- , , Ō Print E-mail
­ ­­ ­­

­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­. ­ ­ ­­. ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­, ­­ ­­ ­­­. ­ ­­­­ ­­­ ­ ­­ ­, ­ ­­ ­ ­ ­ ­­, ­ ­­ ­ ­­­­ ­­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­, ­ ­­­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­, ­­­ ­­­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­.
­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­, ­­­ ­, ­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­. ­­, ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­ ­­. ­­ ­ ­, ­ ­ ­ ­, ­­­ ­ ­­ ­­­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­­. ­­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­ ­ ­­­­ ­ ­ ­­­.
, ­­ ­­­ ­­­­­­, ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­, ­­­ ­ ­ ­­ ­­. ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­­ ­, ­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­­­. ­ ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­, , ­­, ­­ ­­ ­ ­­ ­­­. ­ ­ ­, ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­, ­ ­­­ ­. ­ ­ ­ ­ ­­­­, ­ ­ ­ ­­ ­. ­ ­­­­ ­­­ ­­, ­ ­ , ­­­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­. ­ ­­ ­, ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­.
­ ­ ­­ ­­ ­­­, ­­­­­ ­­ ­­ ­­­­, ­­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­. ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­. ­ ­ ­ ­­­­ ­ ­­ ­ ­­­, ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­. ­­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­, ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­.
­­­­ ­ ­­ , ­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­­ -­--­. ­ ­­, ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­. ­ ­ ­ , ­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­­­ ­. ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ . ­­ ­­. ­­ "­­­­ ­­­­ [...] ­ ­­ ­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­­"¹, ­ ­­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­, ­­­ ­­­­­. ­­ ­ , ­­­­ ­ ­­­­ ­­­­­ ­­­. ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­­­, ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­. ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­: " ­­ ­ ­­­. ­, ­ ­­­"².
­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ . ­­ ­, ­ ­ ­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ 1789. ­­ ­­ ­­­­­ ­ ­­. ­­­ ­­, ­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­ ­­­­. ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­­­­­, ­­­ ­­­­ ­­ ­­, ­­­ ­ ­­­ ­­­­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­: "­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­. ­ ­ ­ , ­ ­ ­­­, ­ ­ ­­ ­­­"³.
­ ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­, ­ ­ ­­­ ­­­­ ­­, ­ ­­­ ­ ­­­. ­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­, ­ ­ ­ ­­ ­ ­­­­ ­­­­­, ­­­ ­, ­­, ­­­. ­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­­, ­ ­ ­­­ ­ ­­, ­ ­­ ­­­­. ­­ ­, ­ ­ ­, ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­⁴. ­­, ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­. ­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­­­­ ­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­­­­­ ­­. ­­, ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­, ­­­­ ­ ­ ­­⁵.


­­ ­­ ­­­­­­ ­

­­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­­ ­ ­ ­­ ­­­­­. ­ ­ ­­ ­­, ­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­. ­ ­ ­­ ­­­ ­­­­­ "­­", ­­ ­ ­, "­­­­­" ­­, ­ ­­­­­ ­­ ­ ­­-­­ ­­, ­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­. ­­ ­ ­­­­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­­­ ­ ­­­­ ­­, ­ ­­­­­ ­­­ ­­­­ ­­. ­­ ­­­, ­­ ­, ­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ , ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­, ­ ­ ­⁶. ­ ­, ­­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­.
­ ­, ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­. ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­­­. ­­ ­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­­ , ­­­ ­­­ ­. ­ ­­­­ ­­ ­­­, . ­­­ ­­ ­­, ­ ­­­­­ ­ ­­­­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­. ­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­. ­ ­ ­­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­, ­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­, ­­ ­ ­­­. ­­, ­ ­ ­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­. ­ ­ ­ ­, ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­ , ­­, ­­­ ­ ­­. ­­­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­­­­ ­­­­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­.
­ ­ ­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­. ­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­. ­­ ­­ ­­­­­ ­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­. ­ ­­­ ­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­. ­ ­­­­ ­­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­­­­ ­­ ­ ­­­­: ­­, ­, ­­, ­­­­, ­­­­, ­, ­­­, ­x­, ­­­, ­­­, ­. ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­, ­­ ­­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­ "­­­­­­" ­. ­ ­­ ­­ ­ ­, ­ ­­­ ­­­­­ ­­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­­, ­­­­ ­­­­­. ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­­.
­­­ ­, ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­, ­, ­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­. ­ ­­­ ­­ [ ­­­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­­, ­ ­­­ ­­­ ­ : "­ ­ ­, ­. – ­, ­­­, ­­ ­­, ­. , ­­ ­­, ­ ­?⁷"
­­ ­­­ ­ ­­, ­ ­­­ ­­­, ­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­-­­­­. ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­. ­ ­­­ ­, ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­, ­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­ "­­­" ­. ­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­. ­­­­ ­­­­ ­­ ­ , ­­­ ­­­ ­, ­­ ­­­. ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­, ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­.
­ ­ ­­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­­­ ­­ ­­­ ­­. ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­­, ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­­­ ­­­. ­ ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­, ­­­ ­­­ ­­­­ "­" ­­ ­. ­, ­­ ­, ­­­­­­ , ­ ­, ­­ ­­ ­ ­­, ­­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­­­­ ­­­­­.
­ ­, ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­. ­ ­­ ­­­, ­ ­ ­. ­­­­ ­ ­­­ ­ , ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­. ­­­ ­ ­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­, ­­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­.


­ ­­ ­­ ­ ­

­­ ­ ­ ­­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­­⁸, ­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­. ­ ­­ ­­, ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­­. ­ ­­ ­­­­­­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­, ­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­⁹. ­­ ­­ ­ ­ ­, ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­. ­ ­­ ­ ­­­­­, ­­ ­­ ­­ ­ ­­, ­ ­­­. ­ ­­ ­­ ­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ¹⁰.
­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­, ­ ­ ­­­­ ­­ ­­ , ­­ ­­­ ­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­, ­­­­­ ­­ ­ ­ ­, ­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­. ­­ ­ ­ ­­­­­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­. ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­­. ­­ ­ ­­ ­, ­­­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­, ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­ "­­", ­ ­­ ­­­­­, ­­­ ­ ­­­: "­ ­­­ ­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­. ­­ [...] ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­­"¹¹.
, ­­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­. ­­ ­­­ ­­­­­ ­­ ­­ ­, ­ ­­ ­­­ ­­­ ­, ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­­ ­. ­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ä, . ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­­, ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­.
­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­, ­­­, ­­­ ­­­ ­­­. ­ ­ ­­­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­­­­ ­­­, ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­. ­ ­ ­­ ­­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­­. ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­, . ­­­­­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­­­, ­­­­ ­­­ ­ ­­ .
­ ­­ ­ ­­­ ­­, ­­ ­ ­ ­. ­­, ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­ ­­, ­­, ­­, ­­­­­ ­­ ­­¹². ­­­ ­­, ­­, ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­. ­­ ­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­.
­­ ­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­­­ ­­, ­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­, ­­ ­­­ ­­­. ­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­, ­­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­­. ­­­ ­­­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­­ ­­ ­. ­­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­, ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­. ­­ ­, ­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­. ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­.
­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­. ­­­ ­­­­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­ ­­­­, ­­ ­­ ­ ­. ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­, ­­ ­­ ­, ­­­­ ­­­, ­­­ ­­­­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­.


­­ ­­ ­ ­­ ­

­­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­, ­­­­­ ­­ ­. ­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­­, ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­­­ ­. ­­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­, ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­, ­ ­­­ ­ ­­­, ­­ ­.
­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­­­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­­ "­­", ­ ­­­­ ­­­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­­: "­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­: ­­ ­ ­, ­­ ­ ­­­­, ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­"¹³. ­­, ­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­, ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­. ­­, ­­­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­: "­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­, ­ ­"¹⁴. ­­, ­ ­­ ­­ ­ ­, ­­­ ­­ ­. ­ ­­­ ­­­­­ ­ ­: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­. ­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­. ­­, ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­­. ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­, ­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­.
­­ ­ ­ ­­ ­­­ , ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­, ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­. ­ ­, ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­­, ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­­ ­­­ ­ ­­­­ ­­­ ­­. , ­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­. ­­, ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­ ­, ­­­ ­ ­­­ ­­ ­. ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­­, ­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­­­ ­­­­ ­­­­ ­.
­­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­, ­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­­. ­­, ­ ­­­ ­­­, ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­. ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­­­ ­ ­ ­­­ ­. ­­­­, ­­­, ­­, ­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­, ­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­. ­ ­ ­­­­ ­, ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­­, ­ , "­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­ ­­"¹⁵.
­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­: ­­­­, ­ ­­ ­­­­ ­, ­­ ­­­, ­­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­­: ­­­ ­ ­­, ­­­, ­­­ ­­ ­ ­­ ­. ­ ­­, ­­ ­­­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­. ­ ­, ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­­ ­, ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­.
­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­­­, ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­, ­ "­­" ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­­­ ­ "­­". ­, ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­­ ­ "­". ­ ­ ­­­­­ ­­, ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­. ­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­­­ ­: " ­ ­ ­­, ­ ­­ ­­­­. ­ ­ ­­ ­ ­­­­­­­ ­­­; ­­ ­­­ ­­ ­­­­­"¹⁶. ­­ ­­­ "­", ­­­­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­. ­­ ­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­­­­ ­­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­.
­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­. ­­ ­­­ ­­­­­­, ­­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­ (­­) ­ (­­­). ­­ ­ ­­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ (­). ­, ­ ­ ­­­ ­­­ ­­­ "­­ ­­" ­ ­­­ ­ ­ ­ ­­­­ ­, ­ ­­ ­­ ­ .
­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­, ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ – ­. ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­­. ­, ­ ­­ ­, ­ ­­ ­­­ ­­­, ­­­ ­ ­ ­­­­ ­­­, ­­ ­­­­ ­ ­. ­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­, ­­­­, ­ ­­­­ ­­ , ­­­ ­­­ ­­, ­ ­ ­ ­­­ ­ "­­ ­­" ­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­.
­­ ­ ­ ­, ­ ­ ­­­, " ­ ­­ ­­"¹⁷. ­­ ­ ­ , ­ ­ , ­ ­ ­ ­ ­­­, ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­ "­ ­". ­­, ­ "­" ­ ­ ­­­ ­­­, ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­. ­­, ­ ­ ­­ "­­ ­­" ­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­­. ­­­ ­ ­­ ­, ­ ­ ­­­­, "­ ­"? ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­­ ­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­?


­­­ ­­ ­­ ­­

­­­­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­. ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­. ­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­: ­­ ­ ­­ ­­. ­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­­­­­ ­ ­, ­­­ ­­­­­ ­­.
­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­­, ­ ­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­. ­­­ ­ ­­ ­­ ­. ­ ­ ­ ­, ­ ­­ ­­­ ­­ . ­ ­ ­ ­­ ­ ­, ­­­ ­. ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­, ­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­ ­: " ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­­ ­­, ­­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ [...] ­­­­ ­, ­­­ ­­ ­ ­ "¹⁸.
­­, ­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­­, ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­. ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­, ­ ­­­­ ­­­­ ­ ­­. ­­, ­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­­­ ­ ­­. ­­ ­­, ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­. ­ ­ ­­­ , ­­­­ ­ ­­.
­ ­, ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­ ­ ­ (ò ò). ­­­­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­, ­ ­­ ­ ­ ­­. ­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­, ­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­. ­ ­­ ­ , ­ ­­­ ­­ "­­­ ­ ­­, / / ­, ­­ // ­ ­"¹⁹. "­­" ­, . ­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­, ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­. ­­ ­ ­­, ­ ­ ­­ ­ ­. ­ ­­ ­­ "­", ­­­ ­ ­­­ ­­­, ­ ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­.
­ ­, ­­ ­­ ­­­­­ ­­ ú­ àí, ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­­. ­ ­ ­­­ ­­­ ­ "­­ ­"²⁰, ­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­. ­­­, ­­­ ­­ ­­­ ­­, ­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­. ­ ­­ ú àí, ­ ­, ­ ­­ ­­. ­­ ­ ­­ ­­ (á), ­ ­ ­ ­ ­­, ­ ­­ ­ . ­­­ ­­­ ­­ ­­, ­­­ ­ ­­ ­ ­, ­­, ­­­­ ­­­ ­­­­.
­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­. ­ ­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­­­ ­, ­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­­. ­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­. , ­­ ­­­ ­, ­­­/­ ­­­ ­­ ­­­, ­­­­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­. ­­­ ­­, "­ ­ ­ ­­­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­"²¹. ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­, ­­­ ­ ­­­ "­­ ­" ­­ ­ ­ "­­­", àí, ­­­ ­ ­­­ ­.
­­ ­­, ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­, ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­. ­­­, ­­­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­ ­­­­ ­­, . ­­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­. ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­! ­­­ ­­ ­ ­, ­­ ­ ­ ­­, ­­, ­­, ­­­ ­, ­­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­, ­­ ­­ àí, ­ ­ ­­ "­­­ ­­ ­­­"²².
­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ àí. ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­. ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­, ­ , ­­­­­ ­­­­ . ­­ ­­­ ­­, ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­­­ ­­­. ­ ­­ ­­ ­, ­­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­, ­­ ­ ­­­­ ­­ ­. ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­, ­ ­ ­ ­­ ­, ­ ­ ­­ ­.
­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­, ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­­, ­­­­ ­­. ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­­­­, ­­­ ­­ ­­ àí ­­­­ ­­­ ­ ­­­­­ ­­. ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­. ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­, ­ ­­­ ­ ­­, ­ ­ ­­­. ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­. ­­, ­­­­­ ­­ ­­­­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­: "­­­ ­ ­­­. ­­ ­ ­­­, ­­­ ­­­­, ­ ­ ­ ­ ­­­­"²³. àí ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­, ­­­­­ ­­ ­ ­­­­. ­­­ àí ­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­, ­­ ­­ ­­ ­­­, ­­ ­ ­­ ­­­­. ­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­, ­­ àí ­­­­­ ­­ ­­ ­­­­, ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­. ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ "­­ ­­­".
­­ àí ­­ ­­­, ­­ ­­­­­­ ­, ­ ­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­. ­­, ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­. ­ ­ , ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­­­ ­­. ­­ ­, ­ ­ ­­ ­ ­ ­­. ­­­ ­ ­­­ ­­­: " ­ àí ­ ­­­ ­­, ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­"², ­ ­­ ­­ ­­ ­­­ àí ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­. ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­, ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­. ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­­, ­ ­­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­.
()­­:


  1 Ar­nold van Gen­nep, Les ri­tes de pas­sa­ge, Émi­le No­u­rry, Pa­ris 1909, str. 262.
  2 Wendy Was­ser­ste­in, Sloth. The Se­ven De­adly Sins, Ox­ford Uni­ver­sity Press, Ox­ford [et al.] 2005, str. 37.
  3 Al­do­us Hux­ley, "Ac­ci­dia", u: On the Mar­gins. No­tes & Es­says, Chat­to and Win­dus, Lon­don 1928, str. 25.
  4 Wil­lard Spi­e­gel­man, Ma­je­stic in­do­len­ce. En­glish ro­man­tic po­e­try and the work of art, Ox­ford Uni­ver­sity Press, New York 1995, str. 10.
  5 Ga­bri­e­le Taylor, De­adly Vi­ces, Ox­ford Uni­ver­sity Press, Ox­ford/Ne­w York 2006, str. 19.
  6 Hi­la­i­re Kal­len­dorf, "Dres­sed to the Se­vens, or Sin in Style: Fas­hion Sta­te­ments by the De­adly Vi­ces in Spa­nish Ba­ro­que Au­tos Sac­ra­men­ta­les", u: The Se­ven De­adly Sins. From Com­mu­li­ti­es to In­di­vi­du­als, Brill, Le­i­den/Bo­ston 2007, ed. R. New­ha­u­ser, str. 159.
  7 ­­­ ­, ­, ­­/­­, ­­ 2013, . . ­, . 193.
  8 Co­rin­ne Ma­i­er, Die Ent­dec­kung der Fa­ul­he­it. Von der Kunst bei der Ar­be­it möglichst we­nig zu tun, Gold­mann Ver­lag, Darm­stadt 2005, str. 32.
  9 Im­ma­nuel Kant, An­thro­po­lo­gie in prag­ma­tischer Hin­sicht, u: Wer­ke VI, In­sel, Frank­furt am/M. 1964, Hg. W. We­ische­del, str. 613.
 10 Pe­tar Skok, Eti­mo­lo­gij­ski rječ­nik hr­vat­sko­ga ili srp­sko­ga je­zi­ka, Tom II, JA­ZU, Za­greb 1972, str. 288.
 11 ­­, ­­­­ ­, ­­, ­­ 1958, . . ­­­, . 237–238.
 12 Ne­u­es Co­ver­sa­ti­ons-Le­xi­con oder Encyclo­pä­disches Han­dnjör­ter­buch für ge­bil­de­te Stände, Band V, Köln/Bonn 1825, str. 41.
 13 Ale­xan­dre Koj­ève, Ka­ko či­ta­ti He­ge­la, V. Ma­sle­ša, Sa­ra­je­vo 1964, prev. A. Ha­ba­zin, str. 197.
 14 Ge­o­rg NJil­helm Fri­e­drich He­gel, Phäno­me­no­logie des Ge­i­stes, Ulls­tein, Frank­furt am/M/ Ber­lin/Wi­en, str. 120.
 15 Fri­e­drich Ni­etzsche, Zur Ge­ne­a­lo­gie der Mo­ral, u: Wer­ke III, Ulls­tein Ma­te­ri­a­lien, Mün­chen 1969, Hg. K. Schlec­hta, str. 861.
 16 Ar­nold Ge­hlen, Ur­mensch und Spätkultur. Phi­lo­sop­hische Er­geb­nis­se und Aus­sa­gen, Athe­näum, Bonn 1956, str. 50.
 17 Fri­e­drich Ni­etzsche, Al­so sprach Za­ra­tu­stra u: Wer­ke II, Ulls­tein Ma­te­ri­a­lien, München 1969, Hg. K. Schlec­hta, str. 558.
 18 Ge­o­rg Wil­helm Fri­e­drich He­gel, Phäno­meno­logie des Ge­i­stes, na­ve­de­no de­lo, str. 204.
 19 ­­ ­­, "­­­ ­­­­ ­­­­", : ­­ ­­, ­­ 1/2014, . . ­, . 26.
 20 ­­ ­­, "­­­ ­­­­ ­­­­", ­­­ ­, . 20–21.
 21 Al­do­us Hux­ley, "Ac­ci­dia", na­ve­de­no de­lo, str. 19.
 22 An­ton Buc­her, Ge­iz, Trägheit, Neid & Co. in The­ra­pie und Se­el­sor­ge. Psycho­lo­gie der 7 Todsünden, Sprin­ger, Ber­lin/He­i­del­berg 2012, str. 3.
 23 Ed­mund Hu­serl, Pre­da­va­nja o fe­no­me­no­lo­gi­ji unu­traš­nje vre­men­ske svi­je­sti, IKZS, Srem­ski Kar­lov­ci/No­vi Sad 2004, str. 69.
 24 Mic­hael The­u­nis­sen, Vo­rentwürf­e der Mo­der­ne. An­ti­ke Me­lan­cho­lie und Ace­dia des Mit­te­lal­ters, W. de Greuyter, Ber­lin/New­ York 1996, str. 35.
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

  |     |     |     |     |     |   Login

 © 2008 - 2014. . .
5, 21000 ,
/ : 021 654 2432