Друштво књижевника Војводине
 
 


ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ДКВ у 2016. години Print E-mail
Друштво књижевника Воjводине
Association of Writers of Vojvodina
Braće Ribnikar 5, 21000 Novi Sad
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it * www.dkv.org.rs* 6542 432
ПЛАН   ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  ДКВ  у 2016. години
 
Друштво књижевника окупља око 500 стваралаца из Војводине, а око 365 из града Новог Сада. Oсновни циљ ДКВ је афирмација савремене књижевности и књижевности уопште, као и развијање претпоставки за доприносе културној еманципацији, толеранцији, демократичности и развијању мултикултурализма.
Друштво књижевника је једно од најактивнијих удружења писаца у Србији које  афирмише и води рачуна о статусу писаца, ауторских права до укључивању у токове савремене књижевности. ДКВ афирмише оригинално књижевно стваралаштво, како савремено, тако и посвећује пажњу значајним и недовољно разматраним ауторима који припадају књижевној традицији. Такође, један од важнијих аспеката деловања ДКВ је афирмисање и успостављање веза са репрезентативним актерима књижевности у свету. У том смислу Међународни новосадски књижевни фестивал, као и часопис Златна греда представљају основне видове реализације таквих намера.
ДКВ осим часописа и фестивала организује низ других активности, од Светског дана поезије, књижевних трибина, књижевних вечери, каравана писаца, симпозијума о Лази Костићу,  симп. о Ђури Јакшићи Змају, Бранку Радичевићу, Критичкој књижевности, Јоану Флори, Војиславу Деспотову, Књижевности отпора, Књижевности и тржишту, Авангарди до Бранкове награде,  међународне сарадње, издавачке делатности... ДКВ развија међународну сарадњу са  Организацијом писаца из Петрограда, Савезом писаца Бугарске, Огранком Савеза писаца  Румуније из Темишвара...
У току 2015. ДКВ је организовало  преко 70 програма и активности: књижевних вечери, трибина, изложби, разговора, седница Управног одбора, седница жирија и комисија, конференција за штампу, додела награда, заседања Скупштине... издато је 12 бројева часописа Златне греде ( тј. 6 свезака), Једанаести пут је организован Међународни новосадски књижевни фестивал, на коме су  додељене  Међународна награда за књижевност «Нови Сад», угледном француском песнику  Ги Гофету, добитнику најзначајнијих француских награда за књижевност и педесет пети пут Бранкова награда. На Фестивалу је представљено пет актера савремене француске  поезије (о којима је говорио Жерар Картије, критичар и песник из Париза, организован је симпозијум о Поезији и рату представљено  низ писаца у преко 20 програма, организовано слем такмичење итд.
На фестивалу је учествовао велики број гостију из иностранства ( 23) , као и чланова Друштва, али и ствараоци из читаве Србије.
ДКВ се ангажовало у припреми и организовању активности за тзв. самосталне уметнике и учествовало у дискусијама за проблему просторија ДКВ, залажући се да се нађе трајно решење за нашу органзацију која представља једну од наззначајнијих културнух оргнизацију у грду Новом Саду  и Покрајини. Посебно се морају истаћи, осим великих проблема ДКВ око питања закупа, финансирање режијских трошкова и хонорари пословне заједнице Друштва.
Рад Управног одбора и радне заједнице (у хонорарном односу су само три радника) био је одговоран и оптималан упркос проблемима. И поред поменутих проблема мора се истаћи финансијска подршка Републике, Секретаријата за културу Покрајине  и града Новог Сада програмским активностима Друштва.

1. Једанаести  међународни новосадски књижевни фестивал
Једанаести Међународни новосадски књижевни фестивал ће  бити на посебан начин обележен. Реч је о фестивалу који је у досадашњем трајању представио преко 870 песника и књиженика ( од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 170 преводилаца, око 180 музичара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са изузетном књижевном културом. Фестивал је постао изузетно познат и поштован од  песника  у Француској, Мексику, Русији, САД, Пољске до Данске, Румуније или Бугарске.
Фестивал ће се ове године одржати од   29. августа –2. септембра 2016. Места одржавања ће бити Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Свечана сала Сану у Новом Саду, Ка­фе Би­стро, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Ма­ги­стра­т у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Сомбор, Бачки Петровац, Срем­ска Ми­тро­ви­ца и Београд.
 
Преко  30 стра­них пи­са­ца (из Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Не­мач­ке, Ру­си­је, Мексика, Пољ­ске, Италије, Ма­ђа­р­ске, Ру­му­ни­је, Данске, Шпаније, Македоније, Бугарске,  и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће су у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 пре­во­ди­ла­ца, као и 20 мла­дих пе­сни­ка у Слем такмичењу. Учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра.
Гост фестивала биће Данске са пет песника и са једним критичарем: Фабијен Кутар ( Француска), Марија Баранда, Педро Серано ( Мексико),  Моника Ринк, Румиан Еберт, Ханс Михаел Шпајер ( Немачка), Золтан Сиђи (Мађарска),  Габријел Кифу ( Румунија), Метју Кели, Морис Риордан ( Велика Британија), Андреа Инглезе ( Италија), Томас Боберг, Камила Лефстрем, Глен Кристијан, Кристел Винбладф (Данска),  Наливајко Николај Петрович и Лазунин Игор Анатолевич  Жданов (Русија), Хорхе Боканера( Аргентина), Тадеуш Дąбровски  (Пољска), Марија Алкантерила, Хавијер Вела (Шпанија), Левена Филчева (Бугарска), Веле Смилевски (Македонија), Цера Михаиловић,  Ана Ристовић, Ирина Харди Ковачевић, Часлав Ђорђевић(Србија).       
       
               
                
Данска поезија ће бити представљена у свечаној сали САНУ у Новом Саду. Биће објављена  и  Антологија савремене данске поезије ( дванаест песника) у избору Камиле Лефстрем.
Сим­по­зи­јум ће био по­све­ћен те­ми Ко управља идеологијама и поетикама  књижевности. Уче­ствоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Никола Грдинић, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Горана Раичевић, Стеван Брадић,  Милена Владић,  Душан Пајин,  Бојан Јовановић,  Желидраг Никчевић,  Дамир Смиљанић,   Бошко Томашевић.
Биће ор­га­ни­зо­ва­но дијалошко представљање писаца у кафеу Абсолут у Змајјовиној. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Зоран Ђерић, Милица Станковић, Драган Бабић, Стеван Брадић, Тања Секић.
Једанаести пут ће бити уру­че­на Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књи­жев­ност Но­ви Сад. У окви­ру фе­сти­ва­ла је биће до­де­ље­на 55. Бран­ко­ва на­гра­да у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­стра­та.
Јед­на од ва­жних та­ча­ка Фе­сти­ва­ла  је Слем так­ми­че­ње за нај­бо­љег сле­ме­ра Ср­би­је. Так­ми­че­ње ће се се одр­жа­ти осми пут у Ка­феу Би­стро.
Такође, биће представљена и два издавача која су у последњој деценији допринели афирмацији наше књижевности у другим језицима Lepziger literatur Verlag/преводи на немачки (Виктор Калинке) и  Агава/ преводи на пољски( Гжегож Латушињски). Фестивал жели да подржи издавачку и преводилачку радозналост других култура и афирмацију наше књижевности у свету. Ови издавачи су у последњих 11 година објавили око тридесет књига преведених са српског језика и три обимне антологије.
На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности.. Репрезентативан избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у две богате свеске Златне греде. Биће штампан Каталог фестивала,  плакате, мајице, заставе. У Змај Јовиној биће постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада биће постављен видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм Фестивала. Фестивал ће организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.


Трошкови пансиона  180 пансиона/ страни и домаћи гости/              560.000,00  динара                                                               
Награда Нови Сад                                                                                    300.000,00 динара
Трошкови симп. о идеологијама и поетикама                                     210.000,00 динара    
Муз.програми 15 x 3 музичара                                                               150.000,00 динара                                                                                            
Антологија данске поезије ( књига која представља
12 данских песника земље госта, ауторски хонорари
приређивача и преводилаца)                                                                  270.000,00 динара  
2 тематска броја Златне греде посвећене Фестивалу/
трошкови превода/                                                                                  150.000,00 динара  
Трошкови хонорара за учеснике на Тргу
 / домаће и стране песнике- 30/                                                           340.000,00 динара                   
Трошкови превођења ( текстови учесника,
консекутивни преводи, симултани преводи
и вођење разговора)                                                                                210.000,00 динара  
Каталог, плакати, разгледнице, дипломе, позивнице,
мајице, заставе                                                                                        290.000,00 динара                                                                                         
Путни трошкови страних и домаћих
учесника / авион, воз, аутобус/                                                                650.000,00 динара                                                                                                                
Трошкови за учеснике Слем такмичења (награде, дневнице,
 хотел, путни трошкови  )                                                                       140.000,00 динара                                                                                
Трошкови транспорта до аеродрома у Београду,  
организације излета на Фрушку гору и Сремске Карловце као и
путовања у Сомбор, Митровицу, Београд                                             140.000,00 динара                                                                                                                                                                                                                               
Трошкови одржавања сајта, веб дизајна, видео бима,
фејсбука, ангажовања камере и  снимања фестивалских догађаја,
фотографске документације,
конференција за штампу, адм. трошкови                                                                                           интернет  комуникације,                                                                                               170.000,00 динара  

Трошкови озвучења и расвете                                                                   80.000,00 динара                                                                                                          
Хонорари за  орг. Фестивала, за орг.  Слем такмичења,  
ангажовање  техничке помоћи,
физичких послова, транспортни послова и др                                        460.000,00 динара                                                                                                                                                                              

Укупни трошкови                                                                          4. 120.000,00 динара        


2. Бранкова награда

Бранкова награда се додељује 56. Пут,  најзначајнија је награда за прву књигу на српском језику за песнике до 29 година. Добитници награде су и Александар Тишма, Васко Попа, Борислав Радовић, Рајко Петров Ного, Тања Крагујевић, Драган Јовановић Данилов и др. Награда се уручује крајем августа у Магистрату у Сремским Карловцима, уз учешће добитника, председника жирија, чланова жирија председника ДКВ, директора Фестивала, добитника Међународне награде Нови Сад и преводиоца са енглеског.
У програму учествују млади новосадски музичари.Свечаности присуствују представници медија, учесници Фестивала, гости из Сремских Карловаца и Новог Сада.
Средства су намењена за део трошкова награде; за хонорар добитнику награде, за израду дипломе, за хонорар члановима жирија, за озвучење, за трошкове музичара, трошкове симултаног превођења, трошкове организације, за  аутобуса за превоз од Сремских Карловаца до Фрушке горе
ТРОШКОВИ
1. Трошкови  награде                                                          120.000,00 динара  . бруто
2. Хонорари и трошкови седница  за жири                         90.000,00 динара  .
3. Штампа  дипломе   и мапа                                                20.000,00 динара  
4. Трошкови организације, дневнице,                                 25.000,00  динара  
     глумци, музичари
5. Хотелски трошкови и путни трошкови за добитника  10.000,00 динара                                                             6. Трошкове аутобуса  до Сремских Карловаца               16.000,00 динара  
        Укупни трошкови:  281.000,00 динара

3. Часопис Златна греда, редовно месечно излажење
                                трошкови за једну свеску: 396. 000,00 дин.
                                   за 6 свезака: 2.856.000,00 дин.
Формат 28,5/21,5. Хартија 80 гр. офсетна. 1/1. Корице , кунстдрук 135 гр. 4/4. Страна 86 -100 Тираж 800-1000.
ТРОШКОВИ ПО БРОЈУ

      Припрема, лектура, коректура                                       46.000,00 дин.

Штампарски трошкови                                                  75.000,00 дин.
ауторски хонорари за гл. уредника                    гл. ур 2x 75,000,00 дин. бруто     
за сараднике   
                                                                                          75.000,00 дин. бруто   
административни  и пошт.трошкови                            35.000,00 дин.
осветљавање филма за штампу                                       5.000, 00 дин.
телефонски трошкови                                                       5.000,00 дин.
Секретар редакције /трошкови организације,
контакати са сарадницима,
медијима, установама, дистрибуција                            25.000,00 дин. бруто
                                                                                       ______________________________
                                                                               Свега: 396.000, 00/ динара x 6 = 2.406.000 дин.
Месечни хонорари за сараднике
укључен у износ за    уредника  6 x 75.000,00 дин./ 12 x 30/ дин. бруто                                             450.000,00 дин.  
Укупно за 6 свезака/  дванаест бројева                                                      2.856.000,00 динара

               У сваком броју Греда настоји да реализује концепт који подразумева истраживање стварности оличене у култури, књижевним творевинама, уметности и реалитетима везаним за друштво и његове идеологије. Књижевност није одвојена, нити затворена у кулу од слонове кости, те сматрамо да неплодни формализам не може помоћи разумевању уметности, ни друштвене реалности. Књижевност је повезана, како са другим уметностима, тако и са светом друштвених реалитета, историјом и са сопственим идеологијама и историјом облика.
У Греди се са мером заступају и светски аутори и аутори наше културе и књижевности. Такође, Греда представља и актуалну поезију у прозу, као и теорију, филозофију и друштвене науке.
Греда се афирмисала као један од најбољих часописа у земљи. Часопис у врло тешким условима, у сталној оскудици, окупља велики број писаца и преводилаца, омогућујући актуелни увид како у домаће књижевне токове, тако и у књижевност у свету. Часопис окупља писце прозе, поезије, књижевне науке, теорије, филозофије, естетике, антропологије, социологије итд.  Oд Владимира Гвоздена, Алпара Лошонца,  Драгана Прола, Дамира Смиљанића, Душана Пајина,  Жарка Требјешанина, Бојана Јовановића, Драгана Јовановића Данилова,  Зорана Ђерића до Ивана Негришорца, Милоша Латиновића, Ласла Вегела, Пала Бендера, Фрање Петриновића... и многих других. Али и  изузетне преведене текстове из области књиижевне критике, есеја, филозофије, историје уметности и др. На страницама Греде објављени су текстови Дејвида Харвеја, Бадјуа, Жака Рансијера, Бодријара,  или Пола Малдуна, Дурса Гринбајна, Љубомира Левчева, Свете Литвак итд. Греда, такође, критички прати најзначајније ауторе српског језика у жанровима прозе, поезије, филозофије и др ( Великић, П. Бендера, Д. Ј. Данилова, С. Тонтића, Д. Прола, М. Беланчића,  А. Лошонц и др.).
Поједини бројеви часописа биће посвећени односу насиља и књижевности, формама рата у неолиберализму, промишљању положаја уметности у условима тржишта, политике, економије до утицају друштвених идеологија на књижевност и уметност.
Греда представља и стране књижевности од англосаксонске, руске, немачке и јужноамеричке поезији.
Критичка рубрика је посвећена савременој књижевности. Такође, на страницама Греде биће писано о савременој прози у свету, као и о нашој прози.
Греда ће, такође, пратити најзначајније мислиоце и њихов однос према савременим друштвима и култури.
Часопис се штампа од 800 до 1000 примерака и сваки број се дистрибуира у важније културне центре у Србији ( Нови Сад, Суботица, Београд, Ниш, Чачак, Крагујевац и др)  у преко 30 књижара. Преко 200 примерака се шаље сарадницима, појединим члановима ДКВ, штампи и установама. Часопис нема ремитенду.
Укупни трошкови за израду листа "Златна греда" по броју 396.000,00/ динара а укупно за шест свезака износе око 2.866.000,00 динара.
Лист има сто педесет претплатника. Преко 400 примерака се дистрибуира књижарама, а  Библиотека града Београда откупљује 34 примерка месечно или 340 примерка часописа у току године. У иностранство се шаље преко 100 примерака месечно. Велики  број примерака шаље се штампи и електронским медијима, сталним сарадницима, спонзорима, културним институцијама и члановима ДКВ.
Пошто је Греда некомерцијални часопис (што је случај са књижевном периодиком свуда у свету), очекујемо да ћете, полазећи од његовог значаја за српску књижевност и нашу културу,  као и за Нови Сад и Војводину, подржати на одговарајући начин његово излажење.
Часопис ће током 2016 прећи преко 180 бројева, што говори о његовом континуитету и пре свега о вредности. Главни и одговорни уредник: Јован Зивлак, Заменик: Владимир Гвозден, Редакција: Зоран Ђерић, Алпар Лошонц и Стеван Брадић.

4. НАГРАДЕ ДКВ
Редовна скупштина се одржава сваке године у фебруару или марту. На скупштини се подноси програмски и финансијски извештаји и усваја финансијски и програмски план делатности за текућу годину. Скупштини се предочава и одлука УО о пријему нових чланова.
Скупштина  се одржавава у складу са Статутом и законом и са  намером да се афирмише ДКВ и његова делатност, да се чланству предоче оквири и начини унутар којих је УО водио и развијао програмску делатност ДКВ.
На скупштини се уручују годишње награде за најбољу књигу писаца објављених на различитим језицима, чланова ДКВ, о чему одлучују стручни жирији.
Друштво сваке године додељује награде својим чланове за најзначајније доприносе у издавачкој години. О наградама одлучују компетентни жирији које бира Управни одбор ДКВ. У конкуренцији за награде на српском језику учествује сваке године преко 20 аутора. За награде за књиге националних мањина учествује такође толико ( за мађарски се награда додељује тријенално, а за остале језике – квартално). Вредност књижевности коју стварају чланови ДКВ је на врло високом нивоу. О томе говори чињеница да су чланови наше организације добијали најзначајније награде у земљи. Нинову, више од четири пута; Виталову, Миљковићеву, Дисову, Душан Васиљев, Бранкову, Змајеву, Никола Милошевић итд.
Средства за реализацију награда се троше на награду добитнику, за трошкове жирија, путне трошкове, израду дипломе  и за трошкове уручења.

а. Награда ДКВ за књигу године на српском језику. Додељује се годишње.
О награди одлучује трочлани жири.
                                          трошкови реализације: 100.000 динара  
б. Награда ДКВ за књигу године на језицима народности додељује се сваке године  припаднику друге књижевности
(награда Паљо Бохуш за најбољу књигу на словачком). О награди одлучује трочлани жири.

                                           трошкови реализације: 100.000 динара  
в. Награда ДКВ за превод године. Награда се додељује годишње за превод на српски и на друге језике у Војводини. Награђују се и најбољи преводи са страних језика, са посебном пажњом према преводима са језика националних мањина. О награди одлучује трочлани жири.
                                                                     трошкови реализације: 100.000 динара  
г. Награда ДКВ за животно дело
Награђују се допринос аутора који имају преко 70 година. У конкуренцији учествују аутори припадници свих језичких група.О награди одлучује седмочлани жири.
                                                                                             трошкови реализације: 100.000 динара  
                                                                                                   УКУПНО:            400.000,00 динара                              
    
5. Сарадња са организацијом писаца из Петрограда

Сарадња са секцијом писаца из Петрограда настала је на основу уговора, који подразумева да по два писца из Русије и Србије, тј. из Петроградског и Војвођанског удружења учествују на изабраним манифестацијама у наше две земље. Руски писци учествују на нашем Међународном новосадском књижевном фестивалу, трошкове пута сносе гостујуће организације, а трошкове боравка домаћини.
Наши писци ( Мирослав Алексић и Селимир Радуловић) треба да учествују на манифестацијама Сајма књига у Петрограду у организацији  Секције петроградских писаца Руског савеза писаца  у мају месецу. Руски писци сносе трошкове боравка а ДКВ би требало да плати путне трошкове.
Ова сарадња подразумева различите типове наступа, превођење књижевних текстова гостију, њихово објављивање у часописима обе земље, као и разговоре о руско – српским везама.
Значај ових сусрета је врло важан, утолико више, јер ће током сарадње ови сусрети допринете да се појави неколико публикација о српској и руској књижевности и у Србији и у Русији.

ТРОШКОВИ                                                                               
Путни трошкови пута за Петроград  2 повратне авионске карте
( авион: Београд – Москва – Петоград)                                                            125.000,00  динара                                                       
Трошкови четири дневнице                                                                                16.000,00  динара
                                                                
Укупни трошкови                                                                                             141.000,00 динара   

6. Караван писаца

Друштво књижевника сваке године завршава годину са две значајне програмске активности : Караван писаца и Књижевни салон.
Књижевно караван је традиционална манифестација, већ неколико деценија, где истакнути писци чланови Друштва наступају у градовима Војводине. Зависно од финансијских могућности писци наступају у више или мање градова. Најчешће су гостовали у Сремској Митровици, Сомбору, Старој Пазови, Суботици, Бачкој Паланци, али и у Кикинди,
Панчеву, Темерину, Врбасу, Зрењанину итд. Ове године писци ће гостовати У Кикинди, Сремској Митровици и  Бачкој Паланци. Основна идеја је да се представе са новим радовима и да разговарају са поштоваоцима књижевне речи, као и да афирмишу савремену књижевност и мултикултуралност која каректерише књижевну и културну сцену у Војводини. Караван се показао као добра и утемељена манифестација, јер у највећој мери писци наступају пред већим бројем посетилаца.

Трошкови наступа у три града у Војводини
Ауторски хонорари                                                                                              80.000,00 динара
Путни трошкови                                                                                                   15.000,00 динара

Укупни трошкови                                                                                     95.000,00 динара

7. Манифестација Светски дан поезије

Манифестација Светски дан поезије, која је уврштена у календар УНЕСКА, обележава се 21. марта сваке године, у свим значајнијим културним центрима света.
Организација уједињених нација за просвету, науку и културу-УНЕСКО, 1999. године прогласила је 21. март за Светски дан поезије. Циљ је да се ода признање националним, регионалним и интернационалним поетским покретима, кроз промовисање и подстицање читања, писања, објављивања и проучавања поезије широм света. Овај дан осмишљен је с намером да се јавност подсети на снагу и важност песничке речи, која је на маргини друштвеног интересовања, а такође и да се подржи језичка разноликост.
Овај догађај  је прихваћен и у Србији, па се обележава на више места. Друштво књижевника Војводине већ пету годину у Новом Саду обележава Светски дан поезије. Програм је одржан у подне, на платоу испред седишта ДКВ, у улици Браће Рибникар, између бројева 1 и 3 и почео је радиофонским записима стихова Езре Паунда и Милоша Црњанског који је говорио „Стражилово“.
Трошкови организације Светског дана поезије
Ауторски хонорари                                                                                 35.000,00 динара
Путни трошкови                                                                                       15.000,00 динара
Трошкови штампе плаката                                                                       10.000,00 динара

Укупни трошкови:                                                                                 60.000,00 динара

8. Организовање књижевних трибина и Књижевног салона

Редовне књижевне трибине у просторијама ДКВ, Трибине писаца и  Секција писаца, програм Секције русинских писаца, програм Секције румунских писаца, програм Секције словачких писаца, програм Секције мађарских писаца, програми на српском и страним језицима. Годишње се планира 20 трибина. Представљање нових књига, разговори о битним темама књижевности националних заједница. Представљање часописа. Разговори о о статусу удружења, књижевности и издавачке делатности.
Књижевни салон се одржава већ седми пут  у клубу ДКВ. Наступа се са идејом да се представи већи број писаца, да се афирмише књижевност као и само Друштво и да се симболички заврши година једним догађајем у којем учествује у просеку око четрдесет писаца. Поред читања овом манифестацијом се наглашава заједничко деловање писаца у стварима књижевности, њихов интерес да се књижевност разумева као основа еманциповане културе и упућеност писаца једних на друге као актера који деле сличну судбину у модерном друштву које често не разуме и недовољно подржава савремено књижевност и савремено стваралаштво.
Караван и Књижевни Салон се одржавају од 26. до 28. децембра. У ове две манифестације укључено је преко шездесет писаца.

Трошкови организације Књижевних трибина и Књижевног салона
Уреднички хонорари                                                                                    45.000,00 динара
Хонорари учесника                                                                                     120.000,00 динара
Путни трошкови                                                                                            30.000,00 динара
Трошкови штампе плаката                                                                            50.000,00 динара

Укупно                                                                                                          245.000,00 динара

9. Самостални уметници и националне пензије
Чланом 56. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), прописано је да уколико у једној културној делатности постоји више регистрованих удружења, статус репрезентативног удружења у култури за територију Републике Србије (у даљем тексту: репрезентативно удружење у култури), на предлог Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури, решењем утврђује министар.
Чланом 67. тог закона прописано је да се послови утврђивања статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, послови издавања уверења и вођења евиденције, које репрезентативна удружења у култури обављају у складу са овим законом, врше као поверени послови.
Бачка Паланка                                                                                            194.000,00 динара
Нови Сад                                                                                                      892.600,00 динара
Укупно                                                                                                        1.086.600,00 динара
ЗАКЉУЧАК
1. 10. Међународни новосадски књижевни фестивал         4.120.000,00 динара             .
2. 55. Бранкова награда                                                             281.000,00 динара
3. Часопис Златна греда                                                            2.856.000,00
4. Сарадња са организацијом писаца из Петрограда             141.000,00 динара
5. Годишње награде ДКВ                                                          400.000,00 динара
6.  Књижевни караван ДКВ                                                        95.000,00 динара
7. Светски дан поезије                                                                 60.000,00 динара
8.  Трибине и Књижевни салон ДКВ                                       245.000,00 динара
9.  Поверени послови о евиденцији и спровођењу
     процедуре за самосталне уметнике
     и кандидате за посебна признања, тј.
     за националне пензије                                                       1.086.600,00 динара
10. Трошкови текућих раскода и издатака                            3.600.200,00 динара
___________________________________________________________________
Укупно за  делатност ДКВ                                                  12.894.800,00 динара  
                                                                     
Тражена средства од  од Града, Покрајине, Министарства културе и информисања
Србије  12.894.800,00 динара

Пројектована средстава ћемо тешко добити, међутим то је реална пројекција наших трошкова и програма. То су и реални капацитета пројеката и деловања нашег  друшта да би се остварили његове циљеви, од интереса за афирмацијом и заштитом свог друштвеног и књижевног статуста, до афирмације књижевности, мултикултурализма, тј. афирмације демократичност и поштовања културних и индивидуалних разлика. Мора се истаћи да су пројектовани хонорари и у Греди и на Фестивали и на осталим манифесзацијама испод оптималних.
ДКВ нема подршку у решавању проблема свога пословног простора, свога седишта где би приређивао програме и обављао редовну делатност. Такође, нема ни финасијску подршку ни за годишње награде ДКВ, ни за караван, ни за  трибине. Релативну подршку има за часопис Златна греда и за Фестивал, што су пројекти који су услов нашег постојања. Без  делатности ДКВ би изгубио смисао и његово постајање би се формализовало, а ова средина би имале ненадокнадив губитак у разумевању културе.
Наше друштво је показало низом гестовао да заслужују већу пажњу и да  наши пројекти представљају високе књижевне домете, не само у овој средини. Низ запажених и афирмативних догађаја у пољу књижевости којима су допринели наши чланови показују да ДКВ представља једну од најзначајнијих уметничких и интелектуалних заједница у овој средини и у Србији, уопште. Надамо се да ће се у наредном периоду однос према писцима и према удружењима уметника променити, верујемо да ће политчки стратези схватити да би  то био догађај који би променио читаво друштво.               
 
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432