- έŭ ӭ Print E-mail

­­ ­: ­ (­­ ­), ­­­ "­­ ­­­", ­­ ­­­­ ­­, ­­, 2013; H&Q: "­­­", ­­, 2013.

­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­, ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­, ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­. ­­ ­ , ­, ­­ ­ ­­­. ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­, ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­. ­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­ ­­­­ ­­, ­­ ­­ ­­­ ­­. ­­ ­ ­­ ­­ ­: "" (6), "­­­ ­" (7), "[ ­­­­]" ( ­­ ­ ­­) (5), "­­ & ­­­" (8), "­­ ­" (10), "­­" (6), "­" (9), "­­­" (11), "­­" (28), "­­­" (5), "­ ­" (16) "­­ & ­" (18). ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­. ­­­ ­­­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­, ­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­­, ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­.
­ ­ ­, (1978) ­­­ ­ (1980), ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­­­: ­­ ­­­ ­­­ ­­­­­­­ ­­ ­­. ­­ ­­­ ­­ ­­­, ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­­­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­, ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­. , , ­­­ ­­, ­­ ­ ­­­, ­­­­ ­ ­­ ­. ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­, ­, ­­­ ­­, ­­­­ ­­. ­­­ ­­­ ­­­, ­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­­. ­ ­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­­. ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­, ­­­ ­­ ­ . ­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­­ (­, ­), ­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­­, ­ ­­­ ­­ ­­­.
­ ­ ­ "­ ­­­, ­ ", ­ ­ ­/­­ "­ ­", ­­­: "Dear reader, dear all". ­ "­" ­­ ­­­ ­ ­/­­ "­­". ­­ ­­ ­ ­­­­ ­, ­ ­ ­ ­­? ­­ ­/­ ­­ ­­­ "­" ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­, ­ ­­­ ­ , ­­, ­­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­­­ ­­­ ­­, "­ ,­ ­­’ ­ ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­, ­­, ­­­" ( ­­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­: ­ ­ ­­, ­ ­ , 2012, . 289). ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­. ­­­, ­­­, ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ "­­ ­­­" (2012) – ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­ – ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­, ­­­ ­­­, ­­ ­­.
­­ ­ ­ ­­ ­­­. ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­, ­­ ­­ ­­­ ­. ­­­ ­­ ­­ ­­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­, ­ ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­­.
­ ­­­­ ­­­, ­­­ ­­­ . . ­­, ­ ­­­­ ­­­­­, ­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­ -­­­. ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­, ­ ­ ­.
­ ­, ­ ­, ­­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­. ­ ­­ ­­­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­. ­­, ­­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­­-­­­ ­­­­­­ ­­ ­­ ­­, ­­­ ­­ ­­­­, ­­­­ ­ ­­ ­. ­ ­­­. ­­ , ­ ­­ ­­­­. ­ "­­­ ­­­" (­­­ ­, "#7, II"). ­ ­, ­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­, ­­ ­­­­ ­, ­­­­ . ­­ ­­ ­­ ­. ­ ­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­­, ­­, ­, ­­ ­­, ­­ /(­) ­­­ ­­. ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­, ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­. ­ ­­ "­­­" ­­ ­ ­­ ­­­­, ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­, ­­ ­­­­ ­ ­. ­­ ­ ­­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­ ­­­, ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­. ­­, ­ ­, ­, ­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­­­ ­. ­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­. ­ ­ ­­ ­­­: ­­­­ ­­­­­, ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­­. ­­ ­­, ­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­­­, ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ()­­­ ­ ­­.
­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­­. ­ ­­, ­, ­­ ­. ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­; ­­­, ­­­­­­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­. ­ ­­ ­, ­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­­, ­ ­ ­. ­ ­­­/­­ "[ ­­­­]", "­­ & ­­­", "­­ ­" "­­", ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­­ ­­­ ­­ ­­, ­ ­ ­­ ­­ ­­­-­­­ ­­ ­. ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­. ­­ ­­. ­­ ­­, ­ ­. ­ ­­ ­­ ­­/­­­ ("­­­", "­­", "­­­", "­ ­" "­­ ­") ­­­ ­­, ­­­ ­­, ­­ ­ ­­, ­ ­­­.
­­­ ­­­ ­­ ­­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­­­, ­ ­ , ­­­­ ­­­­. ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­­, ­ ­ ­, ­ ­­­ ­­, ­­ ­­­ ­. ­­­ ­­­­ ­ ­­­­ ­­­, ­­­­­ ­­­­­ ­­, ­ ­­ ­­­­­, ­­ ­­­­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­.
­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­: ­ ­ ­ ­­­­­­ ­ ­­­, ­­ (­­­­) ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­; ­­ ­­­­ ­ ­ ­­­­, ­­­­ ­, ­, ­­­. ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­, ­­­ ­­ ­­ & ­­­ ­­ ­, ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­. ­ ­­­­ ­­ ­, ­­­ ­ ­­­ ­­, ­­ ­­­; ­ ­­ ­­; ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­.
, ­, ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­. ­ ­­­, ­­ ­­. ­ ­ ­ ­­­ ­­ (­­­–­, ­ ­–­­, . . ­­­, 2007) ­­ ­­ ­­. " ­­ ­­ ­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ". (2007: 331). ­ ­ ­ ­­ ­ ­, ­­ ­­ ­­. " ­­ ­, ­­, ­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­­", ­­ (). ­­ ­ ­­ ­­ ­, ­ ­ ()­­­­ ­­­­: " ­, , ­, , / ­ ­­: ­ / ­­ ­, ­­ / ­ ­ ­ ­ ­ ­, / ­­­ ­­ ­ ­, / ­, ­, ­­, ­, / ­ ­ ­­­­ ­ / ­ ­ ­­, ­ , ­ ­, / ­ ­ ­ ­ ­­ ­ / ­ ­­ ­­ ­." (­ ­: "­ ­­­, ­ ", . ­ ­/­­ "­ ­": "Dear reader, dear all") : " ­, ­­, ­ , ­, / ­­, . ­ ­, ­, / ­ ­­, ­­ ­, / ­, ­ ­­, ­ ­ ­ / ­ , ­, ­ ­ ­, / ­ ­­, ­­­­ ­, / ­ ­ ­­, ­­, / ­ ­ ­ x­­ ­­." ("­, ­­", ­­/­­ "­­"). ­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­. ­ ­­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­/­­ ­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­, ­­­ ­­­ ­­, ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ (). ­ ­ ­­ ­: ­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­, ­­ ­ ­ ­­ ­ , ­­ ­ ­? ­ ­, ­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­, ­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­; ­­, ­­ ­­­, ­ ­­ ­ ­­ . ­ ­­­­­ ­­, ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ "": ­ , ­ ..., ­­­­ ­­ ­­­*: "­­­ ­­­ ­­ ­ ­, ­ ­­­. ­­­ ­­, ­­­ ­­ ­­­ ­. ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­­. ­­­, ­­ ­ ­ ­­­, ­­­­ ­ ­­ ­ ­­­, ­ ­ ­ ­­­­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­". ­­­­ ­ ­­­­ ­­ ­­-­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­. ­­ ­­ ­­ ­­­­ "­­ ­­", ­­ ­­­ ­­ "­ ­­­ ­­­ ­­ ­­". (2007: 334).


­­ ­ SMS "­­­"?

­ ­­­ ­­ ­­ H&Q, ­ ­ , ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ (" "), ­­ ­­, ­­­­ "­­­". ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­, ­­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­: "­" (151), "­­" (159), "­ (153), "­" (139). ­­­­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­ 5–7–5 (­), ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­, ­­ ­­ ­­ (­­­). ­ ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­: ­­, ­­­­, ­, ­­­, ­­, ­­­-­­, ­­­, ­­, ­, ­­ . ­­­, ­­, ­­ ­­­­­ ­­ ­­, ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­, ­ ­ ­­­­, ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­. ­, ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­, ­­ ­­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­: "­ ­. / ­­ ­ / ­­­."; "­­ ­ / ­­ . / ­, ­."; "­ ­, / ­ ­­. / ­­, ­".
­­ ­­ ­­ ­ ­­, ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­­, ­­­­­­ ­­­. ­­­, ­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­­­, ­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­­­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­. ­­­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­. ­­, ­­ ­ ­ ­­­; ­­ ­. ­­­ ­­ ­ ­­­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­, ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­ ­ ­ ­­. ­­ ­­­ ­­, ­­­ ­­­­ ­ ­ , ­, ­­­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­­­. ^­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­, ­­ ­­ ­­.
­­ ­­, ­­­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­, ­­ ­­, ­­ ­­ ­. ­, ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­, ­­, ­­­ ­ (­­, ­, ­, ­), ­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­­­ ­ ­, ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­. ­ ­, ­­ , ­ ­­ ­­­, ­­­ ­ ­ ­­. ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­, ­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­, ­ ­ ­ ­ 5–7–5, ­­ , ­ ­­­­ ­­­­: "­ ­ / ­ ­ ­­. / . ­­.", ", ­ – ­­ / ­, ­­­­ / ­­."; "­­ ­: / ­, ­ ­. / ­."; " ­: / ­, , ­. / ­, ­­."; "­ ­­ / ­, ­­­. / ’, ­­ !’"; "­ ­­: / ­ ­­ ­. / ­ , ­." .
­­, ­­, ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­. ­­ ­ ­­ ­­ , ­ ­­­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­. ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­. ­ ­­­, ­ ­ ­ ­ ­, ­ , ­­ ­­, ­ ­ ­­ ­­, ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ (. ­). ­­­ ­­­ ­­: ­­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­, ­­ ­­. ­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­, ­­­ ­­, ­­ ­­ ­­, ­­­­­, ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­, ­­­­ "­­" ­­ ­­­ ­­, ­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­. , ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­. ­­­­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­. ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­, ­ ­ ­­­ ­­ ­: ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­, ­­ ­­ ­­ ­, ­­­ ­, ­­­­­ ­, ­­­ ­­­ ­.
­­ ­ ­­­­ ­­­, ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­, ­­ ­ ­­­ ­­­ ­ , ­­, ­ ­ ­­­, ­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­. ­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­ ­ ­ ­ ­­­­, ­­­ "­­­" ­­ ­ ­ ­ ­­­­­ ­­­­­ . ­­ ­­, ­ ­­ "" ­ ­­ ­­­­ ­, ­­­ ­­ ­­­­­, ­­­ ­­ ­-­­­ ­­ ­­, ­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­. [­ ­­, ­­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­: ­­­, ­. ­­, ­ ­ ­ ­­­­ ­­ "­ ­ ­ ­­ ­­­­­ ­­­­­­ ­­­ ­­­­; ­­­ ­­­­ ­, ­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­-­­­ ­­­­ ­­­ ­­". ­­­ ­ ­, ­­­, . ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­­. ­­­­ ­­, , ­ ­­ ­­­ ­­­, ­­­ ­­­.
­­ ­­ ­­­ ­­, ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­­­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­, ­ ­ ­­­, ­­­­ ­­­­­ ­, ­­­­­, ­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­: "­ ­­, / ­­, ­­­. / , ­?"; "­ ­, / ­­­ ­­. / ­ ­".

­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­, ­­ ­­­, ­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­­, ­­ ­­ H&Q ­ ­ ­­ ­­ ­­ ­. ­­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­­ "­­ ­­­ ­­­" (­). ­ ­­­­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­, ­­­­ ­­­­, ­ ­­­­­ ­­­. ­­­ ­ ­­­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­­­­­ ­­­ ­­, ­­ ­. ­ ­­­ ­, ­ ­­, ­­ ­, ­­­­ ­­ ­­­­, ­ ­­, ­­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­ "­-­", ­ ­­ ­­, ­­ ­­. , ­ ­ ­­ ­ ­­­.

* Mar­tin He­i­deg­ger, ­ ­­, "­­", ­, 1988, . 192. " ­ ­­­­ ­­­­, ­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­, ­­­­ ­­­. ­, ­ ­­­ ­­ ­­­­, ­ ­ ­­, ’­­­’. (...) ­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­, ­­ ­­ ­­­, ­­­. ­, ­­ ­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­­, ­ ­­, , , ­­­.", , . 192.


 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

  |     |     |     |     |     |   Login

 © 2008 - 2014. . .
5, 21000 ,
/ : 021 654 2432