Друштво књижевника Војводине
 
 


ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ДКВ 27.04.2016. Print E-mail

На основу члана 16. Статута и члана 11. Пословника о раду Скупштине, Скупштина може да ради пуноважно уколико је присутно више од половине активних чланова, или, уколико тај услов није испуњен, Скупштина ради са присутним бројем активних чланова, 30 минута након заказаног почетка.

Након паузе од 30 минута  верификациона комисија је утврдила да је од укупног броја од 140 активних чланова присутно 72 члана, што је довољан услов за рад Скупштине, те да је испуњен кворум и да се на седници може пуноправно одлучивати што је у складу са чланом 16. Статута.


У згради Форума у Новом Саду, Војводе Мишића 1/IV, са почетком у 16 часова, одржана је редовна Скупштина Друштва књижевника Војводине. Председавајући Скупштине, Никола Страјнић, предложио је дневни ред који је усвојен 27. априла на 6. седници Управног одбора ДКВ:

1. Избор Радног председништва
2. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне
    комисије
3. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
4. Реч о Јаношу Бањаију (1939–2016), Ђезе Бордаш
5. Саопштење о пријему нових чланова
6. Фрања Петриновић: О положају писца и његовом месту у друштву.
7. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године,
    Награда Мирослав Стрибер).

Пауза 10 минута.
 
8. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2015. годину и План делатности за 2016.
    годину.
9. Одлука о допуни о праву заступања у складу са члановима 4. и 21. Статута и у складу са      
    законом
10. Дискусија и текућа питања

Скупштина је једногласно усвојила дневни ред.

             

1.    Након што је поздравио присутне и захвалио се у име Друштва књижевника Војводине Форуму на љубазности што можемо користити салу Мађарсоа за годишњу Скупштину, председник ДКВ, Никола Страјнић је предложио Радно председништво. Поред председавајућег по функцији, на основу члана 21 Статута., предложени су Илеана Урсу и Ђезе Бордаш. Предлог је једногласно усвојен.

2.    Председавајући је предложио састав Верификационе комисије која ће утврдити кворум, тј. услове за рад Скупштине, записничара, Комисију за оверу записника, Изборну комисију и Надзорну комисију. Надзорна комисија: Корнелија Фараго, Недељко Терзић и Владимир Кочиш. За састав Верификационе комисије предложени су Давид Кецман Дако, Рајица Драгићевић и Драгомир Шошкић;   Комисија за оверу записника: Давид Кецман Дако и Ђезе Бордаш. За записничара је предложен Бранислав Живановић. Предлози су једногласно усвојени.

3.    Скупштина је минутом ћутања одала пошту преминулим члановима између две Скупштине: Јанош Бањаи (1936–2016), др Младен Дражетин (1951–2015), Јанош Борбељ (1929–2014), Самуел Болдоцки (1943–2015).

4.    О академику Јанош Бањију, једном од најистакнутијих књижевених критичара и књижевних историчара новијег доба мађарског језика у Војводини, говорио је Ђезе Бордаш.

5.    Заменик председника комисије за пријем нових чланова, Владимир Кочиш, саопштио је Скупштини да је пристигло 23 молбе. УО је усвојио предлог Комисије да се у чланство ДКВ приме: Сања Тиркаило (1964, Шид), Гавра Влашкалин (1958, Зрењанин), Владимир Рајковић (Земун), Марија Васић Каначки (Вршац), Гордана Влајић (1959, Панчево), Иванка Радмановић (1958, Панчево), академик Радомир Ивановић (1937, Нови Београд), Коста Рошу (1947, Бегејци), Милена Тепавчевић (1948, Нови Сад), Виктор Шкорић (1991, Ново Милошево) и  Флоријан Копчеу (1952, Турн Северин) као члан из иностранства.

      6.   У наставку заседања Скупштине, Фрања Петриновић је одржао беседу о савременом
писцу и условима под којима он опстаје, заступајући мишљење да је улога књижевности у новолибералном добу промењена а друштвена улога изгубљена.

      7.   У свечаном делу Скупштине уручене су годишње награде ДКВ. Награда за књигу
            године уручена је Недељку Терзићу, за збирку песама Глад и глеђ.
Књига песама Глад и глеђ резултат је ауторовог дугог и стрпљивог, готово
петогодишњег писања, као и великог песничког искуства те представља неку врсту
стваралачког сабирања њеног аутора, посебне бриге о сопственом делу, као и
минуциозног рада и посвећености свакој слици, сваком стиху, свакој песми.
Недељко Терзић, рођен 1949. године, живи u Сремској Митровици - Србија, аутор је књига поезије, прозе и драмских текстова. Прве стихове објавио је 1967. године. Са поезијом и прозом заступљен је у више од 80 антологија и значајнијих избора књижевног стваралаштва код нас и иностранству и добитник је преко 50 награда и признања за књижевно стваралаштво у Србији и иностранству.
 
Жири за превод године Друштва књижевника Војводине, донео је одлуку да се награда за  2016. годину додели Зденки Валент-Белић за превод са словачког језика романа Догодило се првог септембра (или неког другог дана), словачког писца Павола Ранкова. Издавач: Sezam Book, Београд 2015.
 
Зденка Валент Белић (1975) је актуални  главни уредник словачког часописа Нови живот, афирмисани је преводилац са словачког на српски и са српског на словачки.
Павол Ранков (1964) је писац прозе, есејиста, новинар, научник и универзитетскипедагог. Добитник је Европске награде за књижевност. Живи у Братислави.

Жири награде Мирослав Стрибер  Друштва књижевника Војводине, донео је
одлуку да се награда за  додели Ирини Харди Ковачевић за књигу Небо над Крстуром, бајковите приче и легенде, коју је објавила НИУ „Руске слово“ из Новог
Сада, 2012. године. Реч је о књизи предања, тј. приповедака. Етнолошки елементи
присутни у причама сугеришу да је време догађања крај деветнаестог века, почетак
двадесетог, а локалитет је Руски Крстур. Жири сматра да књига Ирине Харди
Ковачевић битно доприноси упознавању културних представа и вредности
русинске заједнице.

8.     У радном делу Скупштине, председник ДКВ др Никола Страјнић  је поднео извештај о раду наглашавајући како је ДКВ остварило запажене резултате. Посебно када је у  питању Међународни новосадски фестивала, часопис Златна греда и међународна сарадња са писцима из Петрограда и савезима  румунских и бугарских писаца. Проблеми су били нерешено питање финансирања текућих трошкова  и дуг за закуп Пословном простору. Проблем неодговарајућег финасирања текућих трошкова удружења уметника  довод нас пред понижавајући положжај да  стално стрепимо од деложације и да у таквим условима обављамо своје редовне делатности.
Председавајући је у наставку позвао књиговођу Ласла Ремелија да поднесе финансијски извештај Друштва књижевника Војводине за 2015. годину.

Друштво књижевника војводине је у 2015 години остварило  укупан  приход од
5.681.788  динара,  што је на остварене приходе у 2014  години у износу од  6.894.556  динара мање за 21 %.
Укупни расходи у 2015  години износе 5.789.124  динара, што у односу на расходе у 2014 години од  7.039.938  износи  смањење  трошкова за 21 %.
Непокривени расходи у 2015 години износе 107.000  динара, док су непокривени расходи у 2014  години износили 35.000  динара.
ДКВ је у 2015  години примило за програме 4.745.000 динара,  док  је у 2014  години за програме примило 5.510.000  динара.  Мање средстава је додељено због ребаланса републичког и покрајинског буџета.
                                                                          2014                       2015            +/-
Република                                           880.000                        650.000    -230.000
АПВ                                                  2.230.000                     1.995.000    -235.000
Град                                                  2.400.000                     2.100.000    -300.000
Свега                                                5.008.000                      4.745.000    -765.000                                                              

Приходи:
                                                                                            ПРИМЉЕНО       УТРОШЕНО
1.    ИЗ  БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ     
За часопис  ЗЛАТНА ГРЕДА                                    200.000               202.488
За  X МНК  ФЕСТИВАЛ                                           300.000               322.901
За БРАНКОВУ НАГРАДУ                                        150.000               170.273
ОТКУП  КЊИГА                                                         54.560                  54.560
2.     ИЗ  БУЏЕТА  А.П. ВОЈВОДИНЕ
За часопис  ЗЛАТНА ГРЕДА                                    200.000                240.782
За  X.  МНК  ФЕСТИВАЛ                                         600.000                656.888
За БРАНКОВУ НАГРАДУ                                       150.000                 152.577
Стални трошкови  РЕЖИЈА                                  1.045.000              1.196.528   

3.    ИЗ  БУЏЕТА  ГРАДА НОВОГ САДА
За часопис  ЗЛАТНА ГРЕДА                                  1.000.000            1.092.078                                                     
За  X  МНК  ФЕСТИВАЛ                                        1.000.000            1.005.020
За БРАНКОВУ НАГРАДУ                                        100.000                133.577

4.    ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ
Из буџета  ГРАДА НОВОГ САДА                           756.331               756.331
Из буџета ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА            194.777               194.777

5.    ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА                              167.600                167.600
СВЕГА  ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ                   5.918.268             6.346.580

Актива и пасива на дан 31.12.2015. године   
Актива:      Новчана средства  на текућм рачунима                             235.224  
                   Губитак ранијих година и текуће године                        2.000.916  
Свега актива:                                                                                       2.236.140
Пасива:    Обавезе за порезе и доприносе                                              900.347
                 Обавеза за  пословни простор                                                361.620
                 Обавезе према добављачима                                                  190.173
                 Остале обавезе                                                                         543.000
                 Пасивна временска ограничења                                            241.000
Свега пасива:                                                                                       2.236.140

Финансијским  планом за 2016  годину  предвиђени су приходи  и расходи  у износу од  11.830.700  динара, од  тога за програмску  делатност  ДКВ 8.648.500  динара.  
                             
Јован Зивлак је нагласио да ДКВ у последњем периоду има најзначајније активности и резултате, почев од Фестивала, часописа Златна греда, међународне сарадње, самосталних уметника и појединачних резулатата чланова на пољу широке афирмације књижевности. Иако своје основне проблеме у сфери стваралаштва писци морају да решавају сами, колективни субјективитет Друштва је битна претпоставка да се побољшају општи услови за деловање и афирмацију и писаца и књижевности. Једна од потешкоћа је садржана  у чињеници, иако ДКВ има предикат репрезентативности, често арбитрано процењивање и финансирање,
пројеката нашег удружења. Услов нашег успешнијег деловања је снажније заступање интереса писаца у амбијенту опадању важности уметничке књижевности и улоге писца у јавном животу.  
Најављен је предстојећи, једанаести по реду, Међународни новосадски књижевни фестивал, на коме ће учествовати 100 писаца, како страних, тако и домаћих. Гост Фестивала ће бити репрезентативни дански песници, а поводом њиховог гостовања биће обајављена Антологија савремене данске поезије.

Скупштина је усвојила Извештај о програмској и финансијској делатности у 2015, као и План рада за 2016. годину.

    
      9.  Скупштина је једногласно усвојила Одлуку да се усвоји предлог Управног одбора
           да се чланови 4. и 21 Статута ДКВ, у складу са законом, допуне где се за право
           заступања поред председника ДКВ овлашћује и Јован Зивлак  из Новог Сада.
           Фрушкогорска 37.
          

      10. Скупштина је усвојила закључак против још једне непримерене претње Пословног
            простора о деложацији:

Скупштина је усвојила закључак да енергично протествује против још једне   непримерене претње Пословног простора о деложацији и блокади финансијских средстава Друштва књижевника Воојводине. Актуална претња Пословног простора дешава се у тренутку преноса власти, и интерегнума кад није могуће тражити решење са градским властима, што је неприхватљиво и као метод испод сваког моралног нивоа. Дуг за закуп за пословни простор настао је због   нерешавања питања радног простора ДКВ од стране  градских власти и Републичког министарства у складу са Законом о кулури, и неприхватљивих и испод сваког осећања части увећаних камата од стране Пословног простора. Такво понашање угрожава рад ДКВ, држећи га стално у статусу опсадног стања због непримерених претњи полицијским и судским прогоном, унижавајући ДКВ као репрезентатвно удружење, а угледне представнике савремене  књижевности сводећи на ниво сувишних људи.

 Неприхватљиво је да најзначајније писци Новог Сада и Војводине  немају одговарајући радни простор и  статус у складу са Законом о култури који би показао да Нови Сад и Војводине, као и Република Србија уважавају потребу постајања књижевности у нашем друштву.
 Даље, у оквиру дискусија и текућих питања, за реч се јавио Срето Батрановић који је иступио са предлогом да се неактивни чланови Друштва књижевника Војводине потруде да плате годишњу чланарину и на тај наћин потврде свој статус члана ДКВ и помогну Друштву књижевника Војводине у спровођењу редовних  активности.
                             

Заседање Скупштине завршило се у 18,35 часова.

       Председавајући Скупштине: Никола Страјнић

       Записничар:Бранислав Живановић

       Комисија за оверу записника: Давид Кецман Дако, Ђезе Бордаш            
     

 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432