпозијума (о Ђури Јакшићи, Душану Васиљеву, Авангарди и неовангарди, књижевноси и о рату, Поезији и баналности),  одржало четири  обележавања Светског дана поезије,  четири  Салона, 24 седнице УО, педесет седница –жирија и комисија, учествовало у реализацији процедура за самосталне уметнике и националне пензије, доделило преко 15 награда, организовало међународну сарадњу У овим активностима ангажовано је преко петсто  писаца, чланова ДКВ и писаца Србије, као и из света. Успостављена је сарадња са представницима књижевности из преко тридесет земаља.
ДКВ се у текућем периоду афирмисало као релевантна организација писаца која је у простору Војводине и Србије заступала на примерен начин интересе књижевности и својих чланова
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432