έ έŭέȎ - Print E-mail
* * *

­­ ­ ­­, ­ ­­­
­­­ ­ ­­ ­­­
­­ ­­ ­
­ ­ ­­ ­­
­ ­­ ­
­ ­ ­
­­: ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
­­­ ­­ ­ ­­ ­­­
­­ ­­ ­­­ ­­­

­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­

­ ­ ­­­ ­­­
­­ ­­­­ ­ ­­
­ ­­ ­­­
­­­ ­­
­­ ­­ ­­­ ­­
­ ­ ­­ ­ ­­:
­ ­­ ­ ­­­ ­
­­ ­ ­ ­­­
­ ­ ­ ­­­
­ ­ ­ ­
­ ­­­ ­­­

­ ­ ­, ­ ­
­­­­ ­­ ­

­­ ­

­­ ­­ ­­
­­ ­ ­­
­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­
­­­ ­:
­ ­­ ­
­ ­­ ­ ­:
­­­ ­ ­­ ­­
­­ ­ ­­
­ ­­ ­
­ ­ ­ ­­
­­
­­ ­ ­­ ­­­

­ ­­ ­­ ­
­­­ ­­ ­­ ­
­­ ­­­ ­­­ ­­
­ ­­ ­­
­ ­­ ­ ­
­ ­­­ ­

­­ ­ ­­­. ­ ­

­ ­ ­
­ ­:
­­­ ­

2. ­
­: ­
­: ­
­­­ ­­
­­ ­­ ­­

3. ­
­­ ­
­­­­ ­
­­ ­­ ­­

­­
­ ­ ­ ( ­)
­ ­ ­ ­
­­ ­­ ­ ­­
­ ­ ­ ­­­ ­­
­ ­ ­ ­­ ­ ­­

­ ­
­ ­­ ­­ ­
­ ­­ ­­ ­
­ ­­­ ­­
­ ­ ­­­ ­­­ ­
­ ­ ­­­

­ ­ ­­ ­­ ­­­
­­­ ­ ­
­­­ ­ ­ ­ ­
­
­­
­ ­ ­ ­
­ ­­­ ­­ ­­ ­
­ ­­ ­ ­­ ­­­
­ ­­­
­­ ­­­

­ ­­­
­­ ­
­ ­ ­­ ­
­­­ ­ ­­­ ­
­ ­­­ ­ ­­­
­ ­
­­ ­­ ­ ­
­­­ ­ ­ ­
­ ­­ ­
­
­­ ­
­­ ­ ­
­­ ­
­ ­:
­­
­­­ ­­ ­ ­
­ ­­ ­
­­
­­
­ ­­­
­
­ ­­­­ ­
­­­ ­­
­ ­­­ ­ ­

­
­ ­ ­ ­­­
­ ­­ ­­­­
­­ ­ ­­ ­­­

­­ ­ ­­
(­­­­ ­ ­
­ ­ ­­)
­ ­­ ­
­­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­­­ ­­

­
­ ­­ ­
­ ­ ­­ ­ ­­ ­
­ ­­ ­­­
­­­ ­­ ­ ­­
­ ­­ ­ ­
­ ­ ­­ ­
­ ­ ­ ­
­ ­­ ­­­ ­

­

­­ ­ ­ ­
­­ ­­ ­ ­

­­ ­­
­ ­­­ ­
­ ­
­ ­
­ ­: ­ ­
­­ ­
­­ ­ ­
­ ­ ­
­
­ ­­ ­ ­­
­ ­­ ­­
­­ ­­­
­ ­­ ­ ­ ­­

­ ­ ­ ­
­­ ­ ­ ­­ ­
­­ ­ ­
­, ­ ­­­
­­ ­ ­
­­­ ­­ ­
­­ ­ ­
­ ­ ­­ ­
­­ ­ ­ ­­ ­
­­ ­­ ­
­­­ ­­
­ ­ – ­ – ­:
­ ­
­­ ­­­
­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­
­ ­ ­­ ­
­­ ­­

­ ­
­ ­ ­­ ­­
­­ ­­
­ ­­­ ­

­­­
­­ ­

­, ­­­ ­­
­­ ­­
­ ­ ­
­ ­­ ­
­­­ ­ ­ ­­­
­­­­ ­­
­­ ­ ­­
­ ­­ ­
­­­ ­­ ­­
­ ­­­ ­­­­­ ­­
­ ­ ­­

­ ­ ­­­
­­ ­

*

­­ ­­­, ­ 1953. ­­­ (­­­). ­­­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­­­. ­­­ ­­­ ­ ­. ­­ ­­ ­­­ ­­ ʜ­­ ­ ­­ ­­­, ­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­­. ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­. ­ ­ 30 ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­, ­ ­­­: ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­, "­ ­­", "­ ­­­", "­­ ­­­", "­ ­", ­­­ ­­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­, "­" ­, ­­ ­ ­­­ ­­­, "­­ ­­­" ʜ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­
­­ ­ ­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­, ­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­ ­­­ ­ ­­­­.
­­ ­ ­­ ­­. ­­ ­­ ­­.
­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­. ­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­ " ­­" ­­­ ­­ ­ ­ ­­ "­­ ­­­" ­ ­­. ­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­. ­ ­ ­­­ ­­ ­­ "ʜ­­ ­", ­­­ "ʜ­­ ­­" ­­­ "­ ­" ­­­. ­ ­­ ­­ ­­ "­ ­­­­ ­ ­­­" ­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ – "­­ ­­ ­­".


Sla­vo­mir Gvo­zde­no­vić was born in 1953 in Be­lo­berš­ka, Ro­ma­nia. He gra­du­a­ted at the De­part­ment for Ser­bian Lan­gu­a­ge and Yugo­slav Li­te­ra­tu­re at the Buc­ha­rest Uni­ver­sity, whe­re he al­so got his doc­to­ra­te in po­e­try of Vas­ko Po­pa. He is a mem­ber of the As­so­ci­a­tion of Wri­ters of Ro­ma­nia, an ho­no­rary mem­ber of the As­so­ci­a­tion of Wri­ters of Ser­bia, and a mem­ber of the As­so­ci­a­tion of Wri­ters of Srp­ska. He is the fo­un­der of the Sec­tion of As­so­ci­a­tion of Wri­ters of Ser­bia in Ti­mi­so­a­ra, whe­re he is cur­rently li­ving.
He is the chi­ef edi­tor of the Ti­mi­so­a­ra li­te­rary ma­ga­zi­ne Li­te­rary li­fe, and an advo­ca­te of Ser­bian mi­no­rity rights and in­te­rests in Ro­ma­nia. He was a Ser­bian re­pre­sen­ta­ti­ve in the Par­li­a­ment of Ro­ma­nia in se­ve­ral terms, and to­day he is the pre­si­dent of the Ser­bian Di­a­spo­ra As­sembly. For his po­li­ti­cal and na­ti­o­nal en­ga­ge­ment he re­ce­i­ved se­ve­ral sta­te de­co­ra­ti­ons from both Ro­ma­nia and Ser­bia.
He has pu­blis­hed mo­re than thirty bo­oks of po­e­try, among ot­hers: Li­ri­ka (Buc­ha­rest, 1981), Udž­be­nik o vi­da­re­voj ku­ći (Buc­ha­rest, 1988), Pod­vla­če­nje cr­te (Bel­gra­de, 1988), Srp­ska mo­li­tva u Te­miš­va­ru (No­vi Sad, 1991), Cr­njan­ski u Te­miš­va­ru (Bel­gra­de, 2002), Die Schu­len von Ale­xan­dria / Alek­san­drij­ske ško­le (Sme­de­rev­ska pe­snič­ka je­sen, 2005; se­lec­tion, Ser­bian-Ger­man edi­tion), Frag­ment de­spre adjec­ti­ve de­scrip­ti­ve (A frag­ment on de­scrip­ti­ve adjec­ti­ves; Ti­mi­so­a­ra 2007), Ko­li­ko Ko­so­va u me­ni (Ti­mi­so­a­ra 2007).
He has edi­ted se­ve­ral ant­ho­lo­gi­es of Ser­bian po­e­try in Ro­ma­nia and Ser­bia. His po­ems are in­clu­ded in a do­zen of Ser­bian, Ro­ma­nian and Eu­ro­pean ant­ho­lo­gi­es, as njell as in so­me of the Ser­bian scho­ol­bo­oks.
He tran­sla­tes Ser­bian and Ro­ma­nian po­e­try, and his po­e­try njas tran­sla­ted in mo­re than ten lan­gu­a­ges.
He has re­ce­i­ved se­ve­ral sig­ni­fi­cant li­te­rary awards in Ser­bia and Ro­ma­nia; so­me of them are: Bor­ski gru­men on Bal­kan Wri­ter’s Me­e­tings in Bor, "Bran­ko Milj­ko­vić", "Bran­ko Ra­di­če­vić", "Dra­gi­ša Ka­ši­ko­vić", "Ste­van Sre­mac", Krst Ar­se­ni­ja Čar­no­je­vi­ća, "Šuš­njar", As­so­ci­a­tion of Wri­ters of Voj­vo­di­na Anjard, "Pe­snič­ko us­pe­ni­je" and As­so­ci­a­tion of Wri­ters of Ro­ma­nia Award.
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

  |     |     |     |     |     |   Login

 © 2008 - 2014. . .
5, 21000 ,
/ : 021 654 2432