έ ȭȎ - Print E-mail

­­­

­­ ­­­. ­, ­.
­­­ ­ ­ ­ ­,
­ ­­, ­­­ ­ ­­,
­ ­­, ,
­­ ­­­ ­ ­­,
­ ­ ­­. ­­ ­
­ ­­ ­­ ­ ­­­.
­­,
­­­ ­. , ­­
­­­ ­­­, ­
­­. ­ ­­ ­ ­­
­­­ ­­, ­­­­ ­,
­ ­ ­­. ­ ­­
­­­ ­­ ­ ­ ­,
­ ­­ ­­ ­­­
­ ­ ­­ ­ ­­.

(­­­ ­­, 2004)

­
­ ­ ­­,
­­ ­­ ­­,
­­ ­­ ­,
­­­­ ­­­,
­ ­ ­­ ­
­­ ­­, ­­­
­­­ ­ ­­
­­ ­ ­­
­ ­­,
­ ,
­­ ­,
­,
­ ­ ­­ ,
­­ ­ ­­­
­­­, ­ ­
­ ­ .

(­­, 2007)BAGHDAD CAFE

­­ ­ ­ ­­,
­­­ ­ ­ ­­ ­,
­­ ­­­ ­­,
­ ­­ ­
­ ­­ ­­ ,
­ ­ ­­
­ ­­ ­­ ­
­­ ­, ­ ­
­ ­­ ­ ­ ­,
­­ ­
­­ ­ ­­ ­,
­ ­ ­ ­
­­, ­­ .
­ ­,
­­­ ­­­,
­­­ ­ ­ ­­ ­­­.

(­­ ­­, 2008)BOSNIAN NOCTURNO*

­­, ­­ ­, ­­ ­
­­, ­ ­­ ­ ­
­ ­, ­­ ­ ­­­
­­­, ­ ­­­­ ­, ,
­ ­­­,
­­­ ­ ­, ­­­­.
­ ­ ­­ ­­­­ ­,
­ ­­ ­­ ­, ,
­­­­, ­­­ ­­­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­.
­ ­ ­, ­­ ­,
– ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­,
­ ­­ ­­­ ,
­­­ ­­ ­ ­ ­ ­,
­­ ­, ­ ­­­
­­ ­ ­, – ­­, ­­­­,
­ ­ ­, ­­ ­­ ,
­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­,
­ ­ ­, ­­, ­­­­
­­. ­ ­­ ­­,
­­ ­ ­ ­­­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­,
­ ­ ­ ­ ­ ­,
­ ­­­ ­ ­ ­,
­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­.
­ ­, ­­ ­­ ­,
­­ ­ ­­, ­ ­­­ ­,
­­­ ­, ­­ ­,
­­ ­ ­­, ­­
­, ­­ ­, ­­­
­­­, ­­ ­ ­­­
­ ­­­­, ­, ­ ­­­
­­ ­, ­ ­ ­ ­
­­ ­­ ­ ­ ­
­ ­­­ ­, ­ ­,
­ ­ ­, ­ ­ ­­­.

(­ ­ ­ ­­­­, 2008)RUMPET OF MILES DAVIS

­ ­ ­ ­­.
­ ­­­ ­ ­
­. , ­ ­­­ ­­ ­­
­­­ ­­, ­ ­­.

­ ­­ ­­­,
­ ­­ ­­­, ­­­,
­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­,
­ ­ ­­ ­­­
­ ­ ­ ­­.

­ ­­ , ­­­,
­ ­ ­. ­­ ­ ­ ­
­? ­­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­­­,
­­ ­­ ­­­, ­­.

(­­ ­, 2010)­ ­­

­ ­ ­­­. ­ ­­
­­­ ­­ ­ ­­ ­.
­ ­ ­, ­ , ­
­ ­, ­­ ­­ ­­ ­­.

­ ­, ­­ ­ ­­ ­.
­ ­, ­ ­­ ­, ­ ­
­ ­ ­’ ­­, ­
­­­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­.

­ ­ ­­, ­ ­ ­. ­
­­­ ­­ ­ ­­­.
­­ ­ ­ ­­­, ­
­ ­. ­, ­­­
­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­.

­ ­ ­, ­ ­­,
­­ ­ ­ ­­ ­­.
­ ­ ­. ­ ­­ ­­­,
­ ­­. ­ , ­­
­­ ­­ ­. ­­ ­­ ­ ­,
­ .. ­­­­, ­
­­ ­­. ­ ­ ­­­.

( ­ ­­­, 2016)

*

­­ . ­ (1981, ­ ­, ­­­), ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­, ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­. ­­ ­ ­ ­­­­ ­­. ­­­ ­­­ ­­, ­­, ­­, ­­­, ­, ­ ­­ ­. ­ ­­ ­ ­­: ­­­ ­­, ­­, ­ Q­­­ y ­ ­­­­­ / ­ ­ ­ ­­­­, ­­ ­­ ­­ ­, ­ ­­ ­.
­ ­ ­­ ­­: ­­ (2005), ­ ­­ (2005), ­­ ­ ­­­ (2007), ­­­­ ­­ ­­­ "Castello di Duino" (2008), ­­ ­ ­ ­ (2008), ­­ ­ ­­­ (2012).

 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

  |     |     |     |     |     |   Login

 © 2008 - 2014. . .
5, 21000 ,
/ : 021 654 2432