ȭȎ - Print E-mail

ʌ­ ­ ­­­

­ ­ ­ ­ ­­,
– ­ – ­­ ­­
­­ ­ ­ ­ ­­ – ­ ­­ ­ ­­ ­ , ­ ­,
– ­­ – ­ ­ ­ ­ ...
­ ­ ­ ...­, ­­ ­ ­ ­ ­ ­. ­­ ­­ – ­ – ­ ­, ­­ ­­...
­­ , ­ ­ ­ ­­ ­­ ­, ­­ ­ ­ ­ –
­­ – ­ ­ ­ ­­
­ ­­ ­­­ ­­
­­ ­­,
­­ ­­­ – ­ ­ ­­­ ­­, ­­­ ­­ ­­...
­­ ­­­ ­ ­­­ – ­­ ­... ­ ­ ­ ­­­­ ­­­
– ­­­ ­ ­­ ­ – ­­
­ ­­­. ­­ ­­...
­ ­ ­ –­ ­ .

­ ­ ­­
­ ­ .
­­ ­­­, ­
­ ­­­ ,
­­ ...

, ­­ ­ ­ ­ ­­
­ ­­, ­­­,
­ – ­ ­, ­
­ ­ – ­ ­ ­,
­ ­ ­­­ ­­
­, ­­, ­ ­...
­­ ­­
­
­, ­­ ­ ­­...
­ ­ ­­
­ ­­ ­­...

­ ­ ­ ­ ­­­ ,
­ ­ ­­, ­

­­ ­ – ­­ ­
­, ­­, ­ ­­,
­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­­
­­ ­­ ­ ­ ­
­­ ­­ ­.

­ ­ ­­ ­­
­­ ­, ­, ­, ­,
­­ ­,
­, ­, ­.Ì

­ ­ ­­­ ­ ­­, ­­ – ­ ­­ ­ ­ – ­
­ ­­ ­ ­, ­­ ­
­ ­­ ­, ­­­ ­­,
­­ ­ – ­­­­,
­­ ­, ­­, ­, ­...
­­ ­ ­ – ­­ ­
­­­ ­­­
­­­ ­­ ­ ­­,
­­ ­ ­­. ­ ­­ ­­­ ­
­ ­ ­, ­­­ ­­,
­ ­ ­­ ­
– – ­ ­ ­ ­­­ ­ – ­­­ ­­­ ­­
­ ­­­

­­ ­ ­­ ­­ – ­ ­­­ ­ ­ – ­­ ­­ ­ ­­­­ – ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ...
­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­­ ­ – ­­­ ­­ ­ – ­­­ ­ ­ ­­­ ...

­ ­, ­ ­­, 2016.­­ ­ ­

­ ­ ­­ ­­ – ­ ­­­
, ­­ ­­
­­, ­­­ ­­...
­­ ­­ ­;
­­­ ­ ­­­ ­...
­ ­­ ­­.

­ ­ ­­, ­ ­
­­­­ ­...
­­ ­­ ­ – ­­­ ­
­­,
­ ­­ ­­ – ­ ­­­
­ ­ ­­­...

­ ­­ – ­ ­ ­ ­­...

­, ­­ ­­ ,
­...
, ­­ ­ ­­­
, ­­­ ­­ ­­...

­­ ­­ – .

­ ­ ­­...
­ ­ ­­­­­,
­ ­­ ­­­...

­­ ­­­ ­ ­­ ­­­,
­­ ­ – ­ ­­­ ­...
­­ – ­­­­ ­
­­­­
­­ ­­­...
­ ­ – ­­­,
­­ – ­ ­ ­...

­ ­, , – ­ ­ ­ 2016.
­­­ – ­ ­­

­ ­ ­­, ­ ­
­­­...
­ ­ ­ ­­­,
­­­­ ­­, ­­ ­,
­­­...
...
­ ­­ ­­, ­­­,
­­­... ­­ ­­ ...
­ ­­ – , – ­­ ­­­
­­...

­ ­­­ ­, ­­ ­, ­­­
­, ­ ­­­, ­ ­­­ ­
­­­ ­ – ­­ ­ ­;
...­ ­ ­ ­­ ­ – ­­ ­­
­­­ – ­ ­­, ­­, ­­, ­­ ­­,
­­ ­...

­­ ­­­­­ – ­­­ ­­.
­ ­­ ­­­ – ­­­ ­­ ­ ­­,
­ ­­­ ­ ­
­­­ ­­­, ­­ ­­ ­­­ – ­
­ ­
­­­ , ­­ ­­­ ­­­ ­­...
­ ­­­ ­­, ­­, ­­­,
­­, ­­­ ­, ­­­...
­ ­ ­ ­ ­­­ ­
­ ­ ­ ­ ­­ ­...

*

  ­ ­­ ­ 1946. ­­ ­ ­ ­.
   ­­ ­ ­ ­­ ­. ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­.
­ ­ ­, ­­ ­ ­ ­. ­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­.
   ­­ , ­­ ­, ­­ ­ ­­: ­ ­­ ­ (1980, ­ ); ­ ­ (1983, ­­); ­ ­ (1986, ­­­); [­ ­ (1990, ­); ­­ ­ (1992, ­ ­­); ­­ ­ (1995, ­ ); ­­ ­ (2007, ­ ); ­­ ­, ­­ ­ (­­ ­, 2008, ­ ).
­­ ­ ­ ­­ (1996, ­ ­­), ­ ­: ­­ ­ ­ (2000, ­ ) ­­­ ­­­ (2005, ­ ).
   ­ ­ ­ ­­ ­: ­ ­ ­ (1988, ­ ); ­ ­­ ­­ ­ (1996, ­ ); ­­ ­­ (2000, ­ ), ­ ­ ­ ­­ ­ (2003, ­ ).
ʜ­ ­­­ ­ ­­­ ­.
­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ (­ ­­­­, ­ ­­, . . ­).


Ra­le Ni­ša­vić was born in 1946 in Oš­trelj at Bi­je­lo Po­lje.
He was edu­ca­ted in his na­ti­ve pla­ce and in Bi­je­lo Po­lje. He gra­du­a­ted from the Fa­culty of Phi­lo­sophy in No­vi Sad at the de­part­ment of Rus­sian li­te­ra­tu­re.
He wor­ked in the Dnev­nik new­spa­per, and was edi­tor of chil­dren’s jo­ur­nal Ne­ven. He is an onj­ner and chi­ef edi­tor of the pu­blis­hing ho­u­se Bi­stri­ca in No­vi Sad.
He has pu­blis­hed, among ot­hers, the fol­lo­wing bo­oks of po­e­try: Sr­ce u ne­dri­ma ne­ba (The he­art in the bo­som of the sky) (1980, No­vi Sad); Sun­ce i pr­sti (Sun and Fin­gers, 1983, Zre­nja­nin); Di­vlje treš­nje (NJild Cher­ri­es, 1986, Su­bo­ti­ca); Šum­ska ze­mlja (Fo­rest Land, 1990 Nik­šić); Da če­ka­mo zo­re (Let us wa­it for Danjn, 1992, Srem­ski Kar­lov­ci); Ma­ni­te vo­de (Mad wa­ters, 1995, No­vi Sad); Le­de­no pod­ne, (The Ice noon, 2007, No­vi Sad); Le­de­no pod­ne, le­de­ni lju­di (Ice noon, ice pe­o­ple, se­lec­ted po­ems, 2008, No­vi Sad).
He has pu­blis­hed a no­vel Zvo­no pod ja­stu­kom (Bell un­der the pil­low, 1996, Srem­ski Kar­lov­ci) and story bo­oks: Še­ta­či cr­ne ke­se (Black Bag wal­kers, 2000, No­vi Sad) and Vi­di­kov­ci, iz­vo­riš­ta (Lo­o­ko­uts, Springs, 2005, No­vi Sad).
He has pu­blis­hed se­ve­ral bo­oks and po­ems for chil­dren: De­ca ve­drog li­ca (Chil­dren of bright che­eks, 1988, No­vi Sad); Na­še dvo­riš­te pti­či­ja je ku­ća (Our backyard is the bird-ho­u­se, 1996, No­vi Sad); Du­nav­ske sve­tilj­ke (The Da­nu­be Lamps, 2000, No­vi Sad), and a bo­ok of sto­ri­es for chil­dren Va­tre­no ždre­be (The Hot foal, 2003, No­vi Sad).
His bo­oks ha­ve been tran­sla­ted in­to Gre­ek and Slo­ve­nian.
He edi­ted a num­ber of po­e­try se­lec­ti­ons of Ser­bian po­ets (Bran­ko Ra­di­če­vić, Đu­ra Jak­šić, J. J. Zmaj).
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

  |     |     |     |     |     |   Login

 © 2008 - 2014. . .
5, 21000 ,
/ : 021 654 2432