ȭέ ŭ ȭȭέȎ - Print E-mail­ ­ ­­­
­ ­ ­
­­ ­ ­­
­ ­ ­ ­

­ ­ ­
­ ­ ­­­ ­
­ ­ ­ ­ ­
­­­ ­­­­

­­ ­­
­­ ­

­­ ­
­­ ­­

­ ­
­ ­­­

­ ­ ­
­­ ­

­ ­
­­ ­ ­

­­ ­ ­
­ ­ ­
­
­ ­

­ ­ ­
­­ ­­­

­ ­
­ ­­­

­ ­ ­
­ ­­
­ ­ ­
­ ­­

­ ­ ­
­­ ­­­
­ ­
­ ­­

­­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­

­ ­ ­
­ ­ ­
­ ­ ­
­ ­­­

­­ ­­ ­
­ ­­ ­
­­ ­ ­
­ ­ ­

­ ­ ­
­ ­­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­

­ ­ ­­
­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­

­ ­ ­
­ ­
­ ­­­
­ ­ ­­ ­

­­ ­ ­ ­
­­ ­­ ­
­­ ­ ­
­ ­ ­­­

­­ ­ ­ ­
­­ ­­
­­ ­­­
­ ­­

­­­ ­ ­
­­­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­

­­­ ­
­­ ­ ­
­ ­ ­­ ­
­ ­­ ­

­­ ­­ ­
­­­ ­ ­
­­ ­­ ­
­ ­ ­ ­­

­ ­ ­ ­
­ ­ ­

­ ­ ­ ­
­ ­ ­­­

­ ­ ­
­ ­

­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­
­ ­ ­

­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­­,

­ ­ ­ ­
­­ ­ ­ ­­

­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­­ ­ ­

­ ­­ ­ ­­ ­
­­ ­­ ­­ ­ ­

­­ ­­ ­­
­­­ ­ ­

­ ­­ ­­­
­­ ­ – ­­­

­­ ­ ­ – ­­­ ­
­ ­ ­ ­ ­­­

­­ ­­ ­
­­
­ ­ ­
­ ­­ ­

­ ­ ­­­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­­ ­­
­­

­
­ ­
­ ­­­
­ ­ ­

­ ­ ­ ­
­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­

­ ­ ­
­­ ­ ­­
­ ­­ ­­
­ ­ ­ ­

­
­ ­ ­
­ ­ ­­
­­­ ­

­ ­­
­ ­
­­ ­­
­ ­
­

­ ­ ­
­ ­ ­ ­

­ ­ ­
­­ ­ ­­­

­ ­ ­
­ ­ ­

­ ­­ ­ ­
­­ ­ ­­­

­ ­ ­­
­ ­ ­

*

­­ ­ ­­­­, ­ 1955. ­­ ­­­­, ­­­ ­. ­, ­, ­­­. ­­ ­­­. ­­ ­ ­­­­ ­ ­­ ­­­­ ­ ­­.
­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ –­, ­, ­ 2014.
­­ ­­­, ­­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­­­, ­­ ­, ­ , 2011.
­­: ­ ­­ ­-­­­, ­­, ­­, ­ ­, ­­ ­, ­­ ­, ­ ­­ ­­, ­ ­­ (­­ ­­ ­ ­).
­ ʜ­­ ­­­ "­­ ­­" ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­. ­ ­ ­ ­.
­­­ ­: ­ ­, ʜ­­ ­­ ­­, ­­, 1983; ʜ­ ­­­, ­ ­­­­, ­, 1985; ­­, ­­, ­­, 1987; ­ . 1 ( ­), ­­ ­­ ­­­, ­, 1988; ­ ­ , ­­, , 1990; ­­ ­, ʜ­­ ­­, ­­, 1990; ­ ­, ­­ ­, ­ , 1993; , , ­­, 1996; , "­ ­", ­­, 1999; ­ ­­, ­­ ­, ­­, 2000; ­, ­­ ­, ­­, 2003; ʚ­ ­, ­ ­­ ­­, ­­, 2004; ­ ( ­­), "­ ­", ­­, 2004; ­ ­ ( ­), ­ ­­­, ­­, 2007; ­­ ­­­, ­­ , ­­, 2010; ­­ ­­­ (­­), ­­ ­­ ­­­, ­ – ­­­­, 2010; ­ ­ (­, ­­­ ­­­ ­­), ʜ­­ ­ "­ ­", ­­, 2013; ­ ­­, ­­ ­­­­ "­ ­­­­", ­­, 2014.

*

Mi­ro­slav Ce­ra Mi­ha­i­lo­vić was born in 1955 in Pre­o­bra­že­nje, ne­ar Vra­nje. He wri­tes ma­inly po­e­try. His works ha­ve been tran­sla­ted and awar­ded. His po­ems can be fo­und in school tex­tbo­oks and se­ve­ral ant­ho­lo­gi­es in co­un­try and abroad. He pre­pa­red Se­lec­ted works of Bo­ri­sav Stan­ko­vić I–I­II, Plu­tos, Vra­nje 2014.
The col­lec­tion of his works Po­e­try of Mi­ro­slav Ce­ra Mi­ha­i­lo­vić was pu­blis­hed anent Zmaj’s award, abo­ut his po­e­try, by Ma­ti­ca srp­ska, No­vi Sad, 2011.
Awards: The Stamp of Srem­ski Kar­lov­ci town, Dra­i­nac, Zmaj’s award, Đu­ra Jakšić award, Ko­so­vo peony award, Za­planj­ski Or­fej, Kon­dir Ko­sov­ke de­voj­ke, Zmaj’s po­e­try ca­ne (Zmaj’s chil­dren’s ga­mes award).
He is al­so the edi­tor in Li­te­rary com­mu­nity "Bo­ri­sav Stan­ko­vić" and edi­tor in the ma­ga­zi­ne Is­kon Ort­ho­dox eparchy of Vra­nje.
He li­ves in Vra­nje which no mo­re exists.
Pu­blis­hed bo­oks: Na­rod tr­či, Književ­na omla­di­na Sr­bi­je, Bel­gra­de, 1983; Knji­ga če­tvo­ri­ce, No­va Ju­go­sla­vi­ja, Vra­nje, 1985; Pa­ni­ka, Je­din­stvo, Prišti­na, 1987; Pro­blem br. 1 (for chil­dren de­cu), Slo­bod­na književ­na po­ro­di­ca, Vra­nje, 1988; Đa­vo pre­že ata, Gra­di­na, Niš, 1990; Pri­li­ke su ta­kve, Književ­ne no­vi­ne, Be­o­grad, 1990; Me­tla za po kuću, Ma­ti­ca srp­ska, No­vi Sad, 1993; K a , Pan, So­fi­ja, 1996; Lom, "Fi­lip Višnjić", Be­o­grad, 1999; Svrt­ka u Ne­svr­tu, Na­rod­na knji­ga, Be­o­grad, 2000; Kraj će ka­že, Na­rod­na knji­ga, Be­o­grad, 2003; Ključ­ne tač­ke, Srp­ska književ­na za­dru­ga, Be­o­grad, 2004; Sol na ra­nu (dva iz­da­nja), "Fi­lip Višnjić", Be­o­grad, 2004; Dov­de mi je više (za de­cu), Za­vod za udž­be­ni­ke, Be­o­grad, 2007; Sli­či­ce iz Lip­san­dri­je, Al­ba­tros plus, Be­o­grad, 2010; Pa­ni­ka u par­la­men­tu (pla­ke­ta), Slo­bod­na knji­žev­na po­ro­di­ca, Vra­nje – Pre­o­braže­nje, 2010; Trči na­rod (dru­go, iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje), Knji­žev­no društvo "Sve­ti Sa­va", Be­o­grad, 2013; Dla­ka na je­zi­ku, Na­rod­na bi­bli­o­te­ka "Ste­fan Pr­vo­venča­ni", Kra­lje­vo, 2014.

 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

  |     |     |     |     |     |   Login

 © 2008 - 2014. . .
5, 21000 ,
/ : 021 654 2432