Друштво књижевника Војводине
 
 


Записници УО
ЗАПИСНИК СА VIII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Oсмa седница УО је одржана 6. марта (среда), 2019. у 11,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Габор Вираг, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић и Виктор Радун.

 

Дневни ред:

 1. Усвајање Дневног реда

2. Усвајање Записника са претходне седнице

3. Разматрање ситуације поводом деложације ДКВ из просторија у Браће Рибникар. Проблем пореза на земљиште.

4. Извештаји о делатности ДКВ у 2018. Конкурси за 2019. годину. Кандидати за градске комисије.

5. Именовање жирија и комисија за пријем нових чланова и комисије за награде.

6. Усаглашавање  Статута са новом реалношћу и заказивање Скупштине ДКВ. Дневни ред Скупштине.

7. Одређивање кандидата за путовање у Петроград

8. Питање репрезентативности ДКВ и усвајање Правилника о статусу  самосталних сарадника у култури, уместо статуса самосталних уметника

9. Избор кандитата за техничког секретара

10. Разно

 

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. После драматичног настојања да нас иселе, Градска управа за имовину је поново поднела тужба због дуга за закуп. Дуг је у овом тренутку око 600.000,00,  рачунајући и камате и друге трошкове, и ми се надамо да ћемо доћи до споразума и да ће овај неумесни спор против Друштва књижевника Војводине бити превазиђен и да ће тужба бити опозвана.

Што се тиче дуга за грађевинско земиљште, постигнут је споразум са Пореском управом да се он плати у року од пет година, са месечном ратом од 12,000,00 динара, што значи да је отписана камата у висини од 300.000,00. Надамо се да ћемо се из овог замештељства избавити и да ће овај апсурд, који нема преседана, кад су у питању уметничка удружења у читавој држави, бити ускоро прошлост.

4. ДКВ је поднело извештаје свим финасијерима о утрошеним средствима  за пројекте добијеним на конкурсима Министарства за културу, Покрајинског секретаријата и Управе за културу града Новог Сада. ДКВ је сачинио и збирни извештај припремљен за данашњу седницу УО и за Скупштину. Сви извештаји о реализацији програма и утрошку средстава прихваћени су од финансијера без већих примедби.

Друштво књижевника је  у фебруару месецу конкурисало за средства на свим одговарајућим конкурсима за пројекте. Конкурсну документацију припремио је Јован Зивлак у сарадњи са рачуноводством. Код Републике Друштво је конкурисало је за Греду, Фестивал и Бранкову награду; код Покрајине конкурисало је за Греду, Фестивал и Бранкову награду а у Граду конкурисало је за Греду и Фестивал. Код свих институција конкурисало је такође, за средства за текуће трошкове и за поверене послове. Укупна средства за која конкурише ДКВ су у висини од око 11 милиона. ДКВ је тражило  за програмску делатност:

1. 14. Међународни новосадски књижевни фестивал  3. 680.000,00 динара           

2. 59. Бранкова награда   393.000,00 динара                                                                                

3 .Часопис Златна греда  2.404.000,00  динара                                                                     

4. За текуће трошкове око 2.000.000,00 динара

5. За самосталне уметнике око 1.000.000,00 динара

6. За остале видове делатности; трибине, награде и др око 2.000.000,00 динара.

Надамо се да ћемо за битне програмске активности и за режију добити средства са којима ћемо успети да реализујемо своје намере.

Управни одбор је усвојио да се могу исплатити компензационо путни трошкови /авион/ гостима из Русије, јер ће сами под повољнијим условима купити авионске карте. Такође, одобрава се компензациона накнада трошкова за оне госте Фестивала који унапред купе авионске карте под повољнијим условима него у српским компанијама.

Утврђује се накнада за техничког секретара у висини од 30.000,00 месечно. УО може на предлог председника тромесечно мењати висину накнаде у складу са  реалним могућностима ДКВ.

У складу са Правилником о раду Златне греде одређује се месечни хонорар за главног уредника у износу од 30.000,00. Износ може променити УО у складу са реалним могућностим и буџетом ДКВ за часопис.

У складу са Правилником о Међународном новосадском књижевном фестивалу одређује се хонорар за Уметничког директора  Фестивала у износу од највише 200.000,00. Износ може променити УО у складу са реалним могућностим и буџетом ДКВ за Фестивал.

Предложено је да кандидати ДКВ као компетентни и стручни у комисијама Управе за културу за расписане конкурсе за 2019. годину буду проф. др Владимир Гвозден за пројекте у култури а Бранислав Живановић, књижевни критичар за издаваштво.

Закључци, предлози и извештаји су једногласно усвојени.              

5. Предложени су чланови жирија и комисија за награде и пријем нових чланова: Комисија за пријем нових чланова: Владимир Кочиш (председник), Мирјана Марковић, Валентина Чизмар.

Жири за доделу награде за животно дело Друштва ДКВ у саставу Јован Зивлак (председник), Давид Кецман Дако, Габор Вираг.

Жири за књигу године, коју додељује Друштво књижевника Војводине у саставу: Бранислав Живаноћ (председник), Стеван Брадић, Давид Кецман Дако (чланови).

Жири за превод године Друштва књижевника Војводине у саставу: Илеана Урсу (председник), Владимир Гвозден,  Корнелија Фараго.

Предлози су једногласно усвојени.

6. УО је усвојио закључак дискутован на претходној седници УО да се Статут усагласи са законским оквирима и да се у члановима где се помињу регионална ограничења за деловање и чланство убаци одредница после Војводина и из Воводине, тј. Србија и из Србије. Такође, да се после самостални уметници убаци и самостални стручњаци у култури.

Редовна скупштина ће се одржати 23. марта ( субота), 2019. године у Сали

Издавачког предузећа Форум,  Војводе Мишића 3, са почетком у 10,30 часова.

Предложен је дневни ред:

1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника

и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
 
5. Драган Проле Беседа
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод

године, Награда за животно дело)
Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2018. годину и План

делатности за 2019. год.

8. Усаглашавање Статута

9. Избор кооптираних чланова УО

10. Дискусија и текућа питања 

У складу са Статутом ДКВ у раду Скупштине могу учествовати само чланови

који редовно измирују чланарину.

Чланови који нису платили чланарину до краја марта, могу то учинити до датума

Скупштине и на самој Скупштини ће добити контролни листић с којим ће моћи

учествовати у раду.

Чланови који нису платили пет и више годишњих чланарина, неће моћи учествовати у раду Скупштине ако не уплате најмање три годишње чланарине.

Предложен је састав радног председништва: Јован Зивлак, Илеана Урсу и Габор Вираг.

За Скупштину су припремљени Извештај о раду у 2018, План делатности за 2019. и Финасијски извештај за 2018. Извештаје је припремио Јован Зивлак, а Финасијски извештај Ласло Ремели и Књиговодствена агенција.

Документи су предочени Управном одбопру и усвојени као радни материјал за Скупштину.

Целокупан усвојени материјал, заједно са позивом, контролним листићем и уплатницом за чланарину биће послат активним члановима који чине састав скупштине ДКВ.

Сви предлози и документи су усвојени једногласно.

7. На основу предлога Јована Зивлака, и на основу разговора са кандидатима, одлучено је да учесници на Међународном сајму књига у Петрограду у мају месецу, као гости Савеза писаца Русија и на основу уговора о сарадњи, буду наши чланови Милена Алексић, преводилац са руског, и Бранислав Живановић, песник и критичар.
Предлог је једногласно усвојен.

8. ДКВ је удружење  писаца који стварају на  званичним језицима Војводине, тј. Србије. Друштво је формирано прво као секција Удружења књижевника Србије 1966. године, а затим као самостална организација 1976. године под именом Друштво књижевника и књижевних преводилаца Војводине. Седиште  Друштва налази се у улици Браће Рибникар бр. 5 у Новом Саду. ДКВ је Одлуком Министарства за културу, бр. 022-05-34/2019-03,  од 14. јануар 2019, поново добило статус репрезентативног удружења. ДКВ ће овом одлуком моћи да води евиденцију за самосталне стручњаке у култури, У складу с тим УО на овој седници, на предлог Комисије за статус ( Јован Зивлак, Давид Кецман Дако и Илеана Урсу) усваја Правилник о самосталним стручњацима у култури и предлаже да се статус призна следећим члановиома ДКВ који испуњавају услове прописане Правилником: Весна Кораћ (Нови Сад), Фрањо Ференц Контра (Нови Сад), Фрањо Петриновић (Нови Сад), Невен Шијаков (Нови Сад), Горан Јовић  (Бачка Планка), Мирослав Николић (Бачка Планка) и Радован Влаховић (Ново Милошево).

Правилник и предлози за статус су једногласно усвојени.

9. На основу расписаног позива за привремено ангажовање техничког секретара у трајању од три месеца, а на основу разговора са кандидатима и увида у доказе о стручној оспособљености, који су обавили Јован Зивлак  и Виктор Радун – члан Управног одбора, предложено је да се ангажује Андреа Шукара из Новог Сада, завршени студент филозофије на Филозофском факултету у Новом Саду, са месечном накнадом од 30.000,00 динара, са радним временом седам сати, осим суботе и недеље. Предлог је једногласно усвојен.

10. Под тачком разно није било дискусије.

Састанак је завршен у 12,40.

 

 
ЗАПИСНИК СА VII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Седма  седница УО ДКВ одржана је 13. Новембра/ уторак/ 2018. с почетком у 11:00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, Нови Сад.

Седници су присуствовали књижевници: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Владимир Кочиш, Милена Летић, Бранислав Живановић, Илеана Урсу, Давид Кецман, Милан Тодоров и Мирјана Марковић.

 

Дневни ред:

 

1. Усвајање Дневног реда

2. Усвајање Записника са претходне седнице

3. Разматрање ситуације поводом деложације ДКВ из просторија у Браће Рибникар 5, заказане за 20. новембар у 12,00 сати

4. Усаглашавање  Статута са новим законским решењима и заказивање Скупштине ДКВ

5. Заказивање конференције за штампу

6. Разно

 

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Са чуђењем је примљена и коментарисана информација о вишекратним покушајима судских извршитеља у току октобра месеца да се наша организација исели из својих просторија у Браће Рибникара 5 у Новом Саду. Судски извршитељи су, по налогу Тање Ђерић, а на основу тужбе ЈП Пословни простор, због нашег дуга за закуп од око 600.000,00, покушали да иселе ДКВ, уз прећутну сагласност градских власти Новог Сада и поред обећања истих да ће се учинити напор да до поменутог исељења не дође.

Као информацију од значаја морамо напоменути да ова кампања са деложацијом траје већ више година и баца ружну слику на односе ДКВ и градских власти Новог Сада и својим ефектима омета и онемогућује нашу органзацију да се у пуној мери посвети својим активностима.

Дуг се односи на текуће трошкове, посебно закупа,  тако што финасијери (Град, Покрајина и Република) нису оптимално додељивали ДКВ, као репрезентативом удружењу, средства за  намене закупа, телефона, грејања, књиговодства и др. Будући да се средства за поменуте трошкове не могу преливати са средстава за пројекте, ДКВ је стално био у ситуацији да репродукује дугове. Уместо 45%  висине средстава потребних за измирења трошкова режије, Градска управа за културу је измиривала око 15%. Уместо 650.000 годишње, Град је доносио одлуку да је довољно око 250.000,00 и да се уплате врше у другом кварталу, тако да су се губили бонуси код Пословног простора и стварао се простор за камате на штету ДКВ.

Ако у читавој држави ниједно уметничко удружење нема проблема са поменутим трошковима, онда се питамо зашто Градска власт Новог Сада тумачи Закон о култури тако да се њена одговорност за ДКВ у тој мери релативизује да се може у сваком тренутку  бацити кривицу на  ДКВ и изручити га судском гоњењу и моралном осуђивању. Са становишта закона Град, тј његово јавно предузеће, формално је у праву да гони ДКВ за неизимирене трошкове, али са становишта праведности Град је у конфликту са одговорношћу за културу и њеном улогом у нашој средини. Осим  поменутих законско-формалних спорова, у Граду се превиђају озбиљне чињенице о неспорним дометима књижевних и уметничких резултата које ДКВ остварује са Међународним новосадским књижевним фестивалом и часописом „Златна греда“, на нивоу какав никад ниједна слична организација није достигла у Новом Саду у последњих пет деценија. Маргинализовање ових аспеката озбиљно подрива заснованост агргументације Града, а и уводи сумњу да нису у питању само режијски трошкови, него и неке друге намере, којима се руководи власт.

Друштво књижевника Војводине је једно од ретких уметничких  мултикултуралних  удружења које окупља око 600 стваралаца Војводине и Србије и које књижевну културу наше земље, преко многих активности, афирмише на најдостојнији начин са посебним доприносима истакнутих књижевника, познатих у Србији, региону и у Европи. 

Акт исељења ДКВ из његових радних просторија не би само угрозио функције нашег удружења, него би довео у питање смисао културне и политичке реалности, демократичности и  толеранције за коју се залаже наша држава.

Управни одбор је апеловао на градске власти да поступак деложације обустави и да Град Нови Сад, уз поштовање настојања књижевних стваралаца свих језика Војводине да раде на унапређењу својих књижевних и личних права, уложи напор да се нађе задовољавајуће и праведно решење.

Закључено је да се писмо са апелом да се нађе решење за пословни простор ДКВ и текуће дугове пошаље Служби за представке и пројекте председника Репблике; Градоначелнику Града Новог Сада, Милошу Вучевићу; Заменику градоначелника Града Новог Сада, Срђану Кружевићу; Члану градског већа задуженог за културу Далибору Рожићу.

 

 

4. УО је донео закључак да се Статут усагласи са законским оквирима и да се у члановима где се помињу регионална ограничења за деловање и чланство убаци одредница после Војводина и из Воводине , тј. Србија и из Србије. Такође, да се после самостални уметници убаци и самостални стручњаци у култури.

Редовна скупштина се заказује за март месец 2019. Јован Зивлак се задужује да сачини план рада и извештај о раду за претходну годину.

5. Договорено је да се конференција за медије, поводом заказаног принудног исељења Друштва књижевника Војводине за 20. новембар у 12,00, одржи 15. 11. 2018. у 11,00 часова у сали Српског књижевног друштва, Француска 7,  у Београду. На конференцији ће учествовати Јован Зивлак, председник Друштва књижевника; Владимир Кочиш, члан Управног одбора ДКВ; Марија Шимоковић, члан СКД и ПЕН центра; Душко Новаковић, члан СКД и ПЕН центра.

6. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 12,20 часова.

 

 
ЗАПИСНИК СА VI СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Шеста седница УО ДКВ одржана је 1. 11. 2018. с почетком у 11:00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали књижевници: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Владимир Кочиш, Милена Летић, Бранислав Живановић, Илеана Урсу, Давид Кецман, Милан Тодоров и Мирјана Марковић.

 

Дневни ред:

 

1. Усвајање Дневног реда

2. Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Разматрање ситуације поводом деложације ДКВ из просторија у Браће Рибникар 5

5. Предлог за одликовање КАНЦЕЛАРИЈИ ОРДЕНА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ    Гжегожа Латушињског за афирмацију српске књижевности у Пољској

6. Питање Министарству културе Србије о поновном покретању додела Посебних признања

7.Разно

*     На седницу је позван и члан градског већа  Града Новог Сада задужен за  културу, Далибор Рожић.

 

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је говорио о кооптирању Милана Тодорова за члана Управног одбора Друштва књижевника Војводине, на место некадашњег члана Радомира Миљојковића. Осврнуо се и на успешно промовисање јубиларбог броја Златне греде, 27. 09. 2018. напоменувши да је промоција била врло посећена, како од стране публике тако и од медија. РT Војводина је урадила тв прилог. Набројао је и један део учесника поменутог програма: Драган Проле, Алпар Лошонц, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Милан Тодоров, итд. Наглашена је важност часописа Златна греда, који почива на квалитету оних који објављују, како наших аутора, тако и иностраних.

4. Поводом проблема због неплаћеног грађевинског земљишта и Пословног простора, Зивлак је нагласио да је у месецу октобру вишекратно покушано исељеље Друштва књижевника Војводине. Речено је да је он, заједно са Илеаном Урсу, Давидом Кецманом и Дивном Бијелић покушао да стане на пут извршитељима. Ипак, извршитељи су и поред тога долазили. Чак су ангажовали бравара у намери да замене браву и кључ. А писмо примљено од члана Већа за културу, Далибора Рожића, је  обесхрабрујуће. Сасвим супротно претходном разговору и  договору који су уживо Рожић и он имали, казао је Зивлак. Истакао  је и да средстава за нормално плаћање трошкова режије нема, јер министарства не дају довољно новца. Напоменуо је и то да постоји и проблем са сујетом, те да писци на положајима, који су врло активни и у страначком смислу, не подносе статус ДКВ као најпрепознатљивијег репрезентативног друштва, одвојеног од политике. Најосновнији проблем јесте непоштовање закона, због чега се, репрезентативна друштва попут ДКВ, односно њихове режије препуштају случају.  Не плаћајући им законских до 45% средстава, разна министарства доводе их у дужнички положај, а и то мало  што се даје, стиже управо неблаговремено. Зивлак је нагласио да бирократско расуђивање и исто такво понашање није подобно да се решавају проблеми у култури, у једној специфичној и осетљивој области. У таквој атмосфери суспензују се основна права. Право на струку, и право на слободу, независно од страначке логике кадрирања и креирања наше стварности.

Нови члан Управног одбора Милан Тодоров је предложио да УО Друштва књижевника Војводине пошаље допис Канцеларији за представке и пројекте председника Републике Србије. Предлог је прихваћен. Милан Тодоров је додао да, ако ни то не уроди плодом, онда долази на дневни ред и апел јавности као средство борбе за права и слободе.

Давид Кецман је рекао да је заиста добио обећање од извесног посредника у комуникацији са замеником градоначелника Града Новог Сада да ће проблеми Друштва бити решени, па је изразио чуђење како су извршитељи ипак дошли у намери да иселе Друштво књижевника Војводине.

5. Зивлак је нагласио да је уобличио Предлог за одговарајуће признање-одликовање Гжегожа Латушињског за превођење српске књижевности на пољски језик, Предлог за одликовање  је упућен КАНЦЕЛАРИЈИ ОРДЕНА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ.

6. Разговарало се и о Министарству културе Србије, односно о поновном покретању додела Посебних признања. Акценат је стављен на националне пензије које би требало поново да се ажурирају од стране поменутог Министарства.

7. С обзиром на немила дешавања поводом извршитеља и њихове ажурности да иселе Друштво књижевника Војводине, и под тачком разно је била поменута борба коју Друштво има, која ствара осећање горчине и осећање да је књижевност у нашој средини стављена на крајње  опасна искушења.

Седница Управног одбора је завршена у 13:00 часова.

 

 
ЗАПИСНИК СА V СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Пета  седница УО ДКВ одржана је 27. 09. 2018. с почетком у 16:30 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Зоран Ђерић, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић и Виктор Радун.

Дневни ред:

 

1. Усвајање Дневног реда

2. Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Извештај о реализацији 13. МНКФ

5. Јубиларни 200. број Златне греде

6. Финансијска ситуација

7. Извештај са разговора са Далибором  Рожићем чланом градског већа Града Новог Сада, задуженом за културу о проблемима дугова ДКВ и извршење исељењa ДКВ из Браће Рибникарa

8 .Разно

 

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је говорио о рестрикцијама спроведеним у организацији Међународног фестивала, али и то да је Фестивал прошао без губитака. Позван је мањи број учесника, на пример, само три шпанска писца, иако је фестивал ове године био посвећен шпанској поезији.

4. И поред редукција везаних за финансије Фестивал је, по речима Зивлака, прошао као истински светски догађај. Био је потребан труд да се избегне скандал, ако се узме у обзир да је Фестивал одржан у ванредним околностима, и дислоциран, односно одржан на другим местима, у затвореним просторима (хол позоришта, кафеи и сл.) , уместо на Тргу младенаца. Комунално није допустило да се Фестивал одржи на Тргу младенаца, који је у надлежности Града, тј. поменутог јавног предузећа.

Зивлак је предложио да следеће године главни гости Фестивала буду

мађарски писци. Након што је обавестио чланове УО Друштва књижевника Војводине да је већ остварио контакте, питао их је да ли усвајају идеју о мађарским писцима као гостима следећег фестивала. Нагласио је да је мађарска савремена књижевност богата и модерна и да има изванредне представнике у савременој поезији, преведене и поштоване у многим културама. Антологичар  задужен за избор је проф. др Золтан Вираг са Универзитета у Сегедину. Предлог је једногласно усвојен.

5. Истог дана, 27. 09. 2018. у Друштву књижевника Војводине најављена је промоција јубиларног броја Златне греде (199,200,201), с почетком у 18 часова. Тим поводом Зивлак је истакао важност овог часописа како за наше, тако и за ауторе из региона и света.

6. Фестивал је финансијски покрио све трошкове. Део хонорара још треба да буде исплаћен сарадницима. Средства за Греду и за режију  још нису стигла од свих финасијера. Прегледнију ситуацију о финасијама имаћемо крајем године.

Зивлак се осврнуо и на поновљене непријатности у вези са дуговањима Друштва књижевника Војводине за грађевинско земљиште, као и за Пословни простор.

Сталне претње исељењем и притисци су настављени и између ове две седнице.

7. Зивлак је обавестио присутне о писму које је написао члану Градског већа задуженог за културу, Далибору Рожићу, поводом дугова ДКВ за Пословни простор и грађевинско земљиште и о садржају разговора који је поводом тога обављен.

Наглашено је да су дугови настали у домену режијских трошкова и то тако што финасијери (Град, Покрајина и Република) нису оптимално покривали трошкове. Будући да се средства за трошкове не могу преливати са средстава за пројекте, ДКВ је стално био у ситуацији да репродукује дугове. Уместо 45%  висине средстава потребних за измирења трошкова режије, Градска управа за културу је измиривала око 15%. Уместо 650.000, Град је доносио одлуку да је довољно око 250.000,00 и да се уплате врше у другом кварталу, тако да се губе бонуси код Пословног простора и ствара се простор за камате на штету ДКВ. Ако у читавој држави ниједно уметничко удружење нема проблема са поменутим трошковима, онда се питамо зашто Градска управа тумачи Закон о култури тако да је њена одговорност за ДКВ у тој мери релативизована да може у сваком тренутку  бацити кривицу на  ДКВ и изручити га судском гоњењу и моралном осуђивању. Са становишта закона Град, тј његова јавна предузећа, је формално у праву да гони ДКВ за неизимирене трошкове, али са становишта праведности Град је у конфликту са одговорношћу за културу и њену улогу у нашој средини. Поред поменутих законско-формалних спорова, у Граду се превиђају озбиљне чињенице о неспорним дометима књижевних и уметничких резултата које ДКВ остварује са Међународним књижевним фестивалом и часописом Златна греда, на нивоу какав никад ниједна слична организација није достигла у Новом Саду у последњих пет деценија. Маргинализовање ових аспеката озбиљно подрива заснованост агргументације Града, и уводи сумњу да нису у питању само режијски трошкови, него и неке друге намере, које озбиљно угрожавају опстанак ДКВ.

Зивлак је обавестио чланове УО да је разговор са чланом  Градског већа задуженог за културу Далибором Рожићем протекао у разматрању околности због којих ДКВ има постојеће дугове и разматрању могућности како да се проблеми реше. Зивлак је изразио мишљење да у Граду постоји  расположење да се проблеми реше. 

8.  По предлогу Јована Зивлака, писац Радомир Миљојковић је ослобођен чланства у Управном одбору ДКВ, због недоласка на састанке УО. За новог члана УО ДКВ предложен  је књижевник Милан Тодоров. Члан управног одбора Давид Кецман је похвалио књижевни рад Милана Тодорова. Предлог је дат на усвајање и потом прихваћен.

Предложено је да се организује Књижевни караван у Митровици и Врбасу. Мирјана Марковић је добила задужење за организацију у Сремској Митровици, а Валентина Чизмар за библиотеку у Врбасу. Караван је предвиђен и за Бачку Паланку и Сомбор. Зивлак је предложио да иду по четири различита писца у четири поменута града.

Давид Кецман је наговестио и организацију овогодишњег Књижевног салона, као редовног догађаја у организацији Друштва књижевника Војводине.

Илеана Урсу је похвалила изглед и садржај јубиларног броја Златне греде, похвалама су се придружили и други чланови УО.

Седница је завршена у 17,30 часова.

 

 
ЗАПИСНИК СА IV СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

4. седница УО ДКВ одржана је 04. 09. 2018. с почетком у 10 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

Дневни ред:

 

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Извештај о реализацији 13. МНКФ

5. Јубиларни 200. број Златне греде

6. Финансијска ситуација

7. Судско извршење и исељење ДКВ из Браће Рибникар 5, заказано за  8.09. 2018.

8. Конференција за штампу у 11,30

9.Разно

 

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је указао на важност изласка 200. броја Златне греде, која ускоро излази из штампе. Предочио је значајна имена књижевности која ће се наћи у најновијем јубиларном броју Златне греде и која су својим текстовима у скоро двадесетогодишњој историји Гредe чинила основу њене концепције и њене одговорности према вредностима.

4. Зивлак се осврнуо и на недавно завршени Међународни књижевни фестивал, који је одржан веома прикладно и задржао постојећи квалитет и поред проблема које Друштво има везано за финансије и за онeмогућавање да се користи Трг младенаца од стране Управе за комуналне послове. Решење је нађено у коришћењу Кафе Изба, Кафеа Бистро и хола Позоришта младих. Фестивал је имао изванредну посећеност, медији су му посветили високу пажњу, посебно ТВ Војводина, ТВ Београд 1 и листови Дневник и Новости. Репутација и ниво гостију Фестивала су били без премца, а посебно је била изванредна промоција шпанске књижевности.

Број гостију је релативно смањен, па су смањени и трошкови. Исплаћени хонорари су углавном смањени, пропорционално смањеном приливу средстава.

5. Доминантна одредница седнице јесте актуелна претња Пословног простора судским извршитељима и исељењем Друштва из просторија. Напоменуто је да Друштво више не дугује средства Топлани, али је њихов извршитељ и месец дана након извршених обавеза послао писмо. Грешком или не.

6. Акцентована је неиздржива ситуација у смислу притиска на Друштво, које се покушава, а и успева, донекле, ставити у тешку позицију. У таквој атмосфери сталан је осећај страха и стрепње која се гомила сталним финасијским стегама које световне власти одржавају држећи нас у континуитету у статусу субјекта који никада не зна да ли ће и колико средстава да добије и да ли ће опстати у свом радном простору.

7. Управни одбор ДКВ је усвојио Саопштење да  енергично протествује против непримерене претње Пословног простора Града Новог Сада о деложацији и блокади финансијских средстава Друштва књижевника Војводине.

Актуелна претња, саопштена у Закључку о спровођењу принудног исељења извршиоца  Тање Ђерић (до  6.09.2018), а на основу  Решења о извршењу Привредног суда, а по налогу Градских власти, неприхватљива је и као метод је испод сваког моралног нивоа.

Градској управи за културу и властима Новог Сад а  је познато да се решење за текуће трошкове ДКВ налази у уважавању Закона о култури, као што се практикује у свим срединама Србије и према свим репрезентативним удружењима. Није нам јасно зашто Град Нови Сад не прихвата да се однос према Друштву књижевника Војводине усклади са понашањем осталих актера према репрезентативним удружењима. Такво понашање угрожава рад ДКВ, као најзначајнијег удружења писаца у овој средини са неспорним разултатима у афирмацији културе и књижевности, од међународног фестивала, часописа Златна греда, међународне сарадње до самосталних уметника, држећи га стално у статусу опсадног стања и непримерених претњи полицијским и судским прогоном, унижавајући ДКВ као репрезентативно удружење, а угледне представнике савремене  књижевности своди на ниво сувишних људи.

  Управни одбор апелује на власти Новог Сада да учине напор да се однос према ДКВ и његовим правима промени и да се уважи право на књижевност и саму културу као највише демократско право.

у Закону о култури, члан 77, постоји став да „Република Србија,и  аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу суфинасирати текуће расходе и издатке установа и других субјеката у култури који се не финансирају редовно из њихових буџета, ако својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одговарајућем подручју

Наше друштво чини 542 писаца, чији истакнути чланови доприносе културним вредностима нашег града, тако и Покрајине и Републике Србије. Са члановима награђиваним и превођеним у свету, ДКВ доприноси да наша средина буде уважавана у свету културних вредности у Србији. У том смислу скрећемо пажњу  на европски уважаван наш Међународни књижевни  фестивал, часопис Златна греда, издавачку делатност и књижевне програме који  имају  високо место у актуелном стварању културног идентитета Новог Сада.

Како ДКВ има текуће трошкове (око 1. 800.000,00 годишње), осим закупа, плаћа се струја, информатика, чистоћа, хонорари  административним сарадницима, технички секретар Друштва (тренутно има месечни хонорар у износу од 22.000,00) итд. оно не може да испуни све обавезе, јер за те трошкове прима само средства од Покрајине (укупно 670.000,00). Република плаћа 180.000,00, Град 280,000,00. То је око 1. 130.000,00. Недостаје око 400.000, 00 да ДКВ  уђе у оптималније и подношљивије стање. Очекујемо да Град нађе решење за такву ситауацију и да месечно партиципира за поменуте трошкове још око 35.000,00 динара.

И поред свега, закључено је да Друштво књижевника Војводине никада није имао угледан часопис, као сада. Такође, никада није имало Међународни књижевни фестивал, никада није имало могућности да решава статус самосталних уметника итд. Tиме се показује непримерен однос одређених политичко-књижевних индивидуа, које покушавају да ниподаштавају и умањују углед и Друштва и његове управе.  Речено је да је Судско извршење и исељење ДКВ из Браће Рибникар 5, заказано за  8.09. 2018.

Ласло Ремели је прочитао финансијски извештај.

Илеана Урсу је указала на позицију распећа у којој већ неко време наше Друштво књижевника Војводине се налази и борави.

Давид Кецман је нагласио да се многи инострани књижевници поносе што су објављени у Златној греди, или наступају на Фестивалу Друштва. И поред тога ДКВ трпи ниподаштавања у домаћој атмосфери, и сведено је на страх од евентуалног исељења, које се дешава већ пети пут.

8. Указано је на важност Конференције за штампу која је предвиђена за данас у 11: 30, а поводом претње пословног простора Извршитељима, по најновијем допису.  Уколико најављена конференција не успе у Новом Саду, заказаћемо ширу конференцију н Београду у просторијама СКД.

9. Милена Летић, и још неколико чланова Управног одбора, се укључило у расправу на тему актуелних социо-културних прилика, које се манифестују и пројектују на институције књижевног стваралаштва.

 

Седница је завршена у 11:20 часова.

 

 
ЗАПИСНИК СА III СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

III седница УО ДКВ одржана је 2. 08. 2018. с почетком у 10,30 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Бранислав Живановић, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Милена Летић, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

 

Дневни ред:

 

 1. Усвајање Дневног реда

2. Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Разматрање ситуације са завршним припремама 13. МНКФ

5. Коначни програм Фестивала

6. Финансијска ситуација

7. Конференција за штампу

8. Самостални уметници

9. Разно

 

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Све активности су биле усмеренe на Фестивал. Један део активности се тицао завршних припрена за јубиларни број Греде.

4. Извршене су све припреме за Фетивал., завршен је плакат Фестивала, урађени су интервју и сви преводи за Фестивал, штампан је Катлог Абсолут, дизајниране су нове заставе, уговорено је озвучење, ангажовани су преводиоци, возачи, потписан је уговор са ТВ Војводинa за медијско спонзорство, урађена је припрема за Шпанску антологију и у току је штампа, купљене су авионске карте, жири Бранкове награде ће ускоро донети одлуку, резервисани су сви простори за Фестивал: Позориште младих, Бистро, Изба, Абсолут, Градска библиотека, брод Студентског културног ценра на кеју, договорен је наступ музичара на Фестивалу, постигнут је договор да Миодраг Петровић буде водитељ, уговорен је излет у фрушкогорске манастире као и аутобус и ручак на Салашу и др. Све ове послове је водио директор Фестивала са неколико сарадника. Фестивал ће се одржати од од  27. до 30 августа 2018. године.

5. Програм је утврђен на седници Програмског одбора и публикован у Каталогу Фестивала са прецизним терминима и местима, као и са распоредом учесника. Учесници Фестивала ће гостовати у Сремској Митровици, Бачкој Паланци и Сомбору.

27. август, понедељак

11:00

Брод ‘’Театар’’ на Дунаву код моста Дуга

Прес конференција

Јован Зивлак, Владимир Гвозден, Србија; Орелиа Ласк, Француска;Кристофер Рид,Енглеска; Марија Жоао Кантињо, Португалија; Николај Јерјомин, Русија

 

18,00

Клуб ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној  - Разговор

Кристофер Рид, Енглеска; Орелиа Ласк, Француска; Миријам Рејес, Шпанија;

 

Мина Младеновић-виолина

 

19,30

Читање поезије са балкона клуба ’’Абсолут’’

Миријам Рејес, Шпанија; Орелиа Ласк, Француска; Бранислав Живановић, Србија; Кристофер Рид, Енглеска; Милан Ненадић, Србија; Кристина Молнар Рита, Мађарска; Николај Јерјомин, Русија

 

21,00

Позориште младих

Свечано отварање

Миријам Рејес, Шпанија; Орелија Ласк, Француска; Моника Ринк, Немачка; Наталија Апрељскаја, Русија; Кристофер  Рид; Енглеска; Милан Ненадић,Србија

 

Катарина Божић-виолина, Невена Татомировић-виолина, Весна Гарабантин-виолончело

 

28. август, уторак

9,30 сати

Градска библиотека Нови Сад

Уручење 58. Бранкове награде

Гост програма добитник Међународне награде Нови Сад, Хосе Анхел Сиљеруело

 

Катарина Божић-виолина, Весна Гарабантин-виолончело (или у 21час у Изби, то ћемо проверити)

 

11,30

Полазак аутобуса у поесету манастирима на Фрушкој гори

 

18,30

Градска библотека  у Новом Саду

О шпанској поезији говори Хесус Авгадо; песник, критичар, приређивач. Поезију на српском говори Миодраг Петровић, глумац Српског народног позоришта.

Учествују Хосе Анхел Сиљеруело, Миријам Рејес, Хесус Авгадо.

Превод Душка Радивојевић.

Програм савремене шпанске поезије је реализован у сарадњи Градске библиотеке у Новом Саду.

 

 21:00.

Читање поезије у Кафеу Изба

 Марија Жоао Кантињо, Португалија; Николај Јерјомин, Русија;  Клаудија Габлер, Немачка; Ева Харкаи Ваш, Србија; Јан Кшиштоф Пјасецки, Пољска; Барбара Делаћ, добитница Бранкове награде, Црна Гора

 

29. август, среда

 Градска библиотека Нови Сад

10:00-12,30и 14,30-17:00.

Симпозијум на тему ’’Књижевност и зло’’.

Учествују: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Бојан Јовановић,  Срђан Дамњановић,  Дамир Смиљанић, Виктор Радун Теон.

 

18,00

Клуб ’’Абсолут’’- Разговор

Моника Ринк, Немачка; Марија Жоао Кантињо, Португалија; Хесус Авгадо, Шпанија

 

Мина Младеновић-виолина

 

19,30

Читање поезије са балкона клуба ’’Абсолут’’.

Марија Жоао Кантињо, Португалија; Клаудија Габлер, Немачка; Наталија Апрељскаја, Русија; Јан Кшиштоф Пјасецки, Пољска; Ева Харкаи Ваш, Србија; Маркус Ролоф,  Немачка; Веселин Мишнић, Србија

 

21,00

Читање поезије у Кафеу Бистро

Маркус Ролоф,  Немачка; Веселин Мишнић, Србија; Кристина Молнар Рита, Мађарска; Бранислав Живановић, Србија

 

Уручење Међународне књижевне награде ’’Нови Сад’’Хосе Анхел Сиљеруелу

 

Катарина Божић, Невена Татомировић, Марина Врањеш, Весна Гарабантин – гудачки квартет

***

 

6.  Финасијска ситауција није најбоља али ДКВ ће са редукцијама успети да одржи Фестивал. Буџет Фестивала је врло скроман, око 1.560.000.00 динара / путни трошкови, транспортни трошкови, озвучење, расвета, хотелски смештај, штампа антологије, плаката, застава, каталога, малих плаката, преводилачки конорари, хонорари учесника, хонорари глумцима и музичарима, хонорари ораганизатора и др/.

7. Конференција за штампу ће бити одржана 20. августа у Клубу ДКВ, са информацијом о добитницима награда и скретањем пажње на најважније госте и на Антологију савремене шпанске поезије.

Друга конференција ће бити одржана на дан отварања Фестивала на броду театру у преподневним часовима. Гости конференције ће бити истакнути страни учесници.

8. За самосталне уметнике извршене су уплате из Управе за културу града Новог Сада и Општине Бачка Паланка. Тиме је омогућено да самостални уметници, чланови ДКВ, могу остварити у текућем кварталу своја права на здравствено осигурање.

9. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 11:40 часова.

 

 
ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

II седница УО ДКВ одржана је 19. 06. 2018. с почетком у 12,00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Бранислав Живановић,  Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Корнелиjа Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

 

Дневни ред:

 

1. Усвајање Дневног реда

2. Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Разматрање ситуације са завршним припремама 13. МНКФ, информација о међународној награди Нови Сад и закључак о хонорару за  директора Фестивала

5. Kомпензација за авионске карте за госте Фестивала

6. Разно

 

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Зивлак је обавестио да је изашао број Греде посвећен сигнализму, непосредно после тога изашао је број делимично посвећеn дендизму, а у припреми је јубиларни 200. број часописа. ДКВ се легитимише као организована асоцијација писаца са великим стваралачким потенцијалима. Докази томе су и наш часопис и наш Фестивал, као и многе друге активности, cветски дан поезије, књижевни салон, књижевни караван или међународна размена. ДКВ је у сфери књижевности  неспорно најквалитетнији актер у региону, упрокос бројним потешкоћама којима је непрестано изложен.

4. Зивлак је саопштио да је од Града за Фестивал ипак добијено 600.000,00, што знатно мења позицију Фестивала и ствара услове да се уз рационализацију, тј. накнадно смањење броја учесника, смањење дневница и хонорара, као и износа за награду, наша манифестација може одржати.

На фестивалу ће учествовати, према тренутним сазнањима и потврдама: Christopher John Reid / Енглеска/, Rita MOLNÁR / Мађарска/, Marcus Roloff и Monika Rinck/ Немачка/, Aurélia Lassaque /Француска/, Разван Вонку/ Румунија/, Francisco Ruiz Noguera, Chantal Maillard, Miriam Reyes, Jesus Aguado   и José Ángel Cilleruelo  / Шпанија/, Maria João de Oliveira Sequeira Cantinho /Португалија/, Кажимјеж Швјегоцки/Пољска/ и песници из  Србије, Милан Ненадић, Бранислав Живановић, Веселин Мишнић, Ева Ваш.
Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Књижевност и зло. Уче­ствоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Стеван Брадић, Милена Владић, Виктор Радун  Теон, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић...

Смањење средстава, уз многе лоше околности, допринеће да се уз нелагодност и разочарења појединим страним актерима морамо извинити, али и са делимично позитивним осећањем да ће Фестивал преживети.

Саопштено је да ДКВ неће, вероватно, добити да користи Трг младенаца за потребе Фестивала, због дугова за грађевинско земљиште. То је недопустиво. ДКВ је промовисао поменути трг као место поезије, дајући му значење маркираног и битног места у културној географији града. Трг као такав је, иначе, био пусто и десемантизовано место и ДКВ има велике заслуге за културизацију тог простора. Не знамо да ли бирокартија разуме шта је у питању.

Мора се рећи да у целини не постоји разумевање за Фестивал и да се много лоше воље и незнања усмерава на ову елитну манифестацију књижевне културе. Надамо се да ће извесни фактори схватити да се се праве велика огрешења о права писаца и права књижевности у Новом Саду.

Саопштено је да је жири Фестивала у саставу Јован Зивлак, Владимир Гвозден и Душка Радивојевић донео одлуку да се међународна награда Нови Сад додели José Ángel Cilleruelo ис­так­ну­том шпанском пе­сни­ку, за до­при­нос са­вре­ме­ној по­е­зи­ји. На­гра­да се са­сто­ји из ди­пло­ме и но­вча­ног из­но­са. У саопштењу је речено:
 
Хосе Анхел Сиљеруело (José Ángel Cilleruelo, Барселона, 1960) је писац, преводилац и књижевни критичар. Аутор је више песничких, романескних и књижевноритичких књига, превода и антологија. Добитник је награда: Premio  Ciudad de Cordoba – Ricardo Molina 1999 (Награда за поезију града Кордобе Рикардо Молина, 1999), Premio Hermanos Argensola 2004 (Награда града Барбастро/Aragon/ Браћа Архенсола , 2004), као и Прва награда Малаге за роман (Premio Malaga de Novela, 2008). Од доласка демократије седамдесетих година прошлог века, после великог периода модернизма, оличеног у генерацији 27, те једне врсте прекида за време  периода диктатуре,  нове генерације, како каже Хесус Авгадо, морале су да се суоче с неколико великих изазова. Највећи од свих, праћење оног што је названо политичком транзицијом уз нове приступe материји, положају писца у односу на дешавања у земљи, способности прилагођавања и прихватања, када су се границе најзад отвориле (географске и идеолошке), поетикама других језика, мање или више блиских. У околностима разних идеолошких и поетичких сукоба створиле су се различите тенденције, од  Нове сентименталности, искуствене поезије, поезије различитости, Колектив Алиса испод нуле, поезије тишине и друге, које су се распале, уситниле и, у неким случајевима, ишчезле, трагајући за самосталним путевима.

Улазећи у свет поетске стварности осамдесетих година прошлог века Хосе Анхел Сиљеруело је, како сам каже, изван дивљења великим узорима модернизма,  кренуо сопственим путем у стварању песничког рукописа у којем је ујединио страст за трагањем за формалним одговорима духовима времена, једнако као и за садржајима и смисловима унутар којих је откривао основе судбине новог човека и његових индивидуалних конфликата.

Закључено је да хонорар директору Фестивала за послове селекције, сценарија, дизајна пропагандног материјала, бизнис плана, тј. финансијског плана, организације свих послова везаних за Фестивал, од саобраћаја до реализације путних трошкова и смештаја гостију, лектуре, коректуре и др. буде у нивоу од 200.000,00. Напоменуто је да овакав хонорар досад за поменути рад никад није исплаћен и да је он на крају Фестивала усаглашен са ограничењима средстава. Тако ће бити и за овај Фестивал.

Предлози и извештаји су једногласно усвојени.

5. На седници Управног одбора 19.06.2018. донесена је Одлука о компензацији путних трошкова за госте фестивала из иностранства и куповини авионских карти од овлашћених агенција по најповољнијим ценама а по приспећу средстава по конкурсу.

Пошто ДКВ тренутно нема средстава за куповину авионских карата / због кашњења уплата од стране наших финансијера/, возних, аутобуских или за плаћање трошкова сопственог путничког превоза за госте Фестивала из иностранства предложено је да решење изнађе тако што ће гости купити карте или сносити трошкове из сопствених средстава у местима одакле долазе а ДКВ ће им компензирати трошкове по приспећу на Фестивал.

Овим се отклања препрека у доласку гостију на Фестивал и омогућује се да путни трошкови буду нижи због благовремених резервација.

Одобрава се куповина  авионских карти од овлашћених агенција по најповољнијим ценама а по приспећу средстава по конкурсу.

СПИСАК СТРАНИХ УЧЕСНИКА ФЕСТИВАЛА – ИСПЛАТА ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ, АВИОНСКЕ КАРТЕ, ИСПЛАТА /КОМПЕНЗАЦИЈА/ У ГОТОВИНИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ ПЛАЋЕНЕ СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА

1. CILLERUELO GARCIA JOSE ANGEL                                 35.277,00

2. AQUADOFERNANDEZ JESUS ANTONIO                           35.277,00

3. REID CHRISTHOPHER JOHN                                               33.392,00

4. CARCAMO MIRIAM REYES                                                  25.000,00

5. АПРЕЉСКАЈА НАТАЛИЈА ЛУБИАНКО                          44.090,00

6. НИКОЛАЈ ЈЕРЈОМИН ВИКТОРОВИЧ                              44.090,00

7. MONIKA RINCK                                                                          20.100,00

 

УКУПНО:                                                                                       237.226,00

=========================================================================

6. Под тачком разно није било дискусије.

Састанак је завршен у 13,30.

 

 
ЗАПИСНИК СА I СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

I седница УО ДКВ одржана је 07.05.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Владимир Кочиш, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање записника

3.      Предлог и избор кандидата за председника УО

4.      Реизбор кандидата за уредника и редакцију Златне греде и Уметничког директора МНКФ

5.      Допуне Правилника о раду Златне греде и Правилника о МНКФ

6.      Информација о резултатима конкурса ДКВ у Министарству за културу, Покрајинском секретаријату за културу и Управи за културу града Новог Сада

7.      Припреме Златне греде (два броја) и припреме Фестивала (разговор са аташеом за културу Амбасаде Шпаније)

8.      Усвајање становишта о односу ДКВ према резултатима културне политике у Граду и Покрајини према статусу ДКВ

9.      Информација о књижевној размени ДКВ са секцијом писаца Русије – Петроград

10.  Разно

 

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је предложио Давида Кецмана и Илеану Урсу као кандидате за потпредседнике УО, што је једногласно усвојено.

4. На предлог Милене Летић Јован Зивлак је предложен да и наредне четири године буде  уредник часописа Златна греда, као и уметнички директор МНКФ. Јован Зивлак, је уосталом и творац наведених пројеката за које се свакодневно и неуморно залаже. Предлог је образложен у складу са Статутом и правилницима о раду Златне греде и Правилником о Међународном новосадском књижевном  фестивалу.

Нема разлога мењати било шта у овом погледу, навела је Илеана Урсу, будући да је часопис један од најбољих у земљи, а фестивал се значајно развија и несумњиво доприноси културном миљеу средине.

Зивлак је предложио састав уредништва Златне греде: Алпар Лошонц, Владимир Гвозден, Стеван Брадић и Зоран Ђерић.

На темељу постојећих правилника и Статуа Зивлаку је потврђен мандат за главног уредника Златне греде у трајању од четири године, са даном  усвајања одлуке о именовању.

УО је једногласно усвојио  и предлог да Јован Зивлак у наредном мандату води Међународни новосадски књижевни фестивал као уметнички директор.

Усвојен је и предлог Јована Зивлака за састав уредништва Златне греде.

Зивлак је захвалио на поверењу и  подсетио на перзистентан проблем са којим се суочавају како часопис, фестивал, тако и ДКВ у целини, а то је  ситуација где су, са становишта економскe доминације тржишне и потрошачке логике писци, књижевни критичари, преводиоци и уметнички ствараоци уопште неправедно протерани у илегалу. Таква ситуација је тужна и крајње нелегитимна, јер више готово да и не постоје достојни  хонорари за књижевнички посао, а то је само један од аспеката ове проблематике.

5.Допуна Правилника рада УО, члан 26, састоји се у овоме:

три неоправдана годишња изостанка са седнице УО повлачи искључење члана ДКВ из састава овог тела; уместо њега бира се нови члан из састава активних чланова ДКВ, чији се мандат верификује на првој наредној редовној скупштини.

УО може кооптирати највише 3 члана између две скупштине.

Ове измене су једногласно усвојене.

Што се тиче Правилника о раду Златне греде, Зивлак је предложио да се промени члан 7 који се тиче хонорара, дакле да се избрише обрачун хонорара по броју, већ да се прецизира да је то месечни хонорар.

Илеана Урсу је нагласила да рад у ДКВ, нарочито што се тиче часописа, мора бити адекватно плаћен, без обзира на непрофитни статус Друштва и слично. Такође би и члан 10 који се тиче исплате хонорарних ангажованих радника и сарадника морао накнадно бити прецизиран. Сви предлози су једногласно усвојени.

6.Зивлак је саопштио да је поводом годишњих  конкурса  од Републике добијено 350.000 динара за Златну греду, а за МНКФ 250.000 динара; такође је од Републике стигло и 180.000 динара за режијске трошкове, тј. поверене послове.

Ова средства су скромна, напоменуо је Зивлак, али се ипак јасно види позитивна тенденција Министарства културе, будући да су износи унеколико већи него прошле године.

У Новом Саду, са друге стране, ситуација је сасвим супротна, иако ДКВ има  статус репрезентативног удружења проглашеног од стране Министарства културе Србије.

Од Покрајине часопис је добио само 180.000 (драстично мање него прошле године), док је МНКФ добио 700.000.

Од Града је добијено за режију 280.000, за часопис 400.000, и што је врло изненађујуће за МНКФ, по свему судећи, није добијено ништа. То треба проверити. У случају да је исход негативан, требало би упутити протестно писмо о ускраћивању средстава за један од најважнијих књижевних догађаја у региону, као и захтевати састанак са градоначелником и челним људима који одлучују о културним пројектима Града, са тенденцијом да се скрене пажња на ове недопустиве пропусте.

7. Што се тиче припреме часописа Златна греда, један број је посвећен сигнализму, који је сачинила др Јелена Марићевић са Филозофског факултета, док је у другом броју преовалађујућа тема дендизам, и поводом тога можемо најавити изванредне текстове, и занимљиве рефлексије. Оба броја су скоро завршена, недостаје само још нешто од критике и домаћих текстова, известио је Зивлак.

МНКФ је у завршној фази, међутим, ми за његову реализацију имамо само 1000 000,00 дин, уколико не добијемо још толико фестивал ће морати бити отказан.

8. О културној политици Града и Покрајине према ДКВ већ је много речено, те је јасно да таква политика у неким аспектима није коректна, будући да су константно на делу неспоразуми и недостатак концентрације да се проблем дефинитивно реши. Друштво очекује да се проблем схвати, да није у питању само закуп, него текући трошкови, дакле, основне инфраструтурне функције ДКВ. Не може ДКВ да ради без књиговође, рачуновође, без телефона, без интернета, без секретара, без канцеларијског материјала, без грејања... Ми стварамо одређена средства, од чланирине, откупа, донација итд, и у великој мери штедимо и очекујемо да Град и Покрајина разумеју ситуцију. ДКВ је једина репрезентативна књижевна организација у Србији и у региону која има проблема са текућим трошковима. Није реч о намери да се стварају дугови, него је реч о томе да Држава не жели да схвати проблем и стално га генерише као основ за лошу савест писаца у Војводини. О овоме се мора отворено разговарати, без бирократских предрасуда. Коначно, нисмо задовољни третманом, јер се дефинитивно не поштују репрезентативност и  напори ДКВ који су висококвалитетни, те молимо да се обрати пажња на оно што Друштво истински ради као одговорни субјект у стварању културе и културне политике.

9. За књижевну размену писаца и пут у Петроград одређени су Стојан Бербер и Милена Алексић, међутим дошло је до отказа М. Алексић, па је потребно хитно наћи ново решење.  Контактирана је и позвана Валентина Чизмар. Овај предлог је једногласно усвојен.

10. Зивлак је навео да се у скорије време мора написати писмо, поводом скупштине ДКВ, у коме ће се ДКВ захвалити општини Сремска Митровица на изузетној пажњи, професионалном односу, уважавању писаца итд. То писмо ће, осим тога, бити објављено и у „Златној греди“.

Давид Кецман је изјавио да би требало организовати конференцију за штампу барем једном годишње, јер је изузетно важно да се што више излази у јавност и дају информације о активностима али и проблемима ДКВ. Наше удружење морало би уопште самоиницијативно да се обрати медијима свих врста, за шта постоје бројни разлози.

Милена Летић додала је да је то једини начин да се анимира јавност, као и да би тако оријентисани медијски наступи требало да буду чести.

УО се сложио да су ово добре идеје; Зивлак је истакао да би пре свега конференцију за штампу требало направити поводом фестивала, где би се представили његови учесници, програм и концепт, као и проблеми који постоје у вези са организацијом фестивала.

Седница је завршена у 13,20 часова.

 

*** 

 
ЗАПИСНИК СА XXV СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

XXV седница УО ДКВ одржана је 11.04.2018. с почетком у 11,30 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Радомир Миљојковић, Ђезе Бордаш, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Фрања Петриновић, Ђерић Зоран, Владимир Кочиш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање записника

3.      Извештаји за 2017. о раду ДКВ

4.      Годишња ванредна скупштина ДКВ – утврђивање коначног плана рада

5.      Усвајање одлука комисија и жирија за Пријем нових чланова, Награду за књигу године, Награду за превод године, Награду за животно дело

6.      Предлог кандидата за УО

7.      Разно

 

  

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Извештаји о раду ДКВ за 2017. годину су једногласно усвојени.

4.  Што се тиче годишње ванредне скупштине ДКВ, Зивлак је пре свега навео чланове радног председништва које ће том приликом чинити он лично, Мирјана Марковић, Михал Ђуга, као и Давид Кецман у другом делу. На скупштини ће најпре бити уручена награда за књигу године, потом за превод године, и напокон за животно дело; председници жирија ће уручивати дипломе. Дамир Смиљанић ће одржати филозофску беседу на тему ривалитета и зависти у књижевности. Жути гласачки листићи биће подељени искључиво члановима који су платили чланарину, члановима који раде у органима Друштва, као и члановима који имају преко 75 година или су ослобођени од плаћања чланарине због изразито неповољне материјалне ситуације, потсетио је Зивлак. Они који немају статус активног члана Друштва могу дакле присуствовати скупштини али не могу учествовати у самом гласању. УО је предложио да на скупштини у саставу надзорног одбора буду Владимир Кочиш, Рајица Драгићевић, и Мирјана Штефаницки Антонић, док ће верификациону комисију чинити Љубица Давчек, Бранко Ристић и Недељко Терзић. Оверу записника радиће Милена Летић,Валентина Чизмар и Стојан Бербер. Сви предлози су једногласно усвојени.

5. Зивлак је известио да су председници жирија и комисије доставили своја писмена образложења одлука о наградама ДКВ за 2017. годину. Одлука жирија за књигу године је да се награда уручи Угљеши Шајтинцу за дело „Жена из Хуареза“, док је жири за превод године одлучио да се награди Душка Радивојевић за превод књиге Хавијера Маријаса „Занесености“, а награда за животно дело припала је Стојану Берберу. УО је једногласно усвојио све одлуке. Што се тиче пријема нових чланова, комисија је размотрила још неке предлоге и жалбе, након чега је формирала коначан списак примљених кандидата, који је прихваћен од стране УО: по позиву у ДКВ примају се Ђорђе Нешић (Сомбор, 1957), Драган Јаковљевић (Будимпешта, 1965), и Ранко Павловић (Бања Лука, 1943); а остали примљени кандидати су: Даниел Пихиадес (Кисач, Канада, 1931), Саша Сабадош (Сомбор, 1989), Љиљана Малетин Војводић (Нови Сад, 1966), Десанка Ристић (Кикинда, 1965), Душан Војводић (Нови Сад, 1948), Добривоје Бата Марковић (Нови Сад, 1967), Станка Ћаласан (Нови Сад, 1947), Бојана Чупић (Нови Сад, Канада, 1975), Милорад Куљић (Нови Сад, Стари Лединци, 1956), Зорица Тијанић (Нови Београд, 1971), Татјана Петровић (Нови Сад, 1966), Зорица Мишић ( Нови Сад, 1966).

6. Милена Летић је изјавила да један проблем већ извесно време непотребно одузима време и отежава рад Управном одбору, проблем председника ДКВ. Будући да све битне послове Удружења и све што је члановима појединачно важно -  а то су пре свега организација часописа и фестивала - свакако обавља Јован Зивлак (и то целокупан посао од идеје до реализације), не види се разлог зашто он не би и званично био председник Удружења. УО је усвојио овај предлог. Дако Кецман је додао да на овој и сличним важним функцијама ДКВ не може бити неко ко нема довољно времена и посвећености послу, иако већина поседује неопходне квалификације, као и да би се сви чланови УО могли више ангажовати око активности Удружења. Јован Зивлак се захвалио на подршци, и још једном потсетио на неке од актуелних проблема ДКВ: слаба подршка челника Града поводом послова Удружења и доминантно виђење културе као културне индустрије, опструкција уместо помоћи, покушаји деложације који су привремено одложени, гомилање бирократских проблема и дугова за које нас Град тужи уместо да, као што би требало, обезбеди средства за измирење дугова итд. Мора се напорно радити на томе да култура и уметност у нашем друштву добију третман који заслужују, и да фундаментални пројекти ДКВ, као што је МНКФ, добију неопходну подршку, те да опстану и буду даље развијани у будућности.

  

Предложени су следећи кандидати за УО: Габор Вираг, Дако Кецман, Михал Ђуга, Корнелиа Фараго, Зоран Ђерић, Владимир Кочиш, Илеана Урсу, Милена Летић, Радомир Миљојковић, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Бранислав Живановић, Мирјана Марковић, Виктор Радун.

7. УО је на крају седнице разматрао договоре у вези са техничком организацијом ванредне годишње скупштине ДКВ, као што је питање превоза.

 Седница је завршена у 12,00 часова. 

 
ЗАПИСНИК СА XXIV СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XXIV седница УО ДКВ одржана је 8.03.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали:

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање Записника са двадесетитреће седнице

3.      Извештаји о активностима између две седнице /Греда, Салон/

4.      Формирање списка учесника и концепције за Међународни новосадски књижевни фестивал

5.      Годишњи извештаји за Републику, Покрајину и Град

6.      Пријаве за годишње конкурсе у Републици, Покрајини, Граду

7.      Заказивање годишње ванредне скупштине ДКВ

8.      Верификација комисија и жирија за Пријем нових чланова, Награду за књигу године, Награду за превод године, Награду за животно дело, Награду за књижевност на мађарском језику

9.      Предлог кандидата за Сајам у Петербургу

10.  Предлог кандидата за комисије за пројекте у Граду

11.  Разно

  

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записници са две претходне седнице биће накнадно израђени.

3. На тему активности Друштва између две седнице Јован Зивлак је најпре издвојио часопис „Златна греда“, наиме, за месец и по дана урађена су три броја за које се може тврдити да су тематски одлично конципирана. Испуњене су обавезе према финансијерима као и према читаоцима, и поред тога што је новац изузетно касно стигао. Осим овога, реализован је и Симпозијум, где су успешно прикупљени сви текстови, и где се реферирасало о свим догађајима са МНКФ-а.

4. Што се тиче Међународног новосадског књижевног фестивала, Зивлак је истакао да се на овом пројекту мора радити читаве године услед комплексности и проблема који се углавном појављују у оквиру договарања гостовања учесника из страних земаља, као и неопходног преводилачког посла, односно буџета за исти. Списак учесника није коначно утврђен, али је познато да ће, што се страних земаља тиче, присуствовати књижевници из Данске, Енглеске, Мађарске, Шпаније. Критеријум за домаће писце је исти као и претходних година – неопходно је да писац поседује одређена признања, значајније песничке награде. За сада  се размишља о  учешћу Живорада Недељковића, Радмиле Лазић, Ђорђа Кубурића... с тим што може доћи до измена. Надаље, тражен је буџет у износу од 3 700 000 динара, где су урачунати путни трошкови, смештај, као и мали хонорар у износу од максимално 150 еура. У буџетски план такође спадају средства за каталоге, позивнице, трошкове интернета, плакате, конференције за штампу, заставе, и сви други битни аспекти адвертајзинга фестивала. Простори одржавања догађаја фестивала су следећи: Трг младенаца (3 дана), кафе „Абсолут“ (2 дана), Балкон (2 дана), Градска библиотека (2 догађаја). Зивлак је нагласио да ове године додељивање Бранкове награде неће бити одржано у Сремским Карловцима, већ у Новом Саду, услед лоше организације и слабог одзива локалне публике претходних година.

Радомир Миљојковић је додао да ће књижевници из иностранства бити угошћени и у Жабљу, Сомбору и Сремској Митровици.

5. Зивлак је саопштио да су израђени сви неопходни извештаји, као и да су сви захтеви из уговора реализовани и задовољени. Прегледно су предочени трошкови, као и све радње које су чинили чланови ДКВ као организатори Међународног новосадског књижевног фестивала, као издавачи часописа „Златна греда“, као организатори Бранкове награде, итд. Постоји коректан однос ДКВ према свим обавезама које су произашле из уговора, изузев тога што постоје дугови из претпрошле године, али исти су настали кривицом Покрајинског секретаријата који није обезбедио обећана средства.

6. У току су израде конкурсних пријава које ће бити у складу са препостављеним финансијским и програмским пројекцијама. Основни интереси су да од Републике, Покрајине и Града буду долично финасирани наши најзначајнији пројекти: Фестивал, Греда, Бранкова награда, као и трошкови режије.

7. Једногласно је одлучено да годишња ванредна скупштина ДКВ буде одржана 7. Или 14.04.2018. године у 10 и 30 часова.

Радомир Миљојковић  је изнео предлог дневног реда који је једногласно усвојен.

1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова 
5.Дамир Смиљанић: Ривалство и завист и књижевном животу
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда

За животно дело)
Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2017. годину и План делатности за 2018. год.

8. Дискусија и текућа питања 

9. Избор председника ДКВ

 

С поштовањем,

Радомир Миљојковић,

Вд председник ДКВ

 

Аутобус полази у 9,00 сати, испред Дома војске на  Београдском кеју

 

У складу са Статутом ДКВ у раду Скупштине могу учествовати само чланови који редовно измирују чланарину

Чланови који нису платили чланарину до крај марта, могу то учинит до датума Скупштине и на самој Скупштини ће добити контролни листић с којим ће моћи учествовати у раду

Чланови који нису платили пет и више годишњих чланарина, неће моћи учествовати у раду Скупштине ако не уплате најмање три годишње чланарине

 

Јован Зивлак предложио је да у саставу радног председништва том приликом буду он лично, Мирјна Марковић и Михал Ђуга, што је прихваћено.

8. Једногласно су усвојени предлози за следеће саставе комисија односно жирија: комисија за пријем нових члaнова - Фрања Петриновић (председник), Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Јон Баба, Бранислав Живановић, Мирјана Марковић; жири за доделу награде за животно дело – Радомир Миљојковић (председник), Давид Кецман, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Радмила Гикић; жири за књигу године – Драган Бабић (председник), Бранислав Живановић, Валентина Чизмар; жири за превод године – Зоран Ђерић (председник), Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Зденка Белић Валент.

9. Радомир Миљојковић предложио је следеће кандидате за Сајам у Петербургу: Стојан Бербер, који заслужује овакву част услед свог дугогодишњег рада, залагања и интересовања управо за руску културу, при чему је и превођен на руски језик, и Милена Алексић, као врстан преводилац руске поезије.

Што се тиче програмског одбора, Јован Зивлак предложио је следеће чланове: Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Радомир Миљојковић, Илеана Урсу, Михал Ђуга, Алпар Лошонц, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Мирјана Марковић, Драган Бабић. Зивлак је такође нагласио да се у програмском одбору морају налазити људи који познају разне светске књижевности, као и стране језике.

10. Зивлак је објаснио да Град очекује, у складу са својом идејом транспарентности, предлагање два кандидата за комисије за пројекте, и то комисију за издавачку делатност и комисију за стваралаштво, где спадају фестивали и остале форме пројеката. Ти кандидати морају имати изражене компетенције, снагу и вољу да се носе са таквим изазовом, али и саму шансу да буду изабрани, додао је Зивлак, предлажући затим Владимира Гвоздена за комисију за издаваштво (будући да он темељно прати књижевност), и Илеану Урсу (која је радила у Покрајинском секретаријату за културу и добро је упозната са културним манифестациијама) за комисију за стваралаштво, што је уосталом у складу са тенденцијама Града да националне мањине буду заступљене.

11. Књиговођа Сања Петровић изнела је опсервације на тему финансијског стања ДКВ. Друштво је непрофитна организација, не поседује нити добит нити губитак, па је појава одређених губитака током 2017-е године била посве нелогична, што је успешно исправљено. Расходе Друштва  представљају, осим трошкова организације редовних пројеката, већином ауторски хонорари, као и платни промет у банкама; канцеларијски трошкови, као и трошкови књиговодствених услуга, који су минимални. У бити се може констатовати повећање омогућених средстава у  2017. години у односу на 2016. годину (која је била у финансијском смислу катастрофална), нарочито од стране Града који је финансирао режијске трошкове, као и Покрајине која је, финансирајући пројекте ДКВ, прошле године омогућила 2 000 000,оо динара више у односу на претпрошлу годину. Међутим, то и даље не значи да ДКВ има стабилан однос са финансијерима, питање је како ту стабилност постићи јер нам и ове године предстоји борба, навео је Зивлак, указавши на одређене проблеме са којима се ДКВ већ дуже време суочава услед мањкавости финансијских средстава. Један од њих је чињеница да од јануара месеца Друштво функционише без секретара, па многобројне послове припадне овој функцији обављају чланови насумично, што не представља пожељно решење. ДКВ је једно од ретких репрезентативих удружења у Војводини због чега би требало чак да има повлашћен положај у процесима конкурисања за пројекте, а не да се, напротив, суочава са проблемима основне организације рада као што је тренутно случај. Такође, средства су неопходна и за усавршавање манифестације Светски дан поезије, организацију трибине ДКВ, омогућавање финансијског прилога наградама ДКВ, и друго. Ако се представљамо као „град/друштво културе“ онда је ред да култура, и наше удружење коме је она суштински интерес, буду као такви препознати и истински подржани од стране релевантних института.

Седница је завршена у 13,15 часова.

 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>

Резултати 1 - 10 од 71

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432